Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی: تاجرانی که از خارج بر می‌گردند ۵ سال از مالیه معاف‌اند

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای بازرگانانی که به کشور بر می‌گردند پنج سال مالیات را معاف می‌کنند.

نورالدین عزیزی که ریاست کمیته ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و صنعت‌کاران عودت‌کننده را بر عهده دارد می‌افزاید که برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های دیگر از جمله توزیع زمین در پارک‌های صنعتی و سهولت‌ها را در بخش بانکی نیز ایجاد می‌کنند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت بیان کرد: «هر تجار عودت‌کننده از کشور‌های خارج وقت به افغانستان باز می‌گردند برای پنج سال وقت در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند در بخش صنعت برای پنج سال تمام مالیات‌شان معاف است.»

آقای عزیزی همچنان تصریج کرد که تلاش دارند تا با یک میکانیزم خاص دارایی‌های سرمایه‌گذاران افغانستان در پاکستان را به کشور انتقال دهند.

نورالدین عزیزی جزییات داد: «هیچ کس نمی‌تواند دارایی و اموال یک تبعه افغانستان را و تبعه دیگر را برایش مشکلات ایجاد کند یا ضبط کند یا یک برنامه دیگر بالای آن بگیرد.»

یک عضو این کمیته از سرمایه‌گذاران افغان در بیرون از کشور می‌خواهد تا به افغانستان برگردند و سرمایه‌گذاری کنند.

عبدالرحمان سجاد، عضو کمیته ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و صنعت‌کاران عودت‌کننده، گفت: «در حال حاضر زمینه به خوب‌ترین شکل مساعد است که سرمایه‌گذاران افغان که در کشور‌های دیگر فعالیت می‌کنند، تجارت دارند یا فابریکه دارند به کشور برگشته تجارت و صنعت‌شان را به کشور انتقال دهند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند که ۳۰ تا ۳۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های افغان‌ها در اقتصاد پاکستان نقش داشته و نیاز است این سرمایه به کشور انتقال یابد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تمام خدمات انتقالات ترانسپورت قالین، کارگاه، دگان حتا جایداد‌ها به شکلی از اشکال خود مهاجران افغان در آنجا گرفته‌اند و در آنجا کاروبار می‌کنند.»

پس از اخراج مهاجران از پاکستان حکومت موقت این کشور اعلام کرده که مهاجران نمی‌توانند بالاتر از پنجاه هزار روپیه پاکستانی را با خود انتقال دهند.

نورالدین عزیزی: تاجرانی که از خارج بر می‌گردند ۵ سال از مالیه معاف‌اند

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند که ۳۰ تا ۳۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های افغان‌ها در اقتصاد پاکستان نقش داشته و نیاز است این سرمایه به کشور انتقال یابد.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که برای بازرگانانی که به کشور بر می‌گردند پنج سال مالیات را معاف می‌کنند.

نورالدین عزیزی که ریاست کمیته ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و صنعت‌کاران عودت‌کننده را بر عهده دارد می‌افزاید که برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های دیگر از جمله توزیع زمین در پارک‌های صنعتی و سهولت‌ها را در بخش بانکی نیز ایجاد می‌کنند.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت بیان کرد: «هر تجار عودت‌کننده از کشور‌های خارج وقت به افغانستان باز می‌گردند برای پنج سال وقت در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کنند در بخش صنعت برای پنج سال تمام مالیات‌شان معاف است.»

آقای عزیزی همچنان تصریج کرد که تلاش دارند تا با یک میکانیزم خاص دارایی‌های سرمایه‌گذاران افغانستان در پاکستان را به کشور انتقال دهند.

نورالدین عزیزی جزییات داد: «هیچ کس نمی‌تواند دارایی و اموال یک تبعه افغانستان را و تبعه دیگر را برایش مشکلات ایجاد کند یا ضبط کند یا یک برنامه دیگر بالای آن بگیرد.»

یک عضو این کمیته از سرمایه‌گذاران افغان در بیرون از کشور می‌خواهد تا به افغانستان برگردند و سرمایه‌گذاری کنند.

عبدالرحمان سجاد، عضو کمیته ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و صنعت‌کاران عودت‌کننده، گفت: «در حال حاضر زمینه به خوب‌ترین شکل مساعد است که سرمایه‌گذاران افغان که در کشور‌های دیگر فعالیت می‌کنند، تجارت دارند یا فابریکه دارند به کشور برگشته تجارت و صنعت‌شان را به کشور انتقال دهند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند که ۳۰ تا ۳۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های افغان‌ها در اقتصاد پاکستان نقش داشته و نیاز است این سرمایه به کشور انتقال یابد.

خانجان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «تمام خدمات انتقالات ترانسپورت قالین، کارگاه، دگان حتا جایداد‌ها به شکلی از اشکال خود مهاجران افغان در آنجا گرفته‌اند و در آنجا کاروبار می‌کنند.»

پس از اخراج مهاجران از پاکستان حکومت موقت این کشور اعلام کرده که مهاجران نمی‌توانند بالاتر از پنجاه هزار روپیه پاکستانی را با خود انتقال دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره