Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش علاقه مندی دختران در کابل به ورزش زومبا

درحالی که بسیاری ازبانوان درافغانستان حتا در دوران جوانی ازاندام نا متناسب رنج می برند اما اکنون شماری ازدختران درکابل برای تناسب اندام های شان ورزش زومبا را تمرین می کنند تا با انجام دادن این ورزش اندام مناسب داشته باشند.

ورزش زومبا یکی از سبکهای تناسب اندام ولاغری به همراه شادی و نشاط است. اما اکنون این ورزش علاقه مندان روز افزون درافغانستان به ویژه درمیان بانوان پیدا کرده است.

آتینه محمدی، آموزگار ورزش زومبا گفته است:"دو ماه میشود که ورزش زومبا در افغانستان راه اندازی شده است و اکنون علاقه مندان زیادی پیدا کرده است. من آروز دارم که این ورزش در همه جاهای کشور آغاز شود. هرگاه کسی جدیدا این ورزش را آغاز می نماید، بعد به این ورزش علاقه مند میشود و سه تا چهار عضو دیگر خانواده اش را تشویق میکند که این ورزش را تجربه نمایند."

درهمین حال شماری ازدخترانی که ورزش زومبا را فرا می گیرند می گویند که این ورزش برای آرامش فکری نیز مهم است.

مژگان احمدی ورزشکار زومبا گفته است:"وقتی من به این سالون ورزش مراجعه کردم هراس داشتم که نشود کسی وارد این سالون شود، اما من همه این مشکلات را فراموش کردم و می خواهم به کارم ادامه دهم و با مشکلات مبارزه کنم."

در ورزش زومبا حرکتها و تکنیک ها کاملا حســـاب شده است و تآثیر و توجه مستقیمی بــرروی اندامـــها ازجمله دست، پا، بازو، ران و ستون فقرات شده است . تمامی ماهیچه های حــرکتی ساق پا، رانـها و بازوها و حتـی وریدهای شکمی تحت تآثیر ورزش زومبا قرار گرفته و از افزایش چربی در اطراف این قسمتها جلوگیری می کند.

افزایش علاقه مندی دختران در کابل به ورزش زومبا

درحالی که بسیاری ازبانوان درافغانستان حتا در دوران جوانی ازاندام نا متناسب رنج می برند اما اکنون ش

Thumbnail

درحالی که بسیاری ازبانوان درافغانستان حتا در دوران جوانی ازاندام نا متناسب رنج می برند اما اکنون شماری ازدختران درکابل برای تناسب اندام های شان ورزش زومبا را تمرین می کنند تا با انجام دادن این ورزش اندام مناسب داشته باشند.

ورزش زومبا یکی از سبکهای تناسب اندام ولاغری به همراه شادی و نشاط است. اما اکنون این ورزش علاقه مندان روز افزون درافغانستان به ویژه درمیان بانوان پیدا کرده است.

آتینه محمدی، آموزگار ورزش زومبا گفته است:"دو ماه میشود که ورزش زومبا در افغانستان راه اندازی شده است و اکنون علاقه مندان زیادی پیدا کرده است. من آروز دارم که این ورزش در همه جاهای کشور آغاز شود. هرگاه کسی جدیدا این ورزش را آغاز می نماید، بعد به این ورزش علاقه مند میشود و سه تا چهار عضو دیگر خانواده اش را تشویق میکند که این ورزش را تجربه نمایند."

درهمین حال شماری ازدخترانی که ورزش زومبا را فرا می گیرند می گویند که این ورزش برای آرامش فکری نیز مهم است.

مژگان احمدی ورزشکار زومبا گفته است:"وقتی من به این سالون ورزش مراجعه کردم هراس داشتم که نشود کسی وارد این سالون شود، اما من همه این مشکلات را فراموش کردم و می خواهم به کارم ادامه دهم و با مشکلات مبارزه کنم."

در ورزش زومبا حرکتها و تکنیک ها کاملا حســـاب شده است و تآثیر و توجه مستقیمی بــرروی اندامـــها ازجمله دست، پا، بازو، ران و ستون فقرات شده است . تمامی ماهیچه های حــرکتی ساق پا، رانـها و بازوها و حتـی وریدهای شکمی تحت تآثیر ورزش زومبا قرار گرفته و از افزایش چربی در اطراف این قسمتها جلوگیری می کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره