تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند تطبیق واکسن کرونا بر دانش‌جویان در دانشگاه‌ها آغاز شد

پس از اعلام وزارت تحصیلات عالی مبنی‌بر آغاز درس‌ها در دانشگاه‌ها، روند تطبیق واکسن کرونا بر دانش‌جویان دانشگاه‌ها امروز چهارشنبه آغاز شد.

بربنیاد تصمیم وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت‌عامه، قرار است پیش از آغاز درس‌ها در دانشگاه‌ها، دانش‌جویان واکسن کرونا دریافت کنند.

عباس بصیر، وزیر  تحصیلات عالی تأکید می‌ورزد هنگامی‌که از وضع صحی دانشجویان مطمین نشوند درهای دانشگاه‌ها به روی دانش‌جویان بازگشایی نخواهند شد: «محصیلی که نتواند واکسین بگیرند از امتیازات لیلیه محروم می‌شود و محصیلی که نتواند واکسین بگیرد بدون کارت واکسین نمی‌تواند وارد صنف شود.»

در همین حال، دانش‌جویان می‌گویند که برای تطبیق این واکسن آماده‌ استند.

حشمت‌الله، یکی از دانش‌جویان گفت: «من و دیگر دانش‌جویان به‌خاطر گرفتن واکسن کرونا با شور و شوق آمده‌ایم؛ چون واکسن از مرگ ومیر که کرونا ایجاد کرده‌است جلوگیری می‌کند.»

به باور این دانشجویان، همه‌گیری ویروس کرونا سبب تأخیر درس‌های شان شده‌است و از دو ماه بدینسو نتوانسته‌اند به درس‌های شان ادامه بدهند.

محمد رضا، دانش‌جوی در کابل بیان داشت: «ما نزدیک به دو ما شود که از درس‌ها دور استیم و درس‌‌های آنلاین هم چندان نتیجه نداشته است و من بسار خوش استم که درس‌ها حضوری شروع شود.»

وزیر تحصیلات عالی می‌گوید که در چند روز آینده باید چهارصد وپنجاه هزار دانشجو واکسین بگیرند.

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بیش از شصت هزار دانشجو تاکنون واکسن دریافت کرده‌اند.

روند تطبیق واکسن کرونا بر دانش‌جویان در دانشگاه‌ها آغاز شد

وزیر تحصیلات عالی می‌گوید که در چند روز آینده باید چهارصد وپنجاه هزار دانشجو واکسین بگیرند.

تصویر بندانگشتی

پس از اعلام وزارت تحصیلات عالی مبنی‌بر آغاز درس‌ها در دانشگاه‌ها، روند تطبیق واکسن کرونا بر دانش‌جویان دانشگاه‌ها امروز چهارشنبه آغاز شد.

بربنیاد تصمیم وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت‌عامه، قرار است پیش از آغاز درس‌ها در دانشگاه‌ها، دانش‌جویان واکسن کرونا دریافت کنند.

عباس بصیر، وزیر  تحصیلات عالی تأکید می‌ورزد هنگامی‌که از وضع صحی دانشجویان مطمین نشوند درهای دانشگاه‌ها به روی دانش‌جویان بازگشایی نخواهند شد: «محصیلی که نتواند واکسین بگیرند از امتیازات لیلیه محروم می‌شود و محصیلی که نتواند واکسین بگیرد بدون کارت واکسین نمی‌تواند وارد صنف شود.»

در همین حال، دانش‌جویان می‌گویند که برای تطبیق این واکسن آماده‌ استند.

حشمت‌الله، یکی از دانش‌جویان گفت: «من و دیگر دانش‌جویان به‌خاطر گرفتن واکسن کرونا با شور و شوق آمده‌ایم؛ چون واکسن از مرگ ومیر که کرونا ایجاد کرده‌است جلوگیری می‌کند.»

به باور این دانشجویان، همه‌گیری ویروس کرونا سبب تأخیر درس‌های شان شده‌است و از دو ماه بدینسو نتوانسته‌اند به درس‌های شان ادامه بدهند.

محمد رضا، دانش‌جوی در کابل بیان داشت: «ما نزدیک به دو ما شود که از درس‌ها دور استیم و درس‌‌های آنلاین هم چندان نتیجه نداشته است و من بسار خوش استم که درس‌ها حضوری شروع شود.»

وزیر تحصیلات عالی می‌گوید که در چند روز آینده باید چهارصد وپنجاه هزار دانشجو واکسین بگیرند.

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که بیش از شصت هزار دانشجو تاکنون واکسن دریافت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید