تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه طرح بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تأیید کرد

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که طرح بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت مالیه تأیید شده‌است.

بربنیاد این طرح، بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۷میلیون دالر در نظر گرفته شده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بربنیاد جدول تازۀ زمان‌بندی انتخابات، به روز بیست و ششم ماه ثور، روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان با کارگیری از فناوری آغاز خواهد شد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «منظوری بخش اول که مربوط به ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان است و تعهد سپردند که تمام بودجه انتخابات افغانستان را منظور و پولش را پرداخت می‌کند.»

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه که به ترکیه رفته‌است در گفت وگو با یک رسانۀ ترکی گفته‌است که نباید انتخابات ریاست‌جمهوری مانند انتخابات مجلس نماینده‌گان برگزار شود: «متأسفانه مشکلات زیاد داشت؛ اما با آن هم پارلمان افتتاح شد. امیدوار استم که انتخابات آیندۀ ریاست‌‎جمهوری در شرایط بهتر برگزار شود.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور، به تاریخ ۲۸ و ۲۹ماه میزان سال گذشته برگزار شد. اما حالا که در حدود هفت ماه از این انتخابات می‌گذرد تاکنون نتایج نهایی آن به‌گونۀ کامل اعلام نشده‌است.

برعلاوۀ تأخیر در اعلام نتایج، در این انتخابات تقلب‌های گسترده‌یی نیز صورت گرفته‌اند که شماری از نامزدان خواهان بازشماری و بررسی آرا استند.

ناپدید شدن رأی‌های ۸۹۴ محل رأی‌دهی در کابل، تقلب در روز رأی‌گیری و تقلب و دست‌کاری در فهرست باز شماری آرای پایتخت، برجسته ترین تقلب‌هایی استند که نامزدان معترض می‌گویند در این باره سند دارند.

حسن جان دولت زی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «اگر می‌خواهید در انتخابات آینده اکثر مطلق مردم شرکت کنند، پس رأی انتخبات مجلس کابل را باطل اعلام کنید.»

رجب علی اندیشمند، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «در ورق‌های نتایج روز اول ۲۵۰ محل مبهم و ناروشن است، اما یک صد محل دیگر دوباره تکرار است.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از این تمامی نتایج تفتیش و بازشماری آرای کابل را ملغا اعلام کرده‌است. این نهاد می‌گوید که می‌کوشد تا راه حلی برای پایان این بحران بیابد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شیکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «در ظرف یک هفته فورمه‌های نتایج روز اول انتخابات را مورد بررسی قرار دادیم و فیصله ما برای تطبیق تقریبأ نهایی است.»

وزارت مالیه طرح بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تأیید کرد

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که طرح بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت مالیه تأیید شده‌است.

بربنیاد این طرح، بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۷میلیون دالر در نظر گرفته شده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بربنیاد جدول تازۀ زمان‌بندی انتخابات، به روز بیست و ششم ماه ثور، روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان با کارگیری از فناوری آغاز خواهد شد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «منظوری بخش اول که مربوط به ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان است و تعهد سپردند که تمام بودجه انتخابات افغانستان را منظور و پولش را پرداخت می‌کند.»

در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه که به ترکیه رفته‌است در گفت وگو با یک رسانۀ ترکی گفته‌است که نباید انتخابات ریاست‌جمهوری مانند انتخابات مجلس نماینده‌گان برگزار شود: «متأسفانه مشکلات زیاد داشت؛ اما با آن هم پارلمان افتتاح شد. امیدوار استم که انتخابات آیندۀ ریاست‌‎جمهوری در شرایط بهتر برگزار شود.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور، به تاریخ ۲۸ و ۲۹ماه میزان سال گذشته برگزار شد. اما حالا که در حدود هفت ماه از این انتخابات می‌گذرد تاکنون نتایج نهایی آن به‌گونۀ کامل اعلام نشده‌است.

برعلاوۀ تأخیر در اعلام نتایج، در این انتخابات تقلب‌های گسترده‌یی نیز صورت گرفته‌اند که شماری از نامزدان خواهان بازشماری و بررسی آرا استند.

ناپدید شدن رأی‌های ۸۹۴ محل رأی‌دهی در کابل، تقلب در روز رأی‌گیری و تقلب و دست‌کاری در فهرست باز شماری آرای پایتخت، برجسته ترین تقلب‌هایی استند که نامزدان معترض می‌گویند در این باره سند دارند.

حسن جان دولت زی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «اگر می‌خواهید در انتخابات آینده اکثر مطلق مردم شرکت کنند، پس رأی انتخبات مجلس کابل را باطل اعلام کنید.»

رجب علی اندیشمند، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «در ورق‌های نتایج روز اول ۲۵۰ محل مبهم و ناروشن است، اما یک صد محل دیگر دوباره تکرار است.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از این تمامی نتایج تفتیش و بازشماری آرای کابل را ملغا اعلام کرده‌است. این نهاد می‌گوید که می‌کوشد تا راه حلی برای پایان این بحران بیابد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شیکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «در ظرف یک هفته فورمه‌های نتایج روز اول انتخابات را مورد بررسی قرار دادیم و فیصله ما برای تطبیق تقریبأ نهایی است.»

هم‌رسانی کنید