Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان بیش از ۶۰۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب در ۵ ماه گذشته

جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که بیش از شش‌صد کودک مبتلا به سوراخ قلب در پنج ماه پسین در کابل درمان شده‌اند.

به گفته مسوولان این نهاد، این شمار بیماران در شش شفاخانه کابل درمان شده‌اند و از این میان ۱۸۴ تن آنان به خانه برگشته‌اند.

بربنیاد آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی، نزدیک به یازده هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت استند و تلاش‌ها برای درمان آن‌ها جریان دارد.

عرفان‌الله شرفزوی، سخنگوی اداره هلال احمر افغانی، گفت: «تا حال در نزد سره میاشت نزدیک به یازده هزار دیگر کودک مبتلا به سوراخ قلب ثبت است که سره میاشت افغانی تلاش دارند که به زودترین فرصت به شفاخانه‌ها روان کنند.»

همزمان با این، برخی از پزشکان می‌گویند که بیش از سی کودک مبتلا به سوراخ قلب را که از سوی جمعیت هلال احمر افغانی به آنان معرفی شده بود، در یک ماه پسین عملیات کرده‌اند.

خیبر صدیقی، پزشک جراحی قلب گفت: «بر اساس تفاهم که ما با جمعیت هلال احمر افغانی داریم ما در حدود ۳۰ تا ۴۰ مریض را در یک ماه توانایی از این را داریم که عملیات کنیم در ماه گذشته در حدود ۳۰ یا ۳۵ مریض را ما عملیات کردیم بلی سوراخ‌های قلب در افغانستان قابل علاج است.»

از سویی‌هم، برخی از کسانی که بیماران شان از سوی جمعیت هلال احمر افغانی درمان شده‌اند می‌گویند که آنان توان درمان کودکان شان را نداشتند.

نجیب، پدر کودک مبتلا به سوراخ قلب گفت: «سرمیاشت که راجستر کردیم این جا دوا چیز دادن‌ش معاینات چیز کردن‌ش دیگر در معاینات یگان جای بردیم سیل کردیم همین قلب‌اش را دیگر تکلیف دیگر ندارد.»

سامعه، مادر کودک مبتلا به سوراخ قلب گفت: «از خارج کرده همین جا تدوای‌اش بهتر شود خوبتر است همین جا من یک آدم ناتوان هستم نمی‌توانم که خود ما این را تدوای پیسه گکی کنیم.»

محمد قاسم، پدر مبتلا به سوراخ قلب گفت گفت: «یک خواست داریم که کمی زودتر به شفاخانه معرفی کنند به گفته داکترها و از مردم که پرسیدیم عمر کودک که کم باشد و عملیات شود عملیات‌اش موفقانه می‌باشد.»

بربنیاد آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی، در سیزده سال پسین نزدیک به سیزده هزار کودک از سوی این جمعیت در داخل و بیرون از کشور درمان شدند و درمان یک کودک از هفتاد هزار تا بیش از دو صد هزار افغانی هزینه می‌برد.

درمان بیش از ۶۰۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب در ۵ ماه گذشته

بربنیاد آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی، نزدیک به یازده هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت استند و تلاش‌ها برای درمان آن‌ها جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که بیش از شش‌صد کودک مبتلا به سوراخ قلب در پنج ماه پسین در کابل درمان شده‌اند.

به گفته مسوولان این نهاد، این شمار بیماران در شش شفاخانه کابل درمان شده‌اند و از این میان ۱۸۴ تن آنان به خانه برگشته‌اند.

بربنیاد آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی، نزدیک به یازده هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت استند و تلاش‌ها برای درمان آن‌ها جریان دارد.

عرفان‌الله شرفزوی، سخنگوی اداره هلال احمر افغانی، گفت: «تا حال در نزد سره میاشت نزدیک به یازده هزار دیگر کودک مبتلا به سوراخ قلب ثبت است که سره میاشت افغانی تلاش دارند که به زودترین فرصت به شفاخانه‌ها روان کنند.»

همزمان با این، برخی از پزشکان می‌گویند که بیش از سی کودک مبتلا به سوراخ قلب را که از سوی جمعیت هلال احمر افغانی به آنان معرفی شده بود، در یک ماه پسین عملیات کرده‌اند.

خیبر صدیقی، پزشک جراحی قلب گفت: «بر اساس تفاهم که ما با جمعیت هلال احمر افغانی داریم ما در حدود ۳۰ تا ۴۰ مریض را در یک ماه توانایی از این را داریم که عملیات کنیم در ماه گذشته در حدود ۳۰ یا ۳۵ مریض را ما عملیات کردیم بلی سوراخ‌های قلب در افغانستان قابل علاج است.»

از سویی‌هم، برخی از کسانی که بیماران شان از سوی جمعیت هلال احمر افغانی درمان شده‌اند می‌گویند که آنان توان درمان کودکان شان را نداشتند.

نجیب، پدر کودک مبتلا به سوراخ قلب گفت: «سرمیاشت که راجستر کردیم این جا دوا چیز دادن‌ش معاینات چیز کردن‌ش دیگر در معاینات یگان جای بردیم سیل کردیم همین قلب‌اش را دیگر تکلیف دیگر ندارد.»

سامعه، مادر کودک مبتلا به سوراخ قلب گفت: «از خارج کرده همین جا تدوای‌اش بهتر شود خوبتر است همین جا من یک آدم ناتوان هستم نمی‌توانم که خود ما این را تدوای پیسه گکی کنیم.»

محمد قاسم، پدر مبتلا به سوراخ قلب گفت گفت: «یک خواست داریم که کمی زودتر به شفاخانه معرفی کنند به گفته داکترها و از مردم که پرسیدیم عمر کودک که کم باشد و عملیات شود عملیات‌اش موفقانه می‌باشد.»

بربنیاد آمارهای جمعیت هلال احمر افغانی، در سیزده سال پسین نزدیک به سیزده هزار کودک از سوی این جمعیت در داخل و بیرون از کشور درمان شدند و درمان یک کودک از هفتاد هزار تا بیش از دو صد هزار افغانی هزینه می‌برد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره