Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایش آفریده‌های نقاشی بیش از ۲۰ بانو در پایتخت

بیش از بیست بانوی هنرمند در پایتخت با راه‌اندازی یک نمایش‌گاه، آثار نقاشی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند. 

به گفته برگزار کنندگان این نمایش‌گاه، هدف از راه‌اندازی این‌نمایش‌گاه ایجاد انگیزه و نمایش توانمندی‌ بانوان در آفرینش هنری است. 

راحله، مسوول نمایشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «آثار تقریبا ۲۰ الی ۲۴ نفر از دختران به نمایش گذاشته شده در پهلوی این نمایش‌گاه نقاشی ما مزیت‌های دیگری هم دارد چون ما نمایش‌گاه دیگری کتاب هم داریم بازدید کننده‌ها می‌توانند هم از نمایش‌گاه نقاشی لذت ببرند و هم از کتاب.» 

از سویی هم، شماری از بانوان هنرمند که اثرهای نقاشی شان را به دید عموم گذاشته‌اند خواهان پشتیبانی و توجه امارت اسلامی از کارهای هنری شان هستند.  

فروزان، هنرمند، گفت: «در افغانستان دختران هنرمند زیاد داریم که فعالیت کرده نمی‌توانند در هم چین شرایطی ولی ما خواست ما این است که در هر شرایطی تسلیم نشوید و در همچو نمایش‌گاه‌هایی اشتراک بکنید و هنر تان را به سطح جهان به تصویر بکشید.» 

حسنا اسلمی، هنرمند دیگر افزود: «خواست ما از امارت این است که هر چی زودتر در مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند.» 

همزمان با این، شماری از بازدید کنندگان با استقبال از ایجاد چنین نمایش‌گاه از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار را برای بانوان در کشور فراهم سازد. 

فهیمه جعفری، می‌گوید: «هدف من از اشتراک در این گالری این بود که از نزدیک ببینم دخترانی را که محدود شده بود دخترانی که با شرایط سختی تنوانسته اند بدرخشند خواستم از نزدیک ببینم استعداد دختران افغان را و خلاقیت‌های شان را.»                                      

سمیه جعفری، در این باره افزود: «لطفا زنان را به رسمیت بشناسید این درست نیست که مردان کارکنند و زنان در خانه بشینند وقتی که می‌؛ویند حقوق زن و مرد مساوی است باید به آن توجه نیز کنند.»            

زهرا احمدی، بازدید کننده، گفت: «همه این دختران از درس بازمانده‌اند و نمی‌توانند درس بخوانند ولی ناامید نشده‌اند و از هر دری که باز شده آن‌ها دست گذاشته و برای آن تلاش کرده‌اند نقاشی‌ها و کارهای هنری

شان را به نمایش گذاشته‌اند و تنوانسته‌اند که حد اقل در این راه مفید تمام شوند.»                        

بر بنیاد گفته‌های مسوولان این نمایش‌گاه، در کنار آثار نقاشی، بیش از ۲۵۰ جلد کتاب به نمایش گذاشته شده و این نمایش‌گاه به مدت سه روز به روی بازدیدکنندگان باز می‌باشد.

نمایش آفریده‌های نقاشی بیش از ۲۰ بانو در پایتخت

همزمان با این، شماری از بازدید کنندگان با استقبال از ایجاد چنین نمایش‌گاه از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار را برای بانوان در کشور فراهم سازد. 

تصویر بندانگشتی

بیش از بیست بانوی هنرمند در پایتخت با راه‌اندازی یک نمایش‌گاه، آثار نقاشی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند. 

به گفته برگزار کنندگان این نمایش‌گاه، هدف از راه‌اندازی این‌نمایش‌گاه ایجاد انگیزه و نمایش توانمندی‌ بانوان در آفرینش هنری است. 

راحله، مسوول نمایشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «آثار تقریبا ۲۰ الی ۲۴ نفر از دختران به نمایش گذاشته شده در پهلوی این نمایش‌گاه نقاشی ما مزیت‌های دیگری هم دارد چون ما نمایش‌گاه دیگری کتاب هم داریم بازدید کننده‌ها می‌توانند هم از نمایش‌گاه نقاشی لذت ببرند و هم از کتاب.» 

از سویی هم، شماری از بانوان هنرمند که اثرهای نقاشی شان را به دید عموم گذاشته‌اند خواهان پشتیبانی و توجه امارت اسلامی از کارهای هنری شان هستند.  

فروزان، هنرمند، گفت: «در افغانستان دختران هنرمند زیاد داریم که فعالیت کرده نمی‌توانند در هم چین شرایطی ولی ما خواست ما این است که در هر شرایطی تسلیم نشوید و در همچو نمایش‌گاه‌هایی اشتراک بکنید و هنر تان را به سطح جهان به تصویر بکشید.» 

حسنا اسلمی، هنرمند دیگر افزود: «خواست ما از امارت این است که هر چی زودتر در مکاتب و پوهنتون‌ها را به روی دختران باز کند.» 

همزمان با این، شماری از بازدید کنندگان با استقبال از ایجاد چنین نمایش‌گاه از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار را برای بانوان در کشور فراهم سازد. 

فهیمه جعفری، می‌گوید: «هدف من از اشتراک در این گالری این بود که از نزدیک ببینم دخترانی را که محدود شده بود دخترانی که با شرایط سختی تنوانسته اند بدرخشند خواستم از نزدیک ببینم استعداد دختران افغان را و خلاقیت‌های شان را.»                                      

سمیه جعفری، در این باره افزود: «لطفا زنان را به رسمیت بشناسید این درست نیست که مردان کارکنند و زنان در خانه بشینند وقتی که می‌؛ویند حقوق زن و مرد مساوی است باید به آن توجه نیز کنند.»            

زهرا احمدی، بازدید کننده، گفت: «همه این دختران از درس بازمانده‌اند و نمی‌توانند درس بخوانند ولی ناامید نشده‌اند و از هر دری که باز شده آن‌ها دست گذاشته و برای آن تلاش کرده‌اند نقاشی‌ها و کارهای هنری

شان را به نمایش گذاشته‌اند و تنوانسته‌اند که حد اقل در این راه مفید تمام شوند.»                        

بر بنیاد گفته‌های مسوولان این نمایش‌گاه، در کنار آثار نقاشی، بیش از ۲۵۰ جلد کتاب به نمایش گذاشته شده و این نمایش‌گاه به مدت سه روز به روی بازدیدکنندگان باز می‌باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره