Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پروندۀ چگونگی حمله بر کنتیننتال به ریاست جمهوری فرستاده شده است

پس از در حدود یک ماه از حملۀ بر هُتل انترکنتیننتال در کابل، اکنون لوی سارنوالی می گوید که پروندۀ چگونگی این حمله، به ریاست جمهوری فرستاده شده است.

نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله می گوید که این پرونده، چندی پیش به لوی سارنوالی فرستاده شده بود و کمیسیون حقیقت یاب در بارۀ آن بررسی ها را آغاز کرده بود.

آقای دانش، می افزاید که پس از گردآوری معلومات نخستین، لوی سارنوالی حکم بازداشت پنچ تن را درپیوند به این رویداد صادر کرد و سه تن دیگر نیز ممنوع الخروج اعلام شده اند.

اما، منابعی از بازداشت بیشتر از ده تن و ممنوع الخروج شدن در حدود پنج تن دیگر خبر می دهند: «ما این دوسیه را تکمیل کردیم و به سارنوالی تسلیم کردیم در این قضیه پنج نفر در همان وقت اتهامات جدی متوجه شان بود که از طرف سارنوالی این ها حکم بازداشت شان داده شد.»

با این همه، دفتر رسانه های ریاست جمهوری، در این باره جزئیات نمی دهد.

در همین حا، عین الدین بهادری، عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات این کار حکومت را نقد می کند و می گوید که باید تمامی جزئیات در این باره باید با مرم شریک ساخته شود: «دولت افغانستان مکلف است به ارایه اطلاعات. هرگاه دولت اطلاعات را به گونۀ موثق در اختیار رسانه ها قرار نمی دهد به این معناست که دشمنان مردم افغانستان اطلاعات را به شکل وارونه در اختیار قرار می دهند و از این خلا معلوماتی متأسفانه دشمنان استفاده می کنند.»

در حمله برهُتل کنتیننتال، در حدود پنجاه تن کشته و زخمی شدند که شهروندان خارجی نیز مشمول کشته شده گان این رویداد بودند.

وزارت امور داخله، پس از این حمله از احتمال دست داشتن کسانی در داخل هُتل با هراس افگنان سخن گفته بود و ارایۀ جزئیات این حمله را که یکی از حمله های پیچیده هراس افگنان گفته می شود به یک هفته تأخیر وعده سپرده بود، اما اکنون که حدود چهارهفته از این رویداد می گذرد، جزئیات این بررسی ها روشن نیستند. 

پروندۀ چگونگی حمله بر کنتیننتال به ریاست جمهوری فرستاده شده است

هرچند قرار بود وزارت داخله یک هفته پس از حمله بر هُتل انترکنتیننتال جزئیات آن را با مردم شریک سازد، اما اکنون که چهار هفته از آن می گذرد، هنوز مردم نمی دانند که پشت این حمله چه کسانی بوده اند.

Thumbnail

پس از در حدود یک ماه از حملۀ بر هُتل انترکنتیننتال در کابل، اکنون لوی سارنوالی می گوید که پروندۀ چگونگی این حمله، به ریاست جمهوری فرستاده شده است.

نجیب دانش، سخن گوی وزارت امور داخله می گوید که این پرونده، چندی پیش به لوی سارنوالی فرستاده شده بود و کمیسیون حقیقت یاب در بارۀ آن بررسی ها را آغاز کرده بود.

آقای دانش، می افزاید که پس از گردآوری معلومات نخستین، لوی سارنوالی حکم بازداشت پنچ تن را درپیوند به این رویداد صادر کرد و سه تن دیگر نیز ممنوع الخروج اعلام شده اند.

اما، منابعی از بازداشت بیشتر از ده تن و ممنوع الخروج شدن در حدود پنج تن دیگر خبر می دهند: «ما این دوسیه را تکمیل کردیم و به سارنوالی تسلیم کردیم در این قضیه پنج نفر در همان وقت اتهامات جدی متوجه شان بود که از طرف سارنوالی این ها حکم بازداشت شان داده شد.»

با این همه، دفتر رسانه های ریاست جمهوری، در این باره جزئیات نمی دهد.

در همین حا، عین الدین بهادری، عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات این کار حکومت را نقد می کند و می گوید که باید تمامی جزئیات در این باره باید با مرم شریک ساخته شود: «دولت افغانستان مکلف است به ارایه اطلاعات. هرگاه دولت اطلاعات را به گونۀ موثق در اختیار رسانه ها قرار نمی دهد به این معناست که دشمنان مردم افغانستان اطلاعات را به شکل وارونه در اختیار قرار می دهند و از این خلا معلوماتی متأسفانه دشمنان استفاده می کنند.»

در حمله برهُتل کنتیننتال، در حدود پنجاه تن کشته و زخمی شدند که شهروندان خارجی نیز مشمول کشته شده گان این رویداد بودند.

وزارت امور داخله، پس از این حمله از احتمال دست داشتن کسانی در داخل هُتل با هراس افگنان سخن گفته بود و ارایۀ جزئیات این حمله را که یکی از حمله های پیچیده هراس افگنان گفته می شود به یک هفته تأخیر وعده سپرده بود، اما اکنون که حدود چهارهفته از این رویداد می گذرد، جزئیات این بررسی ها روشن نیستند. 

هم‌رسانی کنید