Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روز جهانی موزیم؛ موزیم ملی ۱۲۰۰ اثر ضبط شده را به نمایش گذاشت

همزمان با روز جهانی موزیم (۱۸ می برابر با ۲۸ ثور)، موزیم ملی افغانستان ۱۲۰۰ پارچه اثر باستانی افغانستان را که نیرو های امنیتی از بخش های گوناگون از نزد قاچاقبران ضبط کرده اند، در کابل برای یک روز به نمایش گذاشت.

شماری از این اثر های باستانی شامل سکه‌های طلایی دوره‌های هخامنشی، یونان باختری، صفوی، غزنوی، سلجوقی، عباسی، بیزانس، ساسانی و کوشانی می‌شوند که بر روی و پشت این سکه‌ها تصویرهایی از شاه، تاج شاه، آتش‌دانی که دو طرف آن محافظ قرار دارد، الهه شیوا، کلمه، سال و محل ضرب سکه دیده می شوند.

به گفته رییس موزیم ملی، در کنار بازمانده‌های باستانی قاچاق شده در جریان جنگ‌ها، هنوز هم در بخش های ناامن کشور جاهای باستانی کاوش و بازمانده های باستانی قاچاق می‌شوند.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی بیان کرد: "آثار باستانی را منحیث یک گنج و چیزی که از آن عاید خوب به دست میآید، مردم در صدد این است که آنرا پیدا بکنند و و از آن طریق پول به دست بیآورند."

۱۱۹۲ سکه نقره یی دوره غزنویان از اطراف قلعه بست از هلمند به دست آمده که از آنجا به موزیم ملی انتقال شده اند.

این سکه‌ها مربوط به دوره غزنویان استند که در یک روی سکه‌ کلمه و آیه‌های قرآن و در روی دیگر آن نشان‌هایی از حکومت هندوشاهی دیده می شوند.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ابراز داشت: "در طول این ۲۰ سال اخیر کاوش ها، حفریات و تلاش هایی که صورت گرفت است، ۲۵ هزار اثر تاریخی در موزیم ملی افغانستان به عنوان آثار تازه به دست آمده از ولایت ها مختلف افغانستان به دست آمده است و ثبت و سجل شده است."

شماری از این اثر ها شامل گونه هایی از اسلحه سنتی نیز می‌شوند.

پارچه هایی از تندیس بودا نیز این اثر های است که پیش از این نیروهای امنیتی کشور از قاچاق آن در بگرام پیش‌گیری کردند.

عبدالحفیظ لطیفی، یکی از باستان شناساسان گفت: "در چند سال جنگ و نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی در این سرزمین باستانی، آثار باستانی همیشه مورد تاخت و تاز بودند. چه گروه های که درگیر جنگ بودند و چه گروه های که سودجو بودند از سوی آنان این آثار تاخت و تاز و قاچاق می شد"

در جریان جنگ‌های چند دهه اخیر در کشور، در حدود ۱۰۰ هزار اثر باستانی موزیم ملی دزدیده و قاچاق شدند که در ۲۰ سال گذشته تنها بیست درصد این آثار برگردانیده شده اند.

روز جهانی موزیم؛ موزیم ملی ۱۲۰۰ اثر ضبط شده را به نمایش گذاشت

رییس موزیم ملی می‌گوید که هنوز هم در بخش های ناامن کشور جاهای باستانی کاوش و بازمانده های باستانی قاچاق  می‌شوند.

Thumbnail

همزمان با روز جهانی موزیم (۱۸ می برابر با ۲۸ ثور)، موزیم ملی افغانستان ۱۲۰۰ پارچه اثر باستانی افغانستان را که نیرو های امنیتی از بخش های گوناگون از نزد قاچاقبران ضبط کرده اند، در کابل برای یک روز به نمایش گذاشت.

شماری از این اثر های باستانی شامل سکه‌های طلایی دوره‌های هخامنشی، یونان باختری، صفوی، غزنوی، سلجوقی، عباسی، بیزانس، ساسانی و کوشانی می‌شوند که بر روی و پشت این سکه‌ها تصویرهایی از شاه، تاج شاه، آتش‌دانی که دو طرف آن محافظ قرار دارد، الهه شیوا، کلمه، سال و محل ضرب سکه دیده می شوند.

به گفته رییس موزیم ملی، در کنار بازمانده‌های باستانی قاچاق شده در جریان جنگ‌ها، هنوز هم در بخش های ناامن کشور جاهای باستانی کاوش و بازمانده های باستانی قاچاق می‌شوند.

فهیم رحیمی، رییس موزیم ملی بیان کرد: "آثار باستانی را منحیث یک گنج و چیزی که از آن عاید خوب به دست میآید، مردم در صدد این است که آنرا پیدا بکنند و و از آن طریق پول به دست بیآورند."

۱۱۹۲ سکه نقره یی دوره غزنویان از اطراف قلعه بست از هلمند به دست آمده که از آنجا به موزیم ملی انتقال شده اند.

این سکه‌ها مربوط به دوره غزنویان استند که در یک روی سکه‌ کلمه و آیه‌های قرآن و در روی دیگر آن نشان‌هایی از حکومت هندوشاهی دیده می شوند.

طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ابراز داشت: "در طول این ۲۰ سال اخیر کاوش ها، حفریات و تلاش هایی که صورت گرفت است، ۲۵ هزار اثر تاریخی در موزیم ملی افغانستان به عنوان آثار تازه به دست آمده از ولایت ها مختلف افغانستان به دست آمده است و ثبت و سجل شده است."

شماری از این اثر ها شامل گونه هایی از اسلحه سنتی نیز می‌شوند.

پارچه هایی از تندیس بودا نیز این اثر های است که پیش از این نیروهای امنیتی کشور از قاچاق آن در بگرام پیش‌گیری کردند.

عبدالحفیظ لطیفی، یکی از باستان شناساسان گفت: "در چند سال جنگ و نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی در این سرزمین باستانی، آثار باستانی همیشه مورد تاخت و تاز بودند. چه گروه های که درگیر جنگ بودند و چه گروه های که سودجو بودند از سوی آنان این آثار تاخت و تاز و قاچاق می شد"

در جریان جنگ‌های چند دهه اخیر در کشور، در حدود ۱۰۰ هزار اثر باستانی موزیم ملی دزدیده و قاچاق شدند که در ۲۰ سال گذشته تنها بیست درصد این آثار برگردانیده شده اند.

هم‌رسانی کنید