Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عربستان و عراق پس از۳۰ سال گذرگاه مرزی بازرگانی را بازگشایی کردند

عربستان سعودی وعراق روز چهارشنبه (۲۸ عقرب) پس از ۳۰ سال گذرگاۀ مرزی میان دو کشور را به روی بازرگانی بازگشایی کردند.

مقام‌های دوکشور بازگشایی این گذرگاه مرزی را فصل تازۀ در روابط میان دوکشور، می‌دانند.

این گزرگاه سی سال پیش پیش درواکنش به حمله صدام حسین رییس جمهور پیشین عراق برکویت، ازسوی عربستان سعودی بسته شده بود.

عثمان الغنیمی، وزیرداخله عراق در این باره می‌گوید: "این یک دوره تاریخی را بین دو کشور بازمی گرداند، زیرا این گذرگاه مرزی از سال ۱۹۹۰ و به مدت ۳۰ سال بسته شده بود. تنها درفصل حج این گذرگاه درگذشته باز بود."

او می‌افزاید: "اکنون ما یک صفحۀ از گذشته را به یک صفحه تازه تبدیل می‌کنیم."

از سویی دیگر، عبدالعزیز الشمری، سفیر عربستان سعودی در عراق می‌گوید: "امروز ما اولین میوۀ عراق را از این گذرگاه به عربستان می‌رسانیم."

گذرگاه "آرار" از سال ۱۹۹۰ میلادی به این سو، در واکنش به حملۀ صدام حسین، رییس‌جمهور پیشین عراق بر کویت، از سوی عربستان سعودی، بسته شده بود.

ظاهرن عربستان سعودی با گُسترش روابط با عراق، به دنبال رقابت با نفوذ بلقوه رقیب‌اش ایران درمنطقه است.

عربستان و عراق پس از۳۰ سال گذرگاه مرزی بازرگانی را بازگشایی کردند

مقام‌های دوکشور بازگشایی این گذرگاه مرزی را فصل تازه در روابط میان دوکشور هم زبان و همسایه می‌دانند.

Thumbnail

عربستان سعودی وعراق روز چهارشنبه (۲۸ عقرب) پس از ۳۰ سال گذرگاۀ مرزی میان دو کشور را به روی بازرگانی بازگشایی کردند.

مقام‌های دوکشور بازگشایی این گذرگاه مرزی را فصل تازۀ در روابط میان دوکشور، می‌دانند.

این گزرگاه سی سال پیش پیش درواکنش به حمله صدام حسین رییس جمهور پیشین عراق برکویت، ازسوی عربستان سعودی بسته شده بود.

عثمان الغنیمی، وزیرداخله عراق در این باره می‌گوید: "این یک دوره تاریخی را بین دو کشور بازمی گرداند، زیرا این گذرگاه مرزی از سال ۱۹۹۰ و به مدت ۳۰ سال بسته شده بود. تنها درفصل حج این گذرگاه درگذشته باز بود."

او می‌افزاید: "اکنون ما یک صفحۀ از گذشته را به یک صفحه تازه تبدیل می‌کنیم."

از سویی دیگر، عبدالعزیز الشمری، سفیر عربستان سعودی در عراق می‌گوید: "امروز ما اولین میوۀ عراق را از این گذرگاه به عربستان می‌رسانیم."

گذرگاه "آرار" از سال ۱۹۹۰ میلادی به این سو، در واکنش به حملۀ صدام حسین، رییس‌جمهور پیشین عراق بر کویت، از سوی عربستان سعودی، بسته شده بود.

ظاهرن عربستان سعودی با گُسترش روابط با عراق، به دنبال رقابت با نفوذ بلقوه رقیب‌اش ایران درمنطقه است.

هم‌رسانی کنید