Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار احتمالی رییس جمهور و رییس اجرائیه در سایه تنش های اخیر

قرار است رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله فردا پنجشنبه برای دومین بار برای حل تنش های به میان آمده میان شان دیدار و گفتگو نمایند.

قرار است در دومین دیدار عبدالله عبدالله با اشرف غنی، رییس جمهور گفته هایش را در باره اختلاف های به وجود آمده مطرح بسازد.

در همین حال برخی از آگاهان به این باور استند که ادامه این تنش ها مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر پرسش خواهد برد.

در حالی که قرار بود رییس جمهور و رییس اجراییه به روز پنج شنبه گذشته با هم دیدار داشته باشند و در بارۀ اختلاف های شان گفتگو کنند، اما دیده می شود که این دیدار یک هفته به تاخیر افتاده است و قرار است در پنج شنبه این هفته برگذار شود.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه حکومت گفته است:"قرار است رییس جمهورو رییس اجراییه ملاقات دوم شان به روز پنج شنبه باشد، و بحث روی توافق نامه سیاسی است که صد در صد باید تطبیق شود و خواست های مردم عملی شوند."

شماری از مقام های پیشین حکومت اختلاف های برخاسته میان رهبران حکومت وحدت ملی را نگران کننده نمی دانند و می گویند که اختلاف اصلی میان مردم و رهبران حکومت وحدت ملی از بهر مشروعیت انتخابات وجود دارد و این رهبران باید به تعهدات شان عمل کنند.

داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفته است:"اوضاع بحرانی است خوب است که هیچ گپ نزنیم... لویه جرگه باید برگذار شود..باز هم تاکید می کنم که باید برگذارشود این خواست مردم است و سیاست مداران هم بر ان تعهد کردند...رهبران نم یتوانند به پیمان شکنی و عهد شکنی شان تمکین کنند.. و صبر مردم را به امتحان نگیرند."

از سویی هم شمار از اگاهان سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی را مکلف به برگذاری لویه جرگه میدانند اما به این باور اند که رهبران سیاسی در دوسال حکومت شان نخستین گام ها را هم برای برگذاری لویه جرگه نبرداشته اند.

فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات گفته است:"این ها تشویش دارند که اگر لویه جرگه دایر شود فیصله اش این است که از اوضاع و احوال مملکت می فهمند نظریات سیاسون را می فهمند و گپ جرگه هم این است که این حکومت را کار نداریم.و از این لحاظ است که جرگه را نمی خواهند برگذار شود."

اختلاف دیدگاه ها میان رییس اجراییه و رییس جمهور از بهر عملی نشدن تفاهم نامه سیاسی به میان نیامدن اصلاحات انتخابات، برگذاری انتخابات و نیز برگذار نشدن انتخابات گفته می شود.

عملی شدن توافق نامه سیاسی، چگونگی حکومت داری، یک سان بودن برخورد رییس جمهور و رییس اجراییه با وزیران و ریاست های مستقل، دخیل بودن دیدگاه های هر دو رهبر در سیاست های خارجی و داخلی، به میان آمدن اصلاحات انتخاباتی ، تقسیم صلاحیت ها به گونه یکسان، صلاحیت های رییس اجراییه در بخش اداری و مالی، حضور اقای عبدالله در تصمیم گیری کهی کلات حکومت، صلاحیت های برخی از مشاورین ریاست جمهوری و چگونگی تعیینات از موضوعاتی بوده اند که رییس اجراییه آنان را در نخستین نشست اش به روز چهار شنبه به رییس جمهور پیش کش کرده است.

دیدار احتمالی رییس جمهور و رییس اجرائیه در سایه تنش های اخیر

قرار است رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله فردا پنجشنبه برای دومین

Thumbnail

قرار است رییس جمهور اشرف غنی و رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله فردا پنجشنبه برای دومین بار برای حل تنش های به میان آمده میان شان دیدار و گفتگو نمایند.

قرار است در دومین دیدار عبدالله عبدالله با اشرف غنی، رییس جمهور گفته هایش را در باره اختلاف های به وجود آمده مطرح بسازد.

در همین حال برخی از آگاهان به این باور استند که ادامه این تنش ها مشروعیت حکومت وحدت ملی را زیر پرسش خواهد برد.

در حالی که قرار بود رییس جمهور و رییس اجراییه به روز پنج شنبه گذشته با هم دیدار داشته باشند و در بارۀ اختلاف های شان گفتگو کنند، اما دیده می شود که این دیدار یک هفته به تاخیر افتاده است و قرار است در پنج شنبه این هفته برگذار شود.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه حکومت گفته است:"قرار است رییس جمهورو رییس اجراییه ملاقات دوم شان به روز پنج شنبه باشد، و بحث روی توافق نامه سیاسی است که صد در صد باید تطبیق شود و خواست های مردم عملی شوند."

شماری از مقام های پیشین حکومت اختلاف های برخاسته میان رهبران حکومت وحدت ملی را نگران کننده نمی دانند و می گویند که اختلاف اصلی میان مردم و رهبران حکومت وحدت ملی از بهر مشروعیت انتخابات وجود دارد و این رهبران باید به تعهدات شان عمل کنند.

داکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفته است:"اوضاع بحرانی است خوب است که هیچ گپ نزنیم... لویه جرگه باید برگذار شود..باز هم تاکید می کنم که باید برگذارشود این خواست مردم است و سیاست مداران هم بر ان تعهد کردند...رهبران نم یتوانند به پیمان شکنی و عهد شکنی شان تمکین کنند.. و صبر مردم را به امتحان نگیرند."

از سویی هم شمار از اگاهان سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی را مکلف به برگذاری لویه جرگه میدانند اما به این باور اند که رهبران سیاسی در دوسال حکومت شان نخستین گام ها را هم برای برگذاری لویه جرگه نبرداشته اند.

فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات گفته است:"این ها تشویش دارند که اگر لویه جرگه دایر شود فیصله اش این است که از اوضاع و احوال مملکت می فهمند نظریات سیاسون را می فهمند و گپ جرگه هم این است که این حکومت را کار نداریم.و از این لحاظ است که جرگه را نمی خواهند برگذار شود."

اختلاف دیدگاه ها میان رییس اجراییه و رییس جمهور از بهر عملی نشدن تفاهم نامه سیاسی به میان نیامدن اصلاحات انتخابات، برگذاری انتخابات و نیز برگذار نشدن انتخابات گفته می شود.

عملی شدن توافق نامه سیاسی، چگونگی حکومت داری، یک سان بودن برخورد رییس جمهور و رییس اجراییه با وزیران و ریاست های مستقل، دخیل بودن دیدگاه های هر دو رهبر در سیاست های خارجی و داخلی، به میان آمدن اصلاحات انتخاباتی ، تقسیم صلاحیت ها به گونه یکسان، صلاحیت های رییس اجراییه در بخش اداری و مالی، حضور اقای عبدالله در تصمیم گیری کهی کلات حکومت، صلاحیت های برخی از مشاورین ریاست جمهوری و چگونگی تعیینات از موضوعاتی بوده اند که رییس اجراییه آنان را در نخستین نشست اش به روز چهار شنبه به رییس جمهور پیش کش کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره