تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قرنطینه در کابل؛ خانواده‌های نادار از فقر و تنگدستی روایت می‌کنند

شماری ازدکانداران، دست فروشان و پایتخت نشینان به علت ناداری از ادامه محدودیت‌ها در گشت وگذار نگران استند.

این پایتخت نشینان می‌گویند که اگر بیماری کووید ۱۹ جان آنان را نگیرد ناداری، آنان با فقر روبرو خواهند ساخت.

در همین حال ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت برای آماده سازی خواروبار برای نیازمندان، برنامه‌های در دست دارد.

از سوی دیگر پولیس کابل از باشنده گان این ولایت می خواهد که به تصمیم حکومت حرمت بگذارند، در غیر آن در برابر آنان از زور کار گرفته خواهد شد.

بربنیاد تصمیم حکومت برای جلوگیری  از گسترش ویروس کرونا در کابل، وضع محدویت ها در پایتخت سه هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

پولیس کابل از پایتخت نشینان میخواهد که به تصمیم حکومت حرمت بگذارند و از خانه‌های شان بیرون نشوند.

طارق آرین- سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«وزارت امور داخله یک بار دیگر از شهروندان پایتخت می خواهد که از گشت و گزارهای غیر ضروری خود داری کنند در غیر آن مورد بازپرس پولیس قرار می گیرند.»

بسیاری از نهادهای دولتی نیز رخصت استند و کارمندانی که در روزهای انزوا از خانه های شان بیرون شوند به زور مانع آنان خواهند شد.

فرید احمد - سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت:«از تمامی کارکنان خدمات ملکی خواسته شده است تا از سفر های غیر ضروری خود داری بکنند در غیر آن مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی مورد تادیب قرار می گیرند.»

اما جان محمد که در مرکز شهرکابل دکان دارد و سرپرست خانواده یازده نفری است، می‌گوید که ناداری او را ناگزیرساخته است که از خانه بیرون شود.

جان محمد - دکاندار گفت:« کسی که پول دارد به او هیچ مشکل نیست کسی که ندارد مثل یک غریب که هم دکانش و هم کارش بند شده، دربدر می شود."

معشوق الله - دست فروش گفت:«ما روزانه دوسد یا سه سد پیدا می کنیم شش هزار افغانی ما کرایه خانه میدهیم.»

اما ریاست جمهوری می‌گوید که بر بنیاد برنامه حکومت برای شهروندان کشور خواروبار توزیع خواهد شد. 

داواخان مینه پال- معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت:«مردم به مواد غذایی نیاز دارند و حکومت برنامه منظم دارد که به اندازه کافی به مردم کمک کند.»

پیش از این نیز مسوولان حکومت در بخشی‌های از پایتخت به شماری از خانواده‌های نادار در حدود چهارنیم کیلو گندم و نخود کمک کرده بود و اندازه این کمک با انتقادهایی رو به رو شده است.

قرنطینه در کابل؛ خانواده‌های نادار از فقر و تنگدستی روایت می‌کنند

بربنیاد تصمیم حکومت برای جلوگیری  از گسترش ویروس کرونا در کابل، وضع محدویت ها در پایتخت سه هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

Thumbnail

شماری ازدکانداران، دست فروشان و پایتخت نشینان به علت ناداری از ادامه محدودیت‌ها در گشت وگذار نگران استند.

این پایتخت نشینان می‌گویند که اگر بیماری کووید ۱۹ جان آنان را نگیرد ناداری، آنان با فقر روبرو خواهند ساخت.

در همین حال ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت برای آماده سازی خواروبار برای نیازمندان، برنامه‌های در دست دارد.

از سوی دیگر پولیس کابل از باشنده گان این ولایت می خواهد که به تصمیم حکومت حرمت بگذارند، در غیر آن در برابر آنان از زور کار گرفته خواهد شد.

بربنیاد تصمیم حکومت برای جلوگیری  از گسترش ویروس کرونا در کابل، وضع محدویت ها در پایتخت سه هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

پولیس کابل از پایتخت نشینان میخواهد که به تصمیم حکومت حرمت بگذارند و از خانه‌های شان بیرون نشوند.

طارق آرین- سخنگوی وزارت امور داخله گفت:«وزارت امور داخله یک بار دیگر از شهروندان پایتخت می خواهد که از گشت و گزارهای غیر ضروری خود داری کنند در غیر آن مورد بازپرس پولیس قرار می گیرند.»

بسیاری از نهادهای دولتی نیز رخصت استند و کارمندانی که در روزهای انزوا از خانه های شان بیرون شوند به زور مانع آنان خواهند شد.

فرید احمد - سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت:«از تمامی کارکنان خدمات ملکی خواسته شده است تا از سفر های غیر ضروری خود داری بکنند در غیر آن مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی مورد تادیب قرار می گیرند.»

اما جان محمد که در مرکز شهرکابل دکان دارد و سرپرست خانواده یازده نفری است، می‌گوید که ناداری او را ناگزیرساخته است که از خانه بیرون شود.

جان محمد - دکاندار گفت:« کسی که پول دارد به او هیچ مشکل نیست کسی که ندارد مثل یک غریب که هم دکانش و هم کارش بند شده، دربدر می شود."

معشوق الله - دست فروش گفت:«ما روزانه دوسد یا سه سد پیدا می کنیم شش هزار افغانی ما کرایه خانه میدهیم.»

اما ریاست جمهوری می‌گوید که بر بنیاد برنامه حکومت برای شهروندان کشور خواروبار توزیع خواهد شد. 

داواخان مینه پال- معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت:«مردم به مواد غذایی نیاز دارند و حکومت برنامه منظم دارد که به اندازه کافی به مردم کمک کند.»

پیش از این نیز مسوولان حکومت در بخشی‌های از پایتخت به شماری از خانواده‌های نادار در حدود چهارنیم کیلو گندم و نخود کمک کرده بود و اندازه این کمک با انتقادهایی رو به رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره