Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روایت باشنده‌گان ولسوالی یمگان از ۴ سال زنده‌گی زیر ادارۀ طالبان

ولسوالی یمگان ولایت بدخشان که در حدود چهارسال پیش بدست طالبان سقوط کرده بود، هفتۀ پیش از سوی نیروهای امنیتی پس گرفته شد.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این ولسوالی رفته‌است، می‌گوید که با حاکم‌شدن نیروهای امنیتی بر یمگان، مردم این منطقه به زنده‌‎گی عادی برگشته‌اند و از حضور نیروهای امنیتی در این ولسوالی استقبال می‌کنند.

صابر یکی از باشنده‌گان یمگان است. او داستان‌هایی زیادی را از زنده‌گی زیرسایۀ حضور طالبان در یمگان قصه می‌کند: «[طالبان] مردم را تشویق می‌کردند که بیایید مجاهد شوید، اسلام شوید و فلان و فلان.»

باشنده‌گان دیگر یمگان نیز می‌گویند که حکومت باید امنیت این ولسوالی را تأمین کند تا بار دیگر گواه تهدیدهای امنیتی نباشد.

تصویرهایی‌که خبرنگار طلوع‌نیوز از یمکان فرستاده، نشان می‌دهند که ساختمان‌های دولتی در این ولسوالی به آتش کشیده شده‌اند و امکانات آن‌ها را طالبان باخود شان برده‌اند.

اجمل، سرباز نیروهای ویژۀ پولیس است. او که اکنون با هم‌قطارانش ساختمان به آتش‌کشیده شدۀ فرماندهی پولیس یمگان را در اختیار دارند، می‌گوید که طالبان همه‌چیز را نابود کرده‌اند: «تخریبات زیاد بود. خسارات زیاد به مردم ملکی رسیده‌اند؛ خانه‌ها را تخریب کرده بودند، ساختمان‌های دولتی را تخریب کرده بودند.»

به گفتۀ مقام‌های محلی، پس از تشدید حمله‌ها بر طالبان در شماری از ولسوالی‌های بدخشان و کشته شدن بیش از سه‌صد طالب به‌شمول ۱۳۲هراس‌افکن خارجی، در حدود دوصد طالب به روند صلح پیوسته‌اند.

نظام‌الدین که می‌گوید تازه هژده ساله شده‌است، یکی از این افراد طالبان است که به روند صلح پیوسته‌است. او می‌گوید یک سال پیش هنگامی که صنف دهم مکتب بود به گروۀ طالبان پیوست.

جالب این‌جا است که دوبرادر نظام‌الدین در صفوف نیروهای امنیتی استند. نظام‌الدین از آخرین رویاروی با برادرانش در نبردی در ولسوالی وردج بدخشان می‌گوید: «پولیس محلی بودم. در جنگ وردوج روبرو شده بودیم [با برادرانم] و آن‌ها در یک تپۀ بالا بودند و ما در زیر بودیم.»

در بیشتر از یک هفتۀ گذشته، نیروهای امنیتی ولسوالی‌های وردج، یمگان و کران منجان بدخشان را از طالبان پس گرفته‌اند. ولسوالی‌های وردج و یمگان از سال‌ها به این‌سو بدست طالبان بودند.

این ولسوالی‌ها در اوضاعی پس گرفته شده‌اند که باشنده‌گان بدخشان از وجود تهدیدها در شمار دیگر از ولسوالی‌های این ولایت نگرانی دارند و بر ادامۀ عملیت نظامی در برابر طالبان تأکید می‌کنند.

روایت باشنده‌گان ولسوالی یمگان از ۴ سال زنده‌گی زیر ادارۀ طالبان

تصویرهایی‌که خبرنگار طلوع‌نیوز از یمکان فرستاده، نشان می‌دهند که ساختمان‌های دولتی در این ولسوالی به آتش کشیده شده‌اند و امکانات آن‌ها را طالبان باخود شان برده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ولسوالی یمگان ولایت بدخشان که در حدود چهارسال پیش بدست طالبان سقوط کرده بود، هفتۀ پیش از سوی نیروهای امنیتی پس گرفته شد.

گلاب‌الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این ولسوالی رفته‌است، می‌گوید که با حاکم‌شدن نیروهای امنیتی بر یمگان، مردم این منطقه به زنده‌‎گی عادی برگشته‌اند و از حضور نیروهای امنیتی در این ولسوالی استقبال می‌کنند.

صابر یکی از باشنده‌گان یمگان است. او داستان‌هایی زیادی را از زنده‌گی زیرسایۀ حضور طالبان در یمگان قصه می‌کند: «[طالبان] مردم را تشویق می‌کردند که بیایید مجاهد شوید، اسلام شوید و فلان و فلان.»

باشنده‌گان دیگر یمگان نیز می‌گویند که حکومت باید امنیت این ولسوالی را تأمین کند تا بار دیگر گواه تهدیدهای امنیتی نباشد.

تصویرهایی‌که خبرنگار طلوع‌نیوز از یمکان فرستاده، نشان می‌دهند که ساختمان‌های دولتی در این ولسوالی به آتش کشیده شده‌اند و امکانات آن‌ها را طالبان باخود شان برده‌اند.

اجمل، سرباز نیروهای ویژۀ پولیس است. او که اکنون با هم‌قطارانش ساختمان به آتش‌کشیده شدۀ فرماندهی پولیس یمگان را در اختیار دارند، می‌گوید که طالبان همه‌چیز را نابود کرده‌اند: «تخریبات زیاد بود. خسارات زیاد به مردم ملکی رسیده‌اند؛ خانه‌ها را تخریب کرده بودند، ساختمان‌های دولتی را تخریب کرده بودند.»

به گفتۀ مقام‌های محلی، پس از تشدید حمله‌ها بر طالبان در شماری از ولسوالی‌های بدخشان و کشته شدن بیش از سه‌صد طالب به‌شمول ۱۳۲هراس‌افکن خارجی، در حدود دوصد طالب به روند صلح پیوسته‌اند.

نظام‌الدین که می‌گوید تازه هژده ساله شده‌است، یکی از این افراد طالبان است که به روند صلح پیوسته‌است. او می‌گوید یک سال پیش هنگامی که صنف دهم مکتب بود به گروۀ طالبان پیوست.

جالب این‌جا است که دوبرادر نظام‌الدین در صفوف نیروهای امنیتی استند. نظام‌الدین از آخرین رویاروی با برادرانش در نبردی در ولسوالی وردج بدخشان می‌گوید: «پولیس محلی بودم. در جنگ وردوج روبرو شده بودیم [با برادرانم] و آن‌ها در یک تپۀ بالا بودند و ما در زیر بودیم.»

در بیشتر از یک هفتۀ گذشته، نیروهای امنیتی ولسوالی‌های وردج، یمگان و کران منجان بدخشان را از طالبان پس گرفته‌اند. ولسوالی‌های وردج و یمگان از سال‌ها به این‌سو بدست طالبان بودند.

این ولسوالی‌ها در اوضاعی پس گرفته شده‌اند که باشنده‌گان بدخشان از وجود تهدیدها در شمار دیگر از ولسوالی‌های این ولایت نگرانی دارند و بر ادامۀ عملیت نظامی در برابر طالبان تأکید می‌کنند.

هم‌رسانی کنید