Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح برگزاری بیش از ۳۰ نمایش‌گاه داخلی و خارجی در ۱۴۰۳

وزارت صنعت و تجارت گفته است که تصمیم دارد در سال تازه خورشیدی بیش از ۳۰ نمایش‌گاه در داخل و بیرون از کشور برگزار کند.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت ‌افزوده است که این نمایش‌گاه‌ها به هدف رشد و توسعه تجارت کشور با کشورهای منطقه و جهان برگزار می‌شوند.

قرار است نمایش‌گاه‌ها در خارج از کشور در قزاقستان، ازبیکستان، ایران، ترکیه، روسیه، هند، چین و ترکمنستان برگزار شوند.

آقای جواد افزود: «وزارت صنعت و تجارت جهت نظم و هماهنگی بهتر و جلوگیری از نمایش‌گاه‌های متعدد و غیرمعیاری و رقابت‌های ناسالم، در سال ۱۴۰۳ تقویم نمایش‌گاه‌های داخلی و خارجی را ترتیب نموده که نمایش‌گاه‌ها در این تقویم به شکل اختصاصی و رقابتی در نظر گرفته شده.»

از سویی‌هم اتاق صنایع و معادن گفته است که برای شرکت بازرگانان افغان در نمایش‌گاه‌های بین‌المللی نیاز است تسهیلاتی در گرفتن ویزا فراهم شود.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن افزود: «نظر به تحقیقات ما، بازارهای خوبی برای محصولات افغانستان وجود دارد. البته وزارت خارجه هم باید در این بخش به‌خاطر اخذ ویزا همکاری داشته باشد و وزارت صنعت و تجارت در این راستا همکاری‌های لازم را در چندین نمایش‌گاه با صنعت‌کاران داشته است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هم می‌گوید که برگزاری نمایش‌گاه‌های ملی و بین‌المللی در معرفی محصولات کشور و افزایش صادرات نقش مهم دارد.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «ما آماده هستیم که به‌خاطر رشد تولیدات افغانستان در هر گوشه‌ی جهان در هرجا که نمایش‌گاه باشد و برای ما سهولت ایجاد شود، اشتراک کنیم.»

این در حالی‌ست که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی بازرگانان افغان در نمایش‌گاه‌هایی در قزاقستان و ترکمنستان شرکت کردند و قراردادهایی را نیز در جریان این نمایش‌گاه‌ها بستند.

طرح برگزاری بیش از ۳۰ نمایش‌گاه داخلی و خارجی در ۱۴۰۳

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هم می‌گوید که برگزاری نمایش‌گاه‌های ملی و بین‌المللی در معرفی محصولات کشور و افزایش صادرات نقش مهم دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت گفته است که تصمیم دارد در سال تازه خورشیدی بیش از ۳۰ نمایش‌گاه در داخل و بیرون از کشور برگزار کند.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی این وزارت ‌افزوده است که این نمایش‌گاه‌ها به هدف رشد و توسعه تجارت کشور با کشورهای منطقه و جهان برگزار می‌شوند.

قرار است نمایش‌گاه‌ها در خارج از کشور در قزاقستان، ازبیکستان، ایران، ترکیه، روسیه، هند، چین و ترکمنستان برگزار شوند.

آقای جواد افزود: «وزارت صنعت و تجارت جهت نظم و هماهنگی بهتر و جلوگیری از نمایش‌گاه‌های متعدد و غیرمعیاری و رقابت‌های ناسالم، در سال ۱۴۰۳ تقویم نمایش‌گاه‌های داخلی و خارجی را ترتیب نموده که نمایش‌گاه‌ها در این تقویم به شکل اختصاصی و رقابتی در نظر گرفته شده.»

از سویی‌هم اتاق صنایع و معادن گفته است که برای شرکت بازرگانان افغان در نمایش‌گاه‌های بین‌المللی نیاز است تسهیلاتی در گرفتن ویزا فراهم شود.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن افزود: «نظر به تحقیقات ما، بازارهای خوبی برای محصولات افغانستان وجود دارد. البته وزارت خارجه هم باید در این بخش به‌خاطر اخذ ویزا همکاری داشته باشد و وزارت صنعت و تجارت در این راستا همکاری‌های لازم را در چندین نمایش‌گاه با صنعت‌کاران داشته است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هم می‌گوید که برگزاری نمایش‌گاه‌های ملی و بین‌المللی در معرفی محصولات کشور و افزایش صادرات نقش مهم دارد.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره گفت: «ما آماده هستیم که به‌خاطر رشد تولیدات افغانستان در هر گوشه‌ی جهان در هرجا که نمایش‌گاه باشد و برای ما سهولت ایجاد شود، اشتراک کنیم.»

این در حالی‌ست که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی بازرگانان افغان در نمایش‌گاه‌هایی در قزاقستان و ترکمنستان شرکت کردند و قراردادهایی را نیز در جریان این نمایش‌گاه‌ها بستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره