Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متخصصان ایتالیایی: منار جام غور در وضعیت خوب قرار دارد

هیئتی از متخصصان ایتالیایی را که سازمان عملی؛ فرهنگی و آموزشی ملل متحد "یونسکو" برای ارزیابی نخستین وضعیت منار جام به ولایت غور برده‌است، می‌گوید که این منار در وضع خوب به‌سر می‌برد. 

به‌گفتۀ یونیسکو، صدمه جدی به تهداب منار نرسیده‌است. 

منارجام با بیش از ۶۰ متر، دومین منار پس از قطب منار در جهان و از شهکارهای دورۀ غوریان شناخته می‌شود که با خشت ساخته شده و با کاشی‌های لاجوری و آبی‌رنگ که روی آن آیه‌های سوریه مریم حکاکی شده؛ تزیین شده‌است.

۲۰ روز پیش، چهار متخصص ایتالیایی و سه افغان تا چغچران رفتند، اما به‌علت ناامنی، اجازۀ سفر تا به روستای منارجام را دریافت نکردند. 

هیئتی ایتالیایی و افغان می‌خواست با دستگاۀ وضع منارجام و اندازۀ میلان آن را ارزیابی کند. اما این متخصصان این کار را با استفاده از تصویرهای برداشته شده از این منار انجام می‌دهند. 

عمراخان مسعودی، مشاور یونسکو گفت: «پلان‌ها وجود دارند امیدوار استم که شرایط امنیتی اجازه بدهد که تا این پلان ها عملی شوند.»

در گزارشی متخصصان ایتالیایی آمده‌است که منار در وضع خوبی است. تهداب آن صدمه ندیده و میلان آن نیز نگران کننده نیست، اما ریاست باستان شناسی می‌گوید که اعتماد به این گپ بدون نصب دستگاۀ ارزیابی، سخت است. 

از سویی‌هم، طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «عملاً بر سر مرمت منار جام منازعه این طرف دریا با آن طرف دریا است. این سرگروه با آن سرگروه است و این تیره قومی با آن تیره قومی است و این بد است. حالا هرقدر که بین خود خصومت و دشمنی داشته باشند نباید مانع مرمت یک اثر ناب و منحصر به فرد تاریخی شود.»

سازمان الف که برای حمایت از بازمانده‌های باستانی زیر خطر در جهان کار می‌کند، برای ارزیابی وضع منار و مرمت ابتدایی آن دو میلیون دالر اختصاص داده‌است. 

عبدالسلام حیدری، باشنده غور، گفت: «یک سو تهدید سیلاب‌ها و باران‌ها است و از سوی دیگر تهدید ناامنی‌ها است شاید به زودترین وقت به منار آسیب برسد.»

قراراست که یونیسکو با این پول یک آزمایشگاۀ در ولایت هرات نیز بسازد تا هر گونه موادی که در مرمت سازی منارجام کار گرفته می‌شود، در این آزمایشگاه آزمایش شود. 

اما آن چه حکومت را نگران ساخته‌است، ادامه قاچاق سنگ‌های تزیینی منار است. 

نظرمحمد ثاقب، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ غور، گفت: ««ساحه منارجام از سه سمت زیر نفوذ مخالفان مسلح دولت است. تنها از یک سمت قطعه ۰۱۲ تأمین امنیت می کند که این مردم جرات نتوانستند در ساحه بروند وساحه را بازدید بکنند.»

متخصصان ایتالیایی: منار جام غور در وضعیت خوب قرار دارد

به‌گفتۀ سازمان علمی؛ فرهنگی و آموزشی ملل متحد، صدمه جدی به تهداب منار نرسیده‌است. 

تصویر بندانگشتی

هیئتی از متخصصان ایتالیایی را که سازمان عملی؛ فرهنگی و آموزشی ملل متحد "یونسکو" برای ارزیابی نخستین وضعیت منار جام به ولایت غور برده‌است، می‌گوید که این منار در وضع خوب به‌سر می‌برد. 

به‌گفتۀ یونیسکو، صدمه جدی به تهداب منار نرسیده‌است. 

منارجام با بیش از ۶۰ متر، دومین منار پس از قطب منار در جهان و از شهکارهای دورۀ غوریان شناخته می‌شود که با خشت ساخته شده و با کاشی‌های لاجوری و آبی‌رنگ که روی آن آیه‌های سوریه مریم حکاکی شده؛ تزیین شده‌است.

۲۰ روز پیش، چهار متخصص ایتالیایی و سه افغان تا چغچران رفتند، اما به‌علت ناامنی، اجازۀ سفر تا به روستای منارجام را دریافت نکردند. 

هیئتی ایتالیایی و افغان می‌خواست با دستگاۀ وضع منارجام و اندازۀ میلان آن را ارزیابی کند. اما این متخصصان این کار را با استفاده از تصویرهای برداشته شده از این منار انجام می‌دهند. 

عمراخان مسعودی، مشاور یونسکو گفت: «پلان‌ها وجود دارند امیدوار استم که شرایط امنیتی اجازه بدهد که تا این پلان ها عملی شوند.»

در گزارشی متخصصان ایتالیایی آمده‌است که منار در وضع خوبی است. تهداب آن صدمه ندیده و میلان آن نیز نگران کننده نیست، اما ریاست باستان شناسی می‌گوید که اعتماد به این گپ بدون نصب دستگاۀ ارزیابی، سخت است. 

از سویی‌هم، طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره گفت: «عملاً بر سر مرمت منار جام منازعه این طرف دریا با آن طرف دریا است. این سرگروه با آن سرگروه است و این تیره قومی با آن تیره قومی است و این بد است. حالا هرقدر که بین خود خصومت و دشمنی داشته باشند نباید مانع مرمت یک اثر ناب و منحصر به فرد تاریخی شود.»

سازمان الف که برای حمایت از بازمانده‌های باستانی زیر خطر در جهان کار می‌کند، برای ارزیابی وضع منار و مرمت ابتدایی آن دو میلیون دالر اختصاص داده‌است. 

عبدالسلام حیدری، باشنده غور، گفت: «یک سو تهدید سیلاب‌ها و باران‌ها است و از سوی دیگر تهدید ناامنی‌ها است شاید به زودترین وقت به منار آسیب برسد.»

قراراست که یونیسکو با این پول یک آزمایشگاۀ در ولایت هرات نیز بسازد تا هر گونه موادی که در مرمت سازی منارجام کار گرفته می‌شود، در این آزمایشگاه آزمایش شود. 

اما آن چه حکومت را نگران ساخته‌است، ادامه قاچاق سنگ‌های تزیینی منار است. 

نظرمحمد ثاقب، آمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ غور، گفت: ««ساحه منارجام از سه سمت زیر نفوذ مخالفان مسلح دولت است. تنها از یک سمت قطعه ۰۱۲ تأمین امنیت می کند که این مردم جرات نتوانستند در ساحه بروند وساحه را بازدید بکنند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره