Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش‌دهی پنج وزیر در مجلس نماینده‌گان

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست روز شنبه (۴ جدی) مقام‌های وزارت‌های مالیه، تجارت‌وصنایع، اقتصاد، کار و اموراجتماعی و امور خارجه را برای دادن گزارش از کارکردهای امسال‌شان به این مجلس فرا خواندند.

نعمت‌الله غفاری، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، گفت: «یکی برای کار‌های انجام‌شده می‌خواهیم اطلاعات ارائه شود و دوم دربارۀ برنامه‌های سال آینده.»

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، در این نشست گفت که افزایش درآمدهای حکومت، مصرف‌شدن ۸۰ درصدی بودجۀ این وزارت وچند مورد دیگر از دستاوردهای وزارت مالیه در سال روان است.

آقای حکیمی اظهار داشت: «برای تطبیق تعهدات ما یک مجلس و یا کابینۀ خاص داشتیم که در آن‌جا فیصله شد هفته‌وار این گروه کاری برای بر تمامی تعهداتی که ما در کنفرانس بروکسل دادیم، کار کند.»

از این میان، وزیر اقتصاد تعهد ‌سپرد که این وزارت به زودی نهادی عاری از فساد اعلام خواهد شد.

ستار مراد، وزیر اقتصاد گفت: «امسال و سال آینده وزارت اقتصاد عاری از فساد اداری اعلام می‌شود.»

همایون رسا، وزیر تجارت‌وصنایع، بیان کرد: «کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی خوش‌بختانه افغانستان توانیست به تاریخ ۲۹ جون سال ۲۰۱۶ عضویت دایمی این سازمان را بگیرد.»

اما به نماینده‌گی از وزارت‌های امور خارجه و کار و امور اجتماعی، که وزیران آنها سلب صلاحیت شده‌اند، معینان این وزارت‌ها به نشست امروز آمده بودند.

نصیراحمد اندیشه، معین وزارت امور خارجه، گفت: «انجام مشوره‌های سیاسی، با کشور‌های چین، ترکیه، سویدن و دنمارک، تدوین دورنمای سیاست خارجی، که موجب تسهیل روابط دیپلواتیک و رفع ابهام در سیاست خارجی کشور خواهد شد.»

احمدشاه صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی، بیان کرد: «یکی از دستاورد‌های بسیار مهم ما در امسال انکشاف مسوده پالسی کار است که این برای اولین‌بار به دست‌رس افغانستان قرار گرفته‌است.»

بر بنیاد اصول و وظایف داخلی مجلس نماینده‌گان، اعضای مجلس هنگام فراخواندن وزیران برای گزارش‌گیری از کارکردهای شان، تنها گزارش می‌گیرند و پرسش‌ها را از آنان مطرح نمی‌کنند.

گزارش‌دهی پنج وزیر در مجلس نماینده‌گان

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، در این نشست گفت که افزایش درآمدهای حکومت، مصرف‌شدن ۸۰ درصدی بودجۀ این وزارت وچند مورد دیگر از دستاوردهای وزارت مالیه در سال روان است

Thumbnail

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست روز شنبه (۴ جدی) مقام‌های وزارت‌های مالیه، تجارت‌وصنایع، اقتصاد، کار و اموراجتماعی و امور خارجه را برای دادن گزارش از کارکردهای امسال‌شان به این مجلس فرا خواندند.

نعمت‌الله غفاری، معاون دوم مجلس نماینده‌گان، گفت: «یکی برای کار‌های انجام‌شده می‌خواهیم اطلاعات ارائه شود و دوم دربارۀ برنامه‌های سال آینده.»

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، در این نشست گفت که افزایش درآمدهای حکومت، مصرف‌شدن ۸۰ درصدی بودجۀ این وزارت وچند مورد دیگر از دستاوردهای وزارت مالیه در سال روان است.

آقای حکیمی اظهار داشت: «برای تطبیق تعهدات ما یک مجلس و یا کابینۀ خاص داشتیم که در آن‌جا فیصله شد هفته‌وار این گروه کاری برای بر تمامی تعهداتی که ما در کنفرانس بروکسل دادیم، کار کند.»

از این میان، وزیر اقتصاد تعهد ‌سپرد که این وزارت به زودی نهادی عاری از فساد اعلام خواهد شد.

ستار مراد، وزیر اقتصاد گفت: «امسال و سال آینده وزارت اقتصاد عاری از فساد اداری اعلام می‌شود.»

همایون رسا، وزیر تجارت‌وصنایع، بیان کرد: «کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی خوش‌بختانه افغانستان توانیست به تاریخ ۲۹ جون سال ۲۰۱۶ عضویت دایمی این سازمان را بگیرد.»

اما به نماینده‌گی از وزارت‌های امور خارجه و کار و امور اجتماعی، که وزیران آنها سلب صلاحیت شده‌اند، معینان این وزارت‌ها به نشست امروز آمده بودند.

نصیراحمد اندیشه، معین وزارت امور خارجه، گفت: «انجام مشوره‌های سیاسی، با کشور‌های چین، ترکیه، سویدن و دنمارک، تدوین دورنمای سیاست خارجی، که موجب تسهیل روابط دیپلواتیک و رفع ابهام در سیاست خارجی کشور خواهد شد.»

احمدشاه صالحی، معین وزارت کار و امور اجتماعی، بیان کرد: «یکی از دستاورد‌های بسیار مهم ما در امسال انکشاف مسوده پالسی کار است که این برای اولین‌بار به دست‌رس افغانستان قرار گرفته‌است.»

بر بنیاد اصول و وظایف داخلی مجلس نماینده‌گان، اعضای مجلس هنگام فراخواندن وزیران برای گزارش‌گیری از کارکردهای شان، تنها گزارش می‌گیرند و پرسش‌ها را از آنان مطرح نمی‌کنند.

هم‌رسانی کنید