Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گردآوری درآمدهای راه آهن حیرتان-مزار از سوی اداره راه آهن

قرار است اداره راه آهن افغانستان مسوولیت گردآوری درآمدهای راه آهن حیرتان-مزار را به عهده بگیرد.

رییس اداره راه آهن افغانستان میگوید که امارت اسلامی از این اداره می خواهد که مسوولیت های عملیاتی این راه آهن را مرحله وار به عهده گیرد که با انجام این کار میزان انتقال کالاها و درآمدهای حکومت افزایش خواهند یافت.

در حال حاضر یک شرکت دولتی ازبیکستان تمامی مسوولیت های عملیاتی راه آهن حیرتان-مزار را به عهده دارد و افغانستان سالانه هژده میلیون دالر به این شرکت می پردازد.

بخش زیاد از کالاهای وارداتی افغانستان از طریق راه آهن مزار-حیرتان وارد می شوند و ماهانه درآمدهای کشور از این رهگذر دونیم تا چهار میلیون دالر میرسد.

اداره راه آهن افغانستان میگوید که در قرارداد جدید با شرکت دولتی ازبیکستان این شرکت روند مسوولیت های راه آهن حیرتان-مزار را به شمول گردآوری درآمدها، حفظ و مراقبت و تنظیم واگون‌ها مرحله وار به اداره راه آهن افغانستان خواهد سپرد.

رییس اداره راه آهن می افزاید که واگذاری این مسوولیت‌ها مشروط به بلند رفتن ظرفیت های این اداره است.

بخت الرحمان شرافت، رییس اداره راه آهن افغانستان، گفت:«حتا مکتوب به آنان فرستادیم که تا دهم ماه می ما بخش گردآوری عواید را از سوی افغنستان آغاز میکنیم و آنان این کار را متوقف بسازند.»

در همین حال آذرخش حافظی، رییس پیشین اتاق تجارت و صنایع کشورهای ایکو، می گوید:«مردم افغانستان در ساخت و اداره خط آهن خود دخیل می شوند؛ تمرین خوب است به خاطریکه افغانستان در دراز مدت به خط آن سراسر که هشت هزار کیلومتر پیش بینی می شود نیازمند است.»

افغانستان در ماه گذشته، سه و نیم میلیون دالر از راه آهن حیرتان-مزار درآمد داشته است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که واگذاری مسوولیت این راه آهن به افغانستان، هزینه  انتقال کالاها را کاهش خواهد داد و نیز واردات کشور را افزایش خواهد داد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«هم ارزان برای ما تمام می شود و هم پول در داخل افغانستان به مصرف میرسد حالا مفاد آن به ازبیکستان میرسد در حال حاضر ما پول اش را به دالر پرداخت می کنیم.»

شماری از بازرگانان می گویند که بخش زیادی از مواد نفتی، مواد غذایی و مواد ساختمانی مورد نیاز افغانستان را از چین، روسیه و آسیای مرکزی از طریق راه آهن حیرتان-مزار وارد کشور می کنند.

خیرالدین مایل، بازرگان، گفت:«واردات سکتور خصوصی افغانستان از طریق این خط که از قبل بین ازبیکستان و افغانستان ایجاد شده بود ما استفاده اعظمی می کنیم و استفاده از این راه رو به افزایش است.»

آخرین آمار اداره احصایه و معلومات نشان میدهد که در کل میزان واردات کشور کاهش یافته است و کسر بیلانس تجارت کشور بهبود یافته است.

گردآوری درآمدهای راه آهن حیرتان-مزار از سوی اداره راه آهن

شماری از بازرگانان می گویند که بخش زیادی از مواد نفتی، مواد غذایی و مواد ساختمانی مورد نیاز افغانستان را از چین، روسیه و آسیای مرکزی از طریق راه آهن حیرتان-مزار وارد کشور می کنند.

Thumbnail

قرار است اداره راه آهن افغانستان مسوولیت گردآوری درآمدهای راه آهن حیرتان-مزار را به عهده بگیرد.

رییس اداره راه آهن افغانستان میگوید که امارت اسلامی از این اداره می خواهد که مسوولیت های عملیاتی این راه آهن را مرحله وار به عهده گیرد که با انجام این کار میزان انتقال کالاها و درآمدهای حکومت افزایش خواهند یافت.

در حال حاضر یک شرکت دولتی ازبیکستان تمامی مسوولیت های عملیاتی راه آهن حیرتان-مزار را به عهده دارد و افغانستان سالانه هژده میلیون دالر به این شرکت می پردازد.

بخش زیاد از کالاهای وارداتی افغانستان از طریق راه آهن مزار-حیرتان وارد می شوند و ماهانه درآمدهای کشور از این رهگذر دونیم تا چهار میلیون دالر میرسد.

اداره راه آهن افغانستان میگوید که در قرارداد جدید با شرکت دولتی ازبیکستان این شرکت روند مسوولیت های راه آهن حیرتان-مزار را به شمول گردآوری درآمدها، حفظ و مراقبت و تنظیم واگون‌ها مرحله وار به اداره راه آهن افغانستان خواهد سپرد.

رییس اداره راه آهن می افزاید که واگذاری این مسوولیت‌ها مشروط به بلند رفتن ظرفیت های این اداره است.

بخت الرحمان شرافت، رییس اداره راه آهن افغانستان، گفت:«حتا مکتوب به آنان فرستادیم که تا دهم ماه می ما بخش گردآوری عواید را از سوی افغنستان آغاز میکنیم و آنان این کار را متوقف بسازند.»

در همین حال آذرخش حافظی، رییس پیشین اتاق تجارت و صنایع کشورهای ایکو، می گوید:«مردم افغانستان در ساخت و اداره خط آهن خود دخیل می شوند؛ تمرین خوب است به خاطریکه افغانستان در دراز مدت به خط آن سراسر که هشت هزار کیلومتر پیش بینی می شود نیازمند است.»

افغانستان در ماه گذشته، سه و نیم میلیون دالر از راه آهن حیرتان-مزار درآمد داشته است.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که واگذاری مسوولیت این راه آهن به افغانستان، هزینه  انتقال کالاها را کاهش خواهد داد و نیز واردات کشور را افزایش خواهد داد.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:«هم ارزان برای ما تمام می شود و هم پول در داخل افغانستان به مصرف میرسد حالا مفاد آن به ازبیکستان میرسد در حال حاضر ما پول اش را به دالر پرداخت می کنیم.»

شماری از بازرگانان می گویند که بخش زیادی از مواد نفتی، مواد غذایی و مواد ساختمانی مورد نیاز افغانستان را از چین، روسیه و آسیای مرکزی از طریق راه آهن حیرتان-مزار وارد کشور می کنند.

خیرالدین مایل، بازرگان، گفت:«واردات سکتور خصوصی افغانستان از طریق این خط که از قبل بین ازبیکستان و افغانستان ایجاد شده بود ما استفاده اعظمی می کنیم و استفاده از این راه رو به افزایش است.»

آخرین آمار اداره احصایه و معلومات نشان میدهد که در کل میزان واردات کشور کاهش یافته است و کسر بیلانس تجارت کشور بهبود یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره