تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیران اتحادیه اروپا مخالف مجازات اعدام

امروز ۱۰ اکتوبر مصادف است با روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، ما سفرای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، به شمول کشور ناروی در افغانستان مخالفت جدی خویش را در برابر مجازات اعدام اظهار نموده و این عمل را یک مجازات ظالمانه، غیرانسانی و توهین امیز می‌پنداریم.

هفتاد سال پس از به میان آمدن اعلامیه جهانی حقوق بشر، لغو مجارات اعدام در سراسر جهان بیشتر از هر زمانی دیگری نزدیک به واقعیت گردیده‌است. سه چهارم کشور های جهان یعنی ۱۴۲ کشور که ۷۴ درصد کشور های عضو ملل متحد را تشکیل میدهد مجازات اعدام را در قانون و در عمل لغو و متوقف کرده اند. در سال ۲۰۱۸ میلادی در ۱۷۴ کشور دنیا که ۹۰درصد ۱۹۴ کشور عضو ملل متحد را تشکیل میدهند هیچ مجازات حکم اعدام ثبت نگردیده است.

این روند مثبت کاستی های احتمالی عدلی را در تطبیق مجازات اعدام بیشتر واضح می سازد. هیچ سیستم حقوقی ایی نمی تواند ادعای کامل بودن نماید، هر اشتباهی در تطبیق مجازات اعدام باعث اسقاط بدون قابل بازگشت حیات انسانی می گردداین چیزی است که تجارت جهانی در موارد بسیاری نشان داده است که بعضی افراد بعد از سپری نمودن دهه ها بحش نهایتا با یدست امدن مدارک جدید بی گناه به اثبات رسیده اند.

از طرف دیگر مطالعات متعدد نشان داده که مجازات اعدام در مقایسه با مجازات های دیگر از ارتکاب جرایم سنگین جلوگیری نکرده و ارقام جرایم راه کاهش نداده است و لغو حکم اعدام از قوانین کشورها در افزایش جرایم نقشی به سزای هم نداشته است. از لحاظ اجتماعی نیز این عمل غیرعادلانه بوده و اکثرآ افرادی را تحت تآثیر قرارداده که از قوانین کمتر اگاهی داشته پشتیبانه قوی قانونی نداشته اند.

با در نظر داشت موضوعات فوق قانون جزای افغانستان را که در ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی تصحیح گردیده و تعداد جرایمی را که م حکم اعدام در مورد آن قابل تطبیق می باشد را بطور قابل ملاحظه کاهش داده است، تقدیر مینمایم. به همین اساس دولت باید بدون ضیاع وقت کار بررسی مجدد دوسیه های زندانیانی را که در انتظار مجازات اعدام هستند را تکمیل نماید.

بعد از ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان هیچ حکم اعدامی عملی نشده است. اکنون وقت ان رسیده که قدم بعدی برداشته شود. ما از دولت افغانستان خواستار تعلیق تطبیق مجازات اعدام در عمل هستیم، قبل بر اینکه لغو کامل مجازات اعدام محقق گردد. این موضوع نشان دهنده پایبندی جدی افغانستان به تقویت حقوق بشر می باشد. نه موجودیت شرایط خشونت بار و نه توجیهات فرهنگی و کارکردی می تواند مجازات اعدام را موجه بسازد

اتحادیه اروپا مخالفت شدید و همیشگی خویش را علیه مجازات اعدام در هر حال و در هر وقت بیان نموده و می نماید. چنانی که نماینده عالی و معاون اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالسی امنیتی، خانم فردریکا موکارینی در این اواخر در نشست جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام در بروکسل گفت؛ کم کم اما نه اهسته ما به هدف کلی خویش نزدیکتر میشویم، جهانی که در آن هر جرم با عدالت مواجه شود نه با انتقام، و جایی که در نهایت حیات انسانها یک ارزش جهانی، احترام شده و حفاظت شده باشد.

سفیران اتحادیه اروپا مخالف مجازات اعدام

این روند مثبت کاستی‌های احتمالی عدلی را در تطبیق مجازات اعدام بیشتر واضح می‌سازد.

تصویر بندانگشتی

امروز ۱۰ اکتوبر مصادف است با روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، ما سفرای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، به شمول کشور ناروی در افغانستان مخالفت جدی خویش را در برابر مجازات اعدام اظهار نموده و این عمل را یک مجازات ظالمانه، غیرانسانی و توهین امیز می‌پنداریم.

هفتاد سال پس از به میان آمدن اعلامیه جهانی حقوق بشر، لغو مجارات اعدام در سراسر جهان بیشتر از هر زمانی دیگری نزدیک به واقعیت گردیده‌است. سه چهارم کشور های جهان یعنی ۱۴۲ کشور که ۷۴ درصد کشور های عضو ملل متحد را تشکیل میدهد مجازات اعدام را در قانون و در عمل لغو و متوقف کرده اند. در سال ۲۰۱۸ میلادی در ۱۷۴ کشور دنیا که ۹۰درصد ۱۹۴ کشور عضو ملل متحد را تشکیل میدهند هیچ مجازات حکم اعدام ثبت نگردیده است.

این روند مثبت کاستی های احتمالی عدلی را در تطبیق مجازات اعدام بیشتر واضح می سازد. هیچ سیستم حقوقی ایی نمی تواند ادعای کامل بودن نماید، هر اشتباهی در تطبیق مجازات اعدام باعث اسقاط بدون قابل بازگشت حیات انسانی می گردداین چیزی است که تجارت جهانی در موارد بسیاری نشان داده است که بعضی افراد بعد از سپری نمودن دهه ها بحش نهایتا با یدست امدن مدارک جدید بی گناه به اثبات رسیده اند.

از طرف دیگر مطالعات متعدد نشان داده که مجازات اعدام در مقایسه با مجازات های دیگر از ارتکاب جرایم سنگین جلوگیری نکرده و ارقام جرایم راه کاهش نداده است و لغو حکم اعدام از قوانین کشورها در افزایش جرایم نقشی به سزای هم نداشته است. از لحاظ اجتماعی نیز این عمل غیرعادلانه بوده و اکثرآ افرادی را تحت تآثیر قرارداده که از قوانین کمتر اگاهی داشته پشتیبانه قوی قانونی نداشته اند.

با در نظر داشت موضوعات فوق قانون جزای افغانستان را که در ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی تصحیح گردیده و تعداد جرایمی را که م حکم اعدام در مورد آن قابل تطبیق می باشد را بطور قابل ملاحظه کاهش داده است، تقدیر مینمایم. به همین اساس دولت باید بدون ضیاع وقت کار بررسی مجدد دوسیه های زندانیانی را که در انتظار مجازات اعدام هستند را تکمیل نماید.

بعد از ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان هیچ حکم اعدامی عملی نشده است. اکنون وقت ان رسیده که قدم بعدی برداشته شود. ما از دولت افغانستان خواستار تعلیق تطبیق مجازات اعدام در عمل هستیم، قبل بر اینکه لغو کامل مجازات اعدام محقق گردد. این موضوع نشان دهنده پایبندی جدی افغانستان به تقویت حقوق بشر می باشد. نه موجودیت شرایط خشونت بار و نه توجیهات فرهنگی و کارکردی می تواند مجازات اعدام را موجه بسازد

اتحادیه اروپا مخالفت شدید و همیشگی خویش را علیه مجازات اعدام در هر حال و در هر وقت بیان نموده و می نماید. چنانی که نماینده عالی و معاون اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالسی امنیتی، خانم فردریکا موکارینی در این اواخر در نشست جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام در بروکسل گفت؛ کم کم اما نه اهسته ما به هدف کلی خویش نزدیکتر میشویم، جهانی که در آن هر جرم با عدالت مواجه شود نه با انتقام، و جایی که در نهایت حیات انسانها یک ارزش جهانی، احترام شده و حفاظت شده باشد.

هم‌رسانی کنید