Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صیاد: ۸۰درصد روند شمارش آرا در مرکزهای رأی‌دهی تکمیل شده‌است

در حالی‌که هنوز در شماری از بخش‌های کشور روند رأی‌دهی جریان دارد، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند شمارش آرای روزگذشته، ۸۰ درصد در مرکزهای رأی‌دهی تکمیل شده است.

عبدالبدیع صیاد، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات روز شنبه (۲۸میزان) بیش از سه میلیون تن رأی داده‌اند.

به گفتۀ او، روند انتقال صندوق‌های آرا از مرکزهای رأی‌دهی به کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده است و شماری از این صندوق‌ها به این کمیسیون انتقال داده شده‌اند.

آقای صیاد، در بارۀ انتقادها از آن‌چه که عدم مدیریت درست انتخابات روزگذشته گفته می‌شود، می‌‎‎گوید که نهادهایی دولتی به ویژه وزارت معارف که به این کمیسیون وعدۀ همکاری داده بود، به قولش عمل نکرده است.

اشارۀ آقای صیاد به عدم حضور شماری از آموزگاران مکتب‌ها است که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان کارمند در مرکزهای رأی‌دهی گماشته شده بودند.

به دلیل همین کاستی‌ها، مرکزهای رأی‌دهی در بسیاری از بخش‌های کشور روز گذشته باز نشدند و انتخابات در این بخش‌ها امروز برگزار شده است.

کمیسیون انتخابات می‌گوید که بیشتر رأی‌دهنده‌گان روز گذشته، در ولایت‌های کابل، هرات، دایکندی، ننگرهار بوده اند و کمترین رأی‌دهنده هم در ولایت ارزرگان بوده است.

به گفتۀ رییس کمیسیون انتخابات، در ولایت جوزجان ۵۳ درصد اشتراک کننده‌گان در انتخابات را زنان تشکیل می‌دهد و کمترین اشتراک زنان ( ۹درصد) هم در زابل بوده است.

صیاد در این باره گفت: «در کابل بیش از یک میلیون رأی دهنده ثبت شده است. از میان بیش از ۴۹۰۰ مرکز در سراسر کشور، ارقام ۲۵۳ مرکز آن بنابر مشکلات ارتباطی گزارش نشده و ۴۰۱ مرکز دیگر آن نسبت به مشکلات تخنیکی و یا هم تهدیدات امنیتی بسته مانده است که فردا در این مراکز، روند رای دهی آغاز خواهد شد.»

کمیسیون انتخابات پیش بینی می‌کند که بیش از ۵ میلیون تن در انتخابات شرکت خواهد کرد.

صیاد: ۸۰درصد روند شمارش آرا در مرکزهای رأی‌دهی تکمیل شده‌است

به گفتۀ رییس کمیسیون انتخابات، در ولایت جوزجان ۵۳ درصد اشتراک کننده‌گان در انتخابات را زنان تشکیل می‌دهد و کمترین اشتراک زنان ( ۹درصد) هم در زابل بوده است.

Thumbnail

در حالی‌که هنوز در شماری از بخش‌های کشور روند رأی‌دهی جریان دارد، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند شمارش آرای روزگذشته، ۸۰ درصد در مرکزهای رأی‌دهی تکمیل شده است.

عبدالبدیع صیاد، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات روز شنبه (۲۸میزان) بیش از سه میلیون تن رأی داده‌اند.

به گفتۀ او، روند انتقال صندوق‌های آرا از مرکزهای رأی‌دهی به کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شده است و شماری از این صندوق‌ها به این کمیسیون انتقال داده شده‌اند.

آقای صیاد، در بارۀ انتقادها از آن‌چه که عدم مدیریت درست انتخابات روزگذشته گفته می‌شود، می‌‎‎گوید که نهادهایی دولتی به ویژه وزارت معارف که به این کمیسیون وعدۀ همکاری داده بود، به قولش عمل نکرده است.

اشارۀ آقای صیاد به عدم حضور شماری از آموزگاران مکتب‌ها است که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان کارمند در مرکزهای رأی‌دهی گماشته شده بودند.

به دلیل همین کاستی‌ها، مرکزهای رأی‌دهی در بسیاری از بخش‌های کشور روز گذشته باز نشدند و انتخابات در این بخش‌ها امروز برگزار شده است.

کمیسیون انتخابات می‌گوید که بیشتر رأی‌دهنده‌گان روز گذشته، در ولایت‌های کابل، هرات، دایکندی، ننگرهار بوده اند و کمترین رأی‌دهنده هم در ولایت ارزرگان بوده است.

به گفتۀ رییس کمیسیون انتخابات، در ولایت جوزجان ۵۳ درصد اشتراک کننده‌گان در انتخابات را زنان تشکیل می‌دهد و کمترین اشتراک زنان ( ۹درصد) هم در زابل بوده است.

صیاد در این باره گفت: «در کابل بیش از یک میلیون رأی دهنده ثبت شده است. از میان بیش از ۴۹۰۰ مرکز در سراسر کشور، ارقام ۲۵۳ مرکز آن بنابر مشکلات ارتباطی گزارش نشده و ۴۰۱ مرکز دیگر آن نسبت به مشکلات تخنیکی و یا هم تهدیدات امنیتی بسته مانده است که فردا در این مراکز، روند رای دهی آغاز خواهد شد.»

کمیسیون انتخابات پیش بینی می‌کند که بیش از ۵ میلیون تن در انتخابات شرکت خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید