Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‎ سازمان ملل از احتمال خشک‎سالی در سال آینده در افغانستان

مسؤول کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان از احتمال خشک سالی در سال آینده در افغانستان نگران استند.

توبی لینزر، می گوید که اگر خشک سالی در افغانستان رخ دهد، این کشور به یک و نیم میلیون تُن گندم نیاز پیدا خواهد کرد: «اگر خشک سالی رخ دهد، کمبود یک میلیون و پنج صد هزار تُن گندم به میان آید، من شکی ندارم که جامعه جهانی چه از کشورهای اروپایی و نهاد های دیگرهر کار ممکن را انجام خواهد داد.»

این در حالی است که چله های زمستان امسال افغانستان بی برف و باران سپری شدند و این نگرانی هایی را از احتمال روبرو شدن افغانستان با خشک سالی در سال آینده، بوجود آورده است.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست کشور می گوید که اگر تا پایان چلۀ خرد در افغاسنتان برف و باران نبارد، گیاهان خود رو نابود خواهند شد و زمین لغزش خواهد کرد و نیز کشاورزی به سختی آسیب خواهد دید.

ملکیار، معین ادارۀ حفاظت از محیط زیست گفت: «اگر ما برف و باران نداشته باشیم، منابع آبی را از دست  می دهیم به همین ترتیب زراعت ما را از دست خواهیم داد که بخواهی نخواهی فقر به میان خواهد آمد.»

در همین حال، وزارت زراعت نیز بارنده گی های امسال را نسبت به سال های گذشته بسیار کم می داند و می گوید که برای پیشگیری از کاهش غله ها در کشور دوصدو چهل هزار تُن گندم ذخیره دارند و به کمک نهادهای کمک کننده، پنج ذخیره گاه دیگر را نیز در کشور ایجاد خواهند کرد.

اکبر رستمی، سخن گوی وزارت زراعت و آب یاری افزود: «با آن که بارنده گی ها نسبت به سال های دیگر بسیار کم است، برای پیشگری از کمبود غله ما ذخیره گاه هایی را به کمک کشور های دیگر در پنج ولایت هرات، کابل، بلخ کندهار پل خمری ذخیره گاه های استراتیژیک ساخته خواهد شد. و نیز ما بیشتر برای احیا و بازسازی سیستم های آب یاری کار خواهیم کرد.. خشک سالی بیشتر زمین های للمی را آسیب می رساند.»

اقتصاد افغانستان وابسته به کشاورزی است. این کشور، سالانه به شش میلیون تُن گندم نیاز دارد که از این میان چهار اعشاریه پنج میلیون تُن آن در داخل کشور تولید می شود و یک و نیم میلیون تن دیگر ان از بیرون از افغانستان وارد می گردد.

نگرانی‎ سازمان ملل از احتمال خشک‎سالی در سال آینده در افغانستان

کمبود بارنده گی ها در سال های اخیر به ویژه در زمستان سال روان، سازمان ملل متحد را نیز از خشک سالی در افغانستان نگران ساخته است. مسوولان در این نهاد می گویند که اگر خشک سالی در افغانستان رخ دهد، این کشور به یک و نیم میلیون تُن گندم نیاز پیدا خواهد کرد.

Thumbnail

مسؤول کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان از احتمال خشک سالی در سال آینده در افغانستان نگران استند.

توبی لینزر، می گوید که اگر خشک سالی در افغانستان رخ دهد، این کشور به یک و نیم میلیون تُن گندم نیاز پیدا خواهد کرد: «اگر خشک سالی رخ دهد، کمبود یک میلیون و پنج صد هزار تُن گندم به میان آید، من شکی ندارم که جامعه جهانی چه از کشورهای اروپایی و نهاد های دیگرهر کار ممکن را انجام خواهد داد.»

این در حالی است که چله های زمستان امسال افغانستان بی برف و باران سپری شدند و این نگرانی هایی را از احتمال روبرو شدن افغانستان با خشک سالی در سال آینده، بوجود آورده است.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست کشور می گوید که اگر تا پایان چلۀ خرد در افغاسنتان برف و باران نبارد، گیاهان خود رو نابود خواهند شد و زمین لغزش خواهد کرد و نیز کشاورزی به سختی آسیب خواهد دید.

ملکیار، معین ادارۀ حفاظت از محیط زیست گفت: «اگر ما برف و باران نداشته باشیم، منابع آبی را از دست  می دهیم به همین ترتیب زراعت ما را از دست خواهیم داد که بخواهی نخواهی فقر به میان خواهد آمد.»

در همین حال، وزارت زراعت نیز بارنده گی های امسال را نسبت به سال های گذشته بسیار کم می داند و می گوید که برای پیشگیری از کاهش غله ها در کشور دوصدو چهل هزار تُن گندم ذخیره دارند و به کمک نهادهای کمک کننده، پنج ذخیره گاه دیگر را نیز در کشور ایجاد خواهند کرد.

اکبر رستمی، سخن گوی وزارت زراعت و آب یاری افزود: «با آن که بارنده گی ها نسبت به سال های دیگر بسیار کم است، برای پیشگری از کمبود غله ما ذخیره گاه هایی را به کمک کشور های دیگر در پنج ولایت هرات، کابل، بلخ کندهار پل خمری ذخیره گاه های استراتیژیک ساخته خواهد شد. و نیز ما بیشتر برای احیا و بازسازی سیستم های آب یاری کار خواهیم کرد.. خشک سالی بیشتر زمین های للمی را آسیب می رساند.»

اقتصاد افغانستان وابسته به کشاورزی است. این کشور، سالانه به شش میلیون تُن گندم نیاز دارد که از این میان چهار اعشاریه پنج میلیون تُن آن در داخل کشور تولید می شود و یک و نیم میلیون تن دیگر ان از بیرون از افغانستان وارد می گردد.

هم‌رسانی کنید