تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۱۷ ثور ۱۴۰۰

در این برنامه به فعالیت‌های ریاست عمومی رسیده‌گی به حوادث و اطفاییه، ساخت تانک های تیل در نزدیکی خانه‌های مسکونی و رویدادهای جنایی در کابل، پرداخته شده است.

بربنیاد آمارهای آتش فشانی کابل، این شهر تنها در یک سال پسین، گواه، ۴۸۱ رویداد آتش سوزی با دومیلیون افغانی خساره بوده است.

در تازه‌ترین مورد، آتش سوزی دردروازه ورودی شمال پایتخت، جان نه تن را گرفت، چهارده تن را زخمی ساخت و نزدیک به  شصت موتر را نابود  کرد.

با این حال، اما گروه آتش‌فشانی کابل چقدر توانمند و مجهز به امکانات پیشرفته برای مهار آتش‌سوزی های پایتخ است؟

شماری از گواهان تازه‌ترین آتش سوزی در کابل، با انتقاد از آنچه که دیررسیدن این گروه به محل رویداد می گویند، خواهان افزایش گروه‌های آتش‌فشان در پایتخت استند.

مهمان بخش اول برنامه:

سمونیار محمد ارشاد راسخ، معاون تعلیمات و پرسونل ریاست عمومی رسیده‌گی به حوادث و اطفاییه

در حالی که ساخت تانک‌های تیل در نزدیکی خانه‌های مسکونی، غیرقانونی گفته می‌شود، اما شهرکابل، گواه بیشترین این خلاف ورزی‌هاست.

بربنیاد راهکار شهرداری کابل، هر تانک تیل باید نزدیک به دوهزارمترمترمربع از خانه‌های مسکونی و ۵۰۰ مترمربع از تانک‌های دیگر فاصله داشته باشد، اما بسیاری از تانک‌های تیل در کابل، حتا در فاصله اندکی با خانه‌ها ساخته شده‌اند.

شماری از پایتخت نشینان، با انتقاد از بی‌توجهی حکومت برای توقف فعالیت این تانک‌ها، وجود این تانک‌های تیل در نزدیکی خانه‌ها را، تهدید بزرگ به زندگی پایتخت نشینان می گویند.

مهمانان بخش دوم برنامه :

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل

بر بنیاد آمارهای فرماندهی پولیس کابل تنها در ۱۴ روز نخست ماه ثور، بیش از ۷۲ رویداد جنایی در پایتخت رخ داده است.

سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می گوید که این رویدادها دربرگیرنده جنگ مغلوبه، سرقت، حمل سلاح و  مجروحیت است.

به گفته این فرماندهی در پیوند به این رویدادها، ۱۳۰ تن از شهر و ولسوالی‌های کابل بازداشت شده اند.

این فرماندهی می افزاید که جنگ مغلوبه در نخست و سرقت پس از آن، بیشترین آمار را در میان این رویدادهای جنایی می سازد.

این در حالیست که در هفته روان، معاون تولی زندان بگرام ، یک پولیس و دو کارمند امنیت ملی در رویدادهای گونه‌گون در کابل ترور شدند.

مهمان بخش سوم برنامه: 

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد؟ -- ۱۷ ثور ۱۴۰۰

در این برنامه به فعالیت‌های ریاست عمومی رسیده‌گی به حوادث و اطفاییه، ساخت تانک های تیل در نزدیکی خانه‌های مسکونی و رویدادهای جنایی در کابل، پرداخته شده است.

بربنیاد آمارهای آتش فشانی کابل، این شهر تنها در یک سال پسین، گواه، ۴۸۱ رویداد آتش سوزی با دومیلیون افغانی خساره بوده است.

در تازه‌ترین مورد، آتش سوزی دردروازه ورودی شمال پایتخت، جان نه تن را گرفت، چهارده تن را زخمی ساخت و نزدیک به  شصت موتر را نابود  کرد.

با این حال، اما گروه آتش‌فشانی کابل چقدر توانمند و مجهز به امکانات پیشرفته برای مهار آتش‌سوزی های پایتخ است؟

شماری از گواهان تازه‌ترین آتش سوزی در کابل، با انتقاد از آنچه که دیررسیدن این گروه به محل رویداد می گویند، خواهان افزایش گروه‌های آتش‌فشان در پایتخت استند.

مهمان بخش اول برنامه:

سمونیار محمد ارشاد راسخ، معاون تعلیمات و پرسونل ریاست عمومی رسیده‌گی به حوادث و اطفاییه

در حالی که ساخت تانک‌های تیل در نزدیکی خانه‌های مسکونی، غیرقانونی گفته می‌شود، اما شهرکابل، گواه بیشترین این خلاف ورزی‌هاست.

بربنیاد راهکار شهرداری کابل، هر تانک تیل باید نزدیک به دوهزارمترمترمربع از خانه‌های مسکونی و ۵۰۰ مترمربع از تانک‌های دیگر فاصله داشته باشد، اما بسیاری از تانک‌های تیل در کابل، حتا در فاصله اندکی با خانه‌ها ساخته شده‌اند.

شماری از پایتخت نشینان، با انتقاد از بی‌توجهی حکومت برای توقف فعالیت این تانک‌ها، وجود این تانک‌های تیل در نزدیکی خانه‌ها را، تهدید بزرگ به زندگی پایتخت نشینان می گویند.

مهمانان بخش دوم برنامه :

نعمت الله بارکزی، رییس نشرات شهرداری کابل

بر بنیاد آمارهای فرماندهی پولیس کابل تنها در ۱۴ روز نخست ماه ثور، بیش از ۷۲ رویداد جنایی در پایتخت رخ داده است.

سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می گوید که این رویدادها دربرگیرنده جنگ مغلوبه، سرقت، حمل سلاح و  مجروحیت است.

به گفته این فرماندهی در پیوند به این رویدادها، ۱۳۰ تن از شهر و ولسوالی‌های کابل بازداشت شده اند.

این فرماندهی می افزاید که جنگ مغلوبه در نخست و سرقت پس از آن، بیشترین آمار را در میان این رویدادهای جنایی می سازد.

این در حالیست که در هفته روان، معاون تولی زندان بگرام ، یک پولیس و دو کارمند امنیت ملی در رویدادهای گونه‌گون در کابل ترور شدند.

مهمان بخش سوم برنامه: 

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل

گرداننده: زرمینه محمدی

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews