تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد نهادهای ناظر از «مداخلۀ حکومت» در کار کمیسیون انتخابات

نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که ادامۀ مداخله‌های حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات آینده را به بحران خواهد کشانید. 

این نهادها فیصلۀ کمیسیون انتخابات را قانونی می‌دانند و می‌افزایند که اختلاف دیدگاه‌ها در این کمیسیون، سبب بی‌ثباتی‌های بیشتر در انتخابات خواهد شد.

پیش از این گزارش شده است که رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با رییس جمهور برخلاف فیصلۀ اعضای این کمییسون اعلامیه‌ای را از بهر نصب برچسب در کاپی شناس‌نامه‌ها، در سایت این کمیسیون پخش کرده بود، اما این اعلامیه امروز از صفحۀ این کمیسیون برداشته شده است.

پس از به میان آمدن دو دسته گی میان رییس و چهار عضو کمیسیون مستقل انتخابات، از بهر نصب  برچسب در کاپی شناس نامه ها،اعضای این کمیسیون، در نشست های چندین ساعته، در بارۀ فیصلۀ صادر شدۀ کمیسیون متسقل انتخابات، که نصب بر چسب را در کاپی شناس نامه ها رد کرده است، و تصمیم رییس این کمیسیون که نصب بر چسب را بر کاپی شناس نامه‌ها، درست اعلان کرده است رایزنی دارند، اما تا کنون نتیجۀ این رأی‌زنی‌ها روشن نشده است، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات فیصلۀ اعضای این کمیسیون را قانونی می‌گویند و نصب بر چسب را در کاپی شناسنامه‌ها  سبب افزایش تقلب‌های انتخاباتی می‌داند.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «فیصله‌های کمیسیون با اکثریت آرا گرفته می‌شود. اگر نصب برچسب در استیکر پذیرفته شود تقلب‌ها را بیشتر خواهد ساخت. اگر مداخله‌های حکومت ادامه یابد انتخابات به بحران خواهد برد و بی‌ثباتی‌ها را در انتخابات به میان خواهد آورد. کمیسیون باید استقلالیت‌اش را حفظ نماید.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعضای کمیسیون انتخابات را در حل مشکلات درونی این نهاد ناتوان می‌دانند و می‌گویند که این کار روی برگزاری انتخابات اثرهای بدی خواهد گذاشت.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا، گفت: «اعضای کمیسیون در حل مشکلات شان ناتوان استند. اینان روی موضوعات کوچک فکر می‌کنند و نمی‌فهمند که مشکل مدیریت روی انتخابات و ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان اثرهای منفی می‌گذارد.»

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییۀ تیفا، گفت: «مداخله‌های حکومت در کار کمیسیون و مشکلات داخلی میان اعضای کمیسیون انتخابات را به بحران خواهد برد،، اینجا مشکل اصلی مداخله حکومت است.»

معاونان اداری و عملیاتی و دو عضو كميسيون مستقل انتخابات به روز بيست ماه ثور نصب برچسب در کاپی شناس نامه‌ها رد کرده اند و گفتند که بر بنياد قانون كميسيون نمی‌تواند در جريان روند انتخابات کارشیوه‌های مربوط را تعديل کند.

انتقاد نهادهای ناظر از «مداخلۀ حکومت» در کار کمیسیون انتخابات

اعضای نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند اختلاف‌های داخلی‌ این  نهاد را به درستی مدیریت کند. 

Thumbnail

نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که ادامۀ مداخله‌های حکومت در کار کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات آینده را به بحران خواهد کشانید. 

این نهادها فیصلۀ کمیسیون انتخابات را قانونی می‌دانند و می‌افزایند که اختلاف دیدگاه‌ها در این کمیسیون، سبب بی‌ثباتی‌های بیشتر در انتخابات خواهد شد.

پیش از این گزارش شده است که رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با رییس جمهور برخلاف فیصلۀ اعضای این کمییسون اعلامیه‌ای را از بهر نصب برچسب در کاپی شناس‌نامه‌ها، در سایت این کمیسیون پخش کرده بود، اما این اعلامیه امروز از صفحۀ این کمیسیون برداشته شده است.

پس از به میان آمدن دو دسته گی میان رییس و چهار عضو کمیسیون مستقل انتخابات، از بهر نصب  برچسب در کاپی شناس نامه ها،اعضای این کمیسیون، در نشست های چندین ساعته، در بارۀ فیصلۀ صادر شدۀ کمیسیون متسقل انتخابات، که نصب بر چسب را در کاپی شناس نامه ها رد کرده است، و تصمیم رییس این کمیسیون که نصب بر چسب را بر کاپی شناس نامه‌ها، درست اعلان کرده است رایزنی دارند، اما تا کنون نتیجۀ این رأی‌زنی‌ها روشن نشده است، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات فیصلۀ اعضای این کمیسیون را قانونی می‌گویند و نصب بر چسب را در کاپی شناسنامه‌ها  سبب افزایش تقلب‌های انتخاباتی می‌داند.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «فیصله‌های کمیسیون با اکثریت آرا گرفته می‌شود. اگر نصب برچسب در استیکر پذیرفته شود تقلب‌ها را بیشتر خواهد ساخت. اگر مداخله‌های حکومت ادامه یابد انتخابات به بحران خواهد برد و بی‌ثباتی‌ها را در انتخابات به میان خواهد آورد. کمیسیون باید استقلالیت‌اش را حفظ نماید.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعضای کمیسیون انتخابات را در حل مشکلات درونی این نهاد ناتوان می‌دانند و می‌گویند که این کار روی برگزاری انتخابات اثرهای بدی خواهد گذاشت.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا، گفت: «اعضای کمیسیون در حل مشکلات شان ناتوان استند. اینان روی موضوعات کوچک فکر می‌کنند و نمی‌فهمند که مشکل مدیریت روی انتخابات و ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان اثرهای منفی می‌گذارد.»

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییۀ تیفا، گفت: «مداخله‌های حکومت در کار کمیسیون و مشکلات داخلی میان اعضای کمیسیون انتخابات را به بحران خواهد برد،، اینجا مشکل اصلی مداخله حکومت است.»

معاونان اداری و عملیاتی و دو عضو كميسيون مستقل انتخابات به روز بيست ماه ثور نصب برچسب در کاپی شناس نامه‌ها رد کرده اند و گفتند که بر بنياد قانون كميسيون نمی‌تواند در جريان روند انتخابات کارشیوه‌های مربوط را تعديل کند.

هم‌رسانی کنید