Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک در بخش دوش رقابت کرد

کیمیا یوسفی، سریعترین رکورد را در بازی های المپیک بنام خودش ثبت کرد.

کیمیا یوسفی ۱۰۰ متر را در ۱۳ ثانیه و ۲۹صدم ثانیه در رقابت های ۱۰۰ متر اتلتیک، طی کرد و در میان ۹ اشتراک کننده گروه نخست مرحله مقدماتی جایگاه هفتم را بدست آورد. 

پیش از این ریکارد کیمیا یوسفی ۱۳ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه بود که در بازی های المپیک رکورد تازه را بنام خود ثبت کرد. 

کمیا یوسفی، تنها ورزشکار زن افغان در بازی های المپیک توکیو در بخش اتلتیک (دوش) صبح روز جمعه در برابر حریفانش وارد میدان رقابت شد.

یوسفی ، ۱۰۰ متر را در ۱۳ ثانیه و ۲۹صدم ثانیه در رقابت  ۱۰۰ متر اتلتیک بازی های المپیک طی کرد و در میان ۹ اشتراک کننده گروه خودش"گروه نخست مرحله مقدماتی" جایگاه هفتم را بدست آورد. 

پیش از این ریکارد کیمیا یوسفی ۱۳ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه بود که در بازی های المپیک رکورد جدید بنام خود ثبت کرد. 

گفتنی است که پس از ختم رقابت ها در گروه های دوم و سوم در میان ۲۷ ورزشکار ، کیمیا یوسفی با پیشی گرفتن از پنج کشور به مقام ۲۲ دست یافت.

ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک در بخش دوش رقابت کرد

کمیا یوسفی، تنها ورزشکار زن افغان در بازی های المپیک توکیو در بخش اتلتیک (دوش) صبح روز جمعه در برابر حریفانش وارد میدان رقابت شد.

تصویر بندانگشتی

کیمیا یوسفی، سریعترین رکورد را در بازی های المپیک بنام خودش ثبت کرد.

کیمیا یوسفی ۱۰۰ متر را در ۱۳ ثانیه و ۲۹صدم ثانیه در رقابت های ۱۰۰ متر اتلتیک، طی کرد و در میان ۹ اشتراک کننده گروه نخست مرحله مقدماتی جایگاه هفتم را بدست آورد. 

پیش از این ریکارد کیمیا یوسفی ۱۳ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه بود که در بازی های المپیک رکورد تازه را بنام خود ثبت کرد. 

کمیا یوسفی، تنها ورزشکار زن افغان در بازی های المپیک توکیو در بخش اتلتیک (دوش) صبح روز جمعه در برابر حریفانش وارد میدان رقابت شد.

یوسفی ، ۱۰۰ متر را در ۱۳ ثانیه و ۲۹صدم ثانیه در رقابت  ۱۰۰ متر اتلتیک بازی های المپیک طی کرد و در میان ۹ اشتراک کننده گروه خودش"گروه نخست مرحله مقدماتی" جایگاه هفتم را بدست آورد. 

پیش از این ریکارد کیمیا یوسفی ۱۳ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه بود که در بازی های المپیک رکورد جدید بنام خود ثبت کرد. 

گفتنی است که پس از ختم رقابت ها در گروه های دوم و سوم در میان ۲۷ ورزشکار ، کیمیا یوسفی با پیشی گرفتن از پنج کشور به مقام ۲۲ دست یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره