Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی پایتخت نشینان از افزایش بهای میوه و سبزی در بازارها

افزایش بهای میوه تازه و سبزی در بازارهای کشور برخی از پایتخت نشینان را نگران ساخته است. شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که در حال حاضر بهای برخی از میوه‌ها و سبزی‌ها، دو تا سه برابر افزایش یافته است و بسیاری مردم توان خرید آن را ندارند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

عبدالواحد، باشنده کابل گفت: «قیمتی در کل زیاد است فعلن مشکلات مردم افغانستان این قدر زیاد است کاروبار نیست، اما قیمت‌ها دو برابر اند.»

جمیل، باشنده کابل گفت: «قیمت میوه و ترکاری باید ارزان شود، تعرفه گمرک زیاد نباشد که قیمت ارزان باشد تا مردم توان خرید را داشته باشند، قیمتی خو بسیار زیاد است، در حال حاضر یک چارک بامیه صد یا یک صد و بیست افغانی است.»

در همین حال، رییس اتحادیه فروشندگان  میوه و سبزی می‌گوید که به دلیل بلند رفتن تعرفه‌های گمرکی بر میوه و سبزی ایران و پاکستان، بهای فرآورده‌های داخلی کشور در بازارها افزایش یافته است.

اختر محمد احمدی، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: «وظیفه وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان این است که تعرفه گمرکی را فصلی بسازد در آن فصل که ما میوه نداریم تعرفه را پایین بیارند در فصل که ما خود ما تولیدات داریم تعرفه را بلند ببرند. و از این بخش اتحادیه ما زمانی که در باره تعرفه تصمیم می‌گیرند حضور داشته باشند.»

محمد الله، دکاندار گفت: «محصولات از میوه‌های که از پاکستان و ایران وارد می‌شود بلند است و قیمت موتر نیز بیشتر است.»

اما وزارت مالیه می‌گوید که تا حال تعرفه‌های گمرکی میوه و سبزی افزایش نیافته است.

پیش از این، شماری از کشاورزان به دلیل نبود بازار، فرآورده‌های کشاورزی شان را به رسم اعتراض به روی جاده‌ها ریختند و از مقام‌های محلی خواستند تا تعرفه‌های گمرکی بر میوه و سبزی ایران و پاکستان را افزایش دهد.

نگرانی پایتخت نشینان از افزایش بهای میوه و سبزی در بازارها

اما وزارت مالیه می‌گوید که تا حال تعرفه‌های گمرکی میوه و سبزی افزایش نیافته است.

تصویر بندانگشتی

افزایش بهای میوه تازه و سبزی در بازارهای کشور برخی از پایتخت نشینان را نگران ساخته است. شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که در حال حاضر بهای برخی از میوه‌ها و سبزی‌ها، دو تا سه برابر افزایش یافته است و بسیاری مردم توان خرید آن را ندارند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

عبدالواحد، باشنده کابل گفت: «قیمتی در کل زیاد است فعلن مشکلات مردم افغانستان این قدر زیاد است کاروبار نیست، اما قیمت‌ها دو برابر اند.»

جمیل، باشنده کابل گفت: «قیمت میوه و ترکاری باید ارزان شود، تعرفه گمرک زیاد نباشد که قیمت ارزان باشد تا مردم توان خرید را داشته باشند، قیمتی خو بسیار زیاد است، در حال حاضر یک چارک بامیه صد یا یک صد و بیست افغانی است.»

در همین حال، رییس اتحادیه فروشندگان  میوه و سبزی می‌گوید که به دلیل بلند رفتن تعرفه‌های گمرکی بر میوه و سبزی ایران و پاکستان، بهای فرآورده‌های داخلی کشور در بازارها افزایش یافته است.

اختر محمد احمدی، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفت: «وظیفه وزارت مالیه امارت اسلامی افغانستان این است که تعرفه گمرکی را فصلی بسازد در آن فصل که ما میوه نداریم تعرفه را پایین بیارند در فصل که ما خود ما تولیدات داریم تعرفه را بلند ببرند. و از این بخش اتحادیه ما زمانی که در باره تعرفه تصمیم می‌گیرند حضور داشته باشند.»

محمد الله، دکاندار گفت: «محصولات از میوه‌های که از پاکستان و ایران وارد می‌شود بلند است و قیمت موتر نیز بیشتر است.»

اما وزارت مالیه می‌گوید که تا حال تعرفه‌های گمرکی میوه و سبزی افزایش نیافته است.

پیش از این، شماری از کشاورزان به دلیل نبود بازار، فرآورده‌های کشاورزی شان را به رسم اعتراض به روی جاده‌ها ریختند و از مقام‌های محلی خواستند تا تعرفه‌های گمرکی بر میوه و سبزی ایران و پاکستان را افزایش دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره