Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عضویت چهارعضو مجلس نماینده‌گان به حالت تعلیق درآمد

هیئت اداری مجلس نمایندهگان در نشست این مجلس روز چهارشنبه (۲۲حمل) فیصله کرد که عضویت احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درانی و بشیر احمد تهینج از بهر غیابت بیش از ۲۰ روزۀ شان در در نشست‌های این مجلس به تعلیق درآید.

به گفتۀ هیئت اداری، این چهار تن از ۴۵ روز به این سو در کمیسیون‌های مربوطه مجلس نیز حضور نیافته اند.

تا اکنون روشن نیست که عضویت این چهارعضو مجلس نماینده‌گان تا چه زمانی به حالت تعلیق خواهد ماند.

عضویت چهارعضو مجلس نماینده‌گان به حالت تعلیق درآمد

به گفتۀ هیئت اداری مجلس نماینده‌گان، این چهار تن از ۴۵ روز به این سو در کمیسیون‌های مربوطه مجلس نیز حضور نیافته اند.

Thumbnail

هیئت اداری مجلس نمایندهگان در نشست این مجلس روز چهارشنبه (۲۲حمل) فیصله کرد که عضویت احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درانی و بشیر احمد تهینج از بهر غیابت بیش از ۲۰ روزۀ شان در در نشست‌های این مجلس به تعلیق درآید.

به گفتۀ هیئت اداری، این چهار تن از ۴۵ روز به این سو در کمیسیون‌های مربوطه مجلس نیز حضور نیافته اند.

تا اکنون روشن نیست که عضویت این چهارعضو مجلس نماینده‌گان تا چه زمانی به حالت تعلیق خواهد ماند.

هم‌رسانی کنید