تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار پنتاگون دربارۀ کمک مالی روسیه به مخالفان مسلح در افغانستان

به دنبال نشر گزارش ها درباره کمک مالی روسیه به مخالفان مسلح در افغانستان برای کشتن سربازان امریکایی در این کشور، مقام های بلندپایه پنتاگون هشدار می دهند که اگر این ادعا تایید شود، امریکا به آن پاسخ خواهد داد.

پس از پخش گزارش‌ها درباره کمک های مالی روسیه برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، کمیته تسلحیاتی مجلس نماینده گان ایالات متحده، مارک اسپر، وزیر دفاع و مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا را برای گزارش دهی در این باره فرا خواند.

رییس ستاد مشترک ایالات متحده در این نشست پذیرفت که روسیه و برخی از کشورهای دیگر به طالبان، شبکه حقانی و گروه های هراس افگن دیگر در افغانستان کمک مالی کرده اند.

مارک میلی افزود: «تنها روسیه نیست بل کشورهای دیگری هم استند که بر بازیگران گونه گون در افغانستان اثر گذار استند. اثر گذاری آن‌ها از راه آموزش، پول، تبلیغات و پشتیبانی های جهانی و چیزها دیگر است. با حرمت به روسیه، روسیه یکی از این کشورهایی است که برای سال‌ها این کار را به علت هایی که نزد خود شان استند، با به کارگیری طالبان و شبکه‌ حقانی انجام می دهد.»

مارک اسپر نیز بیان داشت: «من گزارش‌های نخستین را در این باره به دست آورده ام، اما پس از آن‌ که جنرال میلر و جنرال مکنزی در این باره تحقیق کردند، هیچ یکی از آن ها فکر نمی‌کردند این گزارش معتبر باشند.»

رییس ستاد ارتش مشترک ایالات متحده امریکا می‌پذیرد که اداره‌ دانالد ترمپ، برای مهار کمک‌های روسیه و گروه‌های هراس افگن در افغانستان کار قناعت بخشی انجام نداده است: «می خواهم که مشخصا به "کمک های مالی " بپردازم. این یک معلومات جداگانه است که تأیید نشده است. برای همه شما در باره آن روشن شده است. من و وزیر دفاع و بسیاری از دیگران این را جدی می گیریم. ما می خواهیم به عمق این مسئله برسیم. و زمانی که من دریافتم که این در واقع حقیقت دارد، و اگر درست بود، ما اقدام خواهیم کرد.

پیشتر پس از پخش این گزارش روسیه این اتهام ها را رد کرده است.

طالبان نیز بارها این اتهام ها را رد کرده اند.

هشدار پنتاگون دربارۀ کمک مالی روسیه به مخالفان مسلح در افغانستان

پنتاگون می گوید که روسیه و شماری از های دیگر برای سالها از طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های هراس افگن در افغانستان پشتیبانی مالی و آموزشی کرده اند.

تصویر بندانگشتی

به دنبال نشر گزارش ها درباره کمک مالی روسیه به مخالفان مسلح در افغانستان برای کشتن سربازان امریکایی در این کشور، مقام های بلندپایه پنتاگون هشدار می دهند که اگر این ادعا تایید شود، امریکا به آن پاسخ خواهد داد.

پس از پخش گزارش‌ها درباره کمک های مالی روسیه برای کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، کمیته تسلحیاتی مجلس نماینده گان ایالات متحده، مارک اسپر، وزیر دفاع و مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا را برای گزارش دهی در این باره فرا خواند.

رییس ستاد مشترک ایالات متحده در این نشست پذیرفت که روسیه و برخی از کشورهای دیگر به طالبان، شبکه حقانی و گروه های هراس افگن دیگر در افغانستان کمک مالی کرده اند.

مارک میلی افزود: «تنها روسیه نیست بل کشورهای دیگری هم استند که بر بازیگران گونه گون در افغانستان اثر گذار استند. اثر گذاری آن‌ها از راه آموزش، پول، تبلیغات و پشتیبانی های جهانی و چیزها دیگر است. با حرمت به روسیه، روسیه یکی از این کشورهایی است که برای سال‌ها این کار را به علت هایی که نزد خود شان استند، با به کارگیری طالبان و شبکه‌ حقانی انجام می دهد.»

مارک اسپر نیز بیان داشت: «من گزارش‌های نخستین را در این باره به دست آورده ام، اما پس از آن‌ که جنرال میلر و جنرال مکنزی در این باره تحقیق کردند، هیچ یکی از آن ها فکر نمی‌کردند این گزارش معتبر باشند.»

رییس ستاد ارتش مشترک ایالات متحده امریکا می‌پذیرد که اداره‌ دانالد ترمپ، برای مهار کمک‌های روسیه و گروه‌های هراس افگن در افغانستان کار قناعت بخشی انجام نداده است: «می خواهم که مشخصا به "کمک های مالی " بپردازم. این یک معلومات جداگانه است که تأیید نشده است. برای همه شما در باره آن روشن شده است. من و وزیر دفاع و بسیاری از دیگران این را جدی می گیریم. ما می خواهیم به عمق این مسئله برسیم. و زمانی که من دریافتم که این در واقع حقیقت دارد، و اگر درست بود، ما اقدام خواهیم کرد.

پیشتر پس از پخش این گزارش روسیه این اتهام ها را رد کرده است.

طالبان نیز بارها این اتهام ها را رد کرده اند.

هم‌رسانی کنید