Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از کم‌بود بسترهای درمانی هم‌زمان با روز جهانی بهداشت

هم‌زمان با روز جهانی بهداشت، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که سیستم بهداشت کشور به ۴۵ هزار بستر فعال نیاز دارد؛ اما اکنون فقط ۱۲هزار بستر در سراسر کشور فعال‌اند.

قلندر عباد از جامعه جهانی می‌خواهد تا در زمینه گسترش مراکز بهداشتی و ارایه خدمات با این وزارت همکاری کند.

سرپرست وزارت صحت عامه در این باره گفت: «این ضرورت ما است که ما در افغانستان ۴۵هزار بستر فعال داشته باشیم به این طریقه ما می‌توانیم برای تمام مردم افغانستان خدمات ارایه کنیم. متاسفانه سیستم که از گذشته باقی مانده و همین اکنون که در آن هستیم فعلم ۱۲ هزار بستر فعال داریم.»

جمشید تانولی نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان نیز در روز جهانی بهداشت خواستار تضمین سیستم‌های مراقبت بهداشتی برای همه، به‌ویژه زنان و کودکان در افغانستان است.

او تاکید می‌ورزد که ۱۸میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه در بخش بهداشت نیاز دارند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان گفت: «دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت هم‌چنان یک مساله مبرم در افغانستان است؛ زیرا نزدیک به هژده میلیون تن به کمک‌های بهداشتی بشردوستانه وابسته هستند. هجوم مهاجران افغان از کشورهای همسایه، سیستم‌های بهداشتی شکننده را بیش‌تر تحت فشار قرار می‌دهد و نیاز به سیستم‌های مراقبت بهداشتی انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو را برجسته می‌کند.»

شماری از بیمارداران نیز از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا شفاخانه‌های دولتی استندرد برای درمان بیماران در داخل کشور ایجاد کند.

عبدالحق بیماردار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «توجه صحت عامه را می‌خواهیم که یک شفاخانه مجهز جور کند برای تمام امراضی که است.»

در این روز برخی از پزشکان نیز از بهر ارتقایی سکتور بهداشت کشور خواسته‌های دارند.

اسما رهبین پزشک گفت: «برای پزشکان آگاهی به‌صورت اکادمیک باید باشد از طریق موجودیت برنامه‌های آموزشی خارج از کشور تا این‌ها بتوانند به موضوعات ابدیت که در بخش صحت می‌آید آگاهی پیدا کنند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، ۴۹۰۰ مرکز بهداشتی در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته هشتاد میلیون تن از بهر درمان به مرکزهای بهداشتی مراجعه کرده‌اند.

هر سال در تاریخ هفت اپریل «روز جهانی بهداشت» گرامی داشته می‌شود.

نگرانی از کم‌بود بسترهای درمانی هم‌زمان با روز جهانی بهداشت

قلندر عباد از جامعه جهانی می‌خواهد تا در زمینه گسترش مراکز بهداشتی و ارایه خدمات با این وزارت همکاری کند.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با روز جهانی بهداشت، سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که سیستم بهداشت کشور به ۴۵ هزار بستر فعال نیاز دارد؛ اما اکنون فقط ۱۲هزار بستر در سراسر کشور فعال‌اند.

قلندر عباد از جامعه جهانی می‌خواهد تا در زمینه گسترش مراکز بهداشتی و ارایه خدمات با این وزارت همکاری کند.

سرپرست وزارت صحت عامه در این باره گفت: «این ضرورت ما است که ما در افغانستان ۴۵هزار بستر فعال داشته باشیم به این طریقه ما می‌توانیم برای تمام مردم افغانستان خدمات ارایه کنیم. متاسفانه سیستم که از گذشته باقی مانده و همین اکنون که در آن هستیم فعلم ۱۲ هزار بستر فعال داریم.»

جمشید تانولی نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان نیز در روز جهانی بهداشت خواستار تضمین سیستم‌های مراقبت بهداشتی برای همه، به‌ویژه زنان و کودکان در افغانستان است.

او تاکید می‌ورزد که ۱۸میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه در بخش بهداشت نیاز دارند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان گفت: «دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت هم‌چنان یک مساله مبرم در افغانستان است؛ زیرا نزدیک به هژده میلیون تن به کمک‌های بهداشتی بشردوستانه وابسته هستند. هجوم مهاجران افغان از کشورهای همسایه، سیستم‌های بهداشتی شکننده را بیش‌تر تحت فشار قرار می‌دهد و نیاز به سیستم‌های مراقبت بهداشتی انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو را برجسته می‌کند.»

شماری از بیمارداران نیز از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا شفاخانه‌های دولتی استندرد برای درمان بیماران در داخل کشور ایجاد کند.

عبدالحق بیماردار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «توجه صحت عامه را می‌خواهیم که یک شفاخانه مجهز جور کند برای تمام امراضی که است.»

در این روز برخی از پزشکان نیز از بهر ارتقایی سکتور بهداشت کشور خواسته‌های دارند.

اسما رهبین پزشک گفت: «برای پزشکان آگاهی به‌صورت اکادمیک باید باشد از طریق موجودیت برنامه‌های آموزشی خارج از کشور تا این‌ها بتوانند به موضوعات ابدیت که در بخش صحت می‌آید آگاهی پیدا کنند.»

بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، ۴۹۰۰ مرکز بهداشتی در سراسر کشور فعالیت دارند و در سال گذشته هشتاد میلیون تن از بهر درمان به مرکزهای بهداشتی مراجعه کرده‌اند.

هر سال در تاریخ هفت اپریل «روز جهانی بهداشت» گرامی داشته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره