Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک میدان تمرین برای موترسایکل‌سواران در کابل گشایش یافت

در مراسم گشایش میدان تمرین برای موترسایکل‌سواران، شماری از موترسایکل‌سواران کشور به اجرای حرکت‌های نمایشی نیز پرداختند.

در این نمایش ۵۰ موترسایکل‌سوار از کابل و هرات گرد آمده‌اند و از بهر دست‌رسی به یک میدان برای تمرین در کابل خوشی‌های شان را با راه‌اندازی حرکت‌های نمایشی جشن گرفته‌اند.

این نخستین‌باری است که فدراسیون موترسایکل‌سواری به یک میدان تمرینی خاکی دست می‌یابد.

کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون موترسایکل‌سواری از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که توجه بیشتر در ساختن میدان‌های معیاری ورزشی کنند تا ورزشکاران بتوانند با فکر آرام تمرین کنند.

محمدظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک، گفت: «امیدوار استم که ایجاد این میدان یک گام نیک باشد. اگر یک سو جنگ است، سوی دیگر خوشی است. اگر یک طرف وحشت است، یک طرف سازنده‌گی است»

سید نبی‌الله سعادات، رییس فدراسیون ملی موتر سایکل‌سواری، اظهار داشت: «خوب است که حکومت امکاناتی را در اختیار ما قرار دهد. آنچه را در این میدان می‌بینید، از امکانات خود مان ساخته‌ایم.»

فرشته، ورشکار، گفت: «امیدوار به این هستم که به کمک رییس فدراسیون موترسایکل‌سواری و ورزشکاران پسر بتوانیم پیشرفت کنیم.»

احمدزی احمدی، بیان کرد: «به ما این امکانات را دادند و گفتند که بیایید استعدادهای تان را به مردم به نمایش بگذارید.»

فدراسیون موترسایکل‌سواری پارسال در چارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد و اکنون در ولایت‌های هرات، کابل، بامیان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بلخ، کندهار و وردک شماری از جوانان مصروف موترسایکل‌سواری استند.

یک میدان تمرین برای موترسایکل‌سواران در کابل گشایش یافت

محمدظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک، گفت: «امیدوار استم که ایجاد این میدان یک گام نیک باشد. اگر یک سو جنگ است، سوی دیگر خوشی است. اگر یک طرف وحشت است، یک طرف سازنده‌گی است»

Thumbnail

در مراسم گشایش میدان تمرین برای موترسایکل‌سواران، شماری از موترسایکل‌سواران کشور به اجرای حرکت‌های نمایشی نیز پرداختند.

در این نمایش ۵۰ موترسایکل‌سوار از کابل و هرات گرد آمده‌اند و از بهر دست‌رسی به یک میدان برای تمرین در کابل خوشی‌های شان را با راه‌اندازی حرکت‌های نمایشی جشن گرفته‌اند.

این نخستین‌باری است که فدراسیون موترسایکل‌سواری به یک میدان تمرینی خاکی دست می‌یابد.

کمیتۀ ملی المپیک و فدراسیون موترسایکل‌سواری از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که توجه بیشتر در ساختن میدان‌های معیاری ورزشی کنند تا ورزشکاران بتوانند با فکر آرام تمرین کنند.

محمدظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک، گفت: «امیدوار استم که ایجاد این میدان یک گام نیک باشد. اگر یک سو جنگ است، سوی دیگر خوشی است. اگر یک طرف وحشت است، یک طرف سازنده‌گی است»

سید نبی‌الله سعادات، رییس فدراسیون ملی موتر سایکل‌سواری، اظهار داشت: «خوب است که حکومت امکاناتی را در اختیار ما قرار دهد. آنچه را در این میدان می‌بینید، از امکانات خود مان ساخته‌ایم.»

فرشته، ورشکار، گفت: «امیدوار به این هستم که به کمک رییس فدراسیون موترسایکل‌سواری و ورزشکاران پسر بتوانیم پیشرفت کنیم.»

احمدزی احمدی، بیان کرد: «به ما این امکانات را دادند و گفتند که بیایید استعدادهای تان را به مردم به نمایش بگذارید.»

فدراسیون موترسایکل‌سواری پارسال در چارچوب کمیتۀ ملی المپیک ایجاد شد و اکنون در ولایت‌های هرات، کابل، بامیان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بلخ، کندهار و وردک شماری از جوانان مصروف موترسایکل‌سواری استند.

هم‌رسانی کنید