Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید سازمان ملل بر تلاش بیشتر برای مبارزه با قحطی در یمن

سازمان ملل متحد هشدار می دهد که فرصت برای جلوگیری از یک قحطی در یمن در حال از دست رفتن است.

یک ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که میلیون ها تن درکشور جنگ زده یمن درسال آینده با بحران غذا روبه رو خواهند شد.

درهمین حال برنامه جهانی غذا می گوید که بیش ازنیمی ازجمعیت سی میلیونی یمن با خطرگرفتار شدن به بدترین سطح گرسنگی درسال ۲۰۲۱ روبه رو است.

کشور عربی یمن که ازشش سال به این سو درگیر جنگ داخلی است اکنون با خطر جدی قحطی روبه رو است.

سازمان ملل متحد هشدارمی دهد که هرگاه برای فراهم سازی کمک های لازم بشری ازجمله غذا به میلیون ها تن دریمن اقدام نشود، سال آینده قحطی نیمی ازجمعیت سی میلیونی یمن را تهدید خواهد کرد.

علی یحیی پزشک گفت: «وضعیت زندگی خانواده عادل بسیار غم انگیز است زیرا آنان به دلیل همه گیری ویروس کرونا و جنگی که شرایط اقتصادی را به شدت وخیم کرده است ، به زیر خط فقر رسیده اند و وضعیت این خانواده را مانند بسیاری از خانواده های دیگر در یمن بدتر می کند.»

ازاین میان، بیش ازدومیلیون کودک یمنی ازسوی تغذیه رنج می برند.

سازمان ملل متحد برای فراهم سازی کمک های بشری برای سال آینده به یمن، خواستار سه اعشاریه چهارمیلیارد الرکمک شده است.

عبدالله، شهروند یمن، گفت: «بعضی اوقات برای شام چیزی برای خوردن نداریم. هزینه های اساسی زندگی وازجمله هزینه  غذا افزایش یافته است. قیمت ها هر روز در حال افزایش اند. ما نمی توانیم اینگونه زنده بمانیم.»

یمن درسال ۲۰۱۴ پس ازآن درگیرجنگ داخلی شد که حکومت سنی مذهب این کشور ازسوی شورشیان حوثی طرفدار ایران سرنگون شد.

ازآن زمان تاکنون ایتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی با شورشیان حوثی درجنگ است، جنگی که بیش از صد هزار کشته برجا گذاشته است.

تأکید سازمان ملل بر تلاش بیشتر برای مبارزه با قحطی در یمن

یک ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که میلیون ها تن درکشور جنگ زده یمن درسال آینده با بحران غذا روبه رو خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد هشدار می دهد که فرصت برای جلوگیری از یک قحطی در یمن در حال از دست رفتن است.

یک ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که میلیون ها تن درکشور جنگ زده یمن درسال آینده با بحران غذا روبه رو خواهند شد.

درهمین حال برنامه جهانی غذا می گوید که بیش ازنیمی ازجمعیت سی میلیونی یمن با خطرگرفتار شدن به بدترین سطح گرسنگی درسال ۲۰۲۱ روبه رو است.

کشور عربی یمن که ازشش سال به این سو درگیر جنگ داخلی است اکنون با خطر جدی قحطی روبه رو است.

سازمان ملل متحد هشدارمی دهد که هرگاه برای فراهم سازی کمک های لازم بشری ازجمله غذا به میلیون ها تن دریمن اقدام نشود، سال آینده قحطی نیمی ازجمعیت سی میلیونی یمن را تهدید خواهد کرد.

علی یحیی پزشک گفت: «وضعیت زندگی خانواده عادل بسیار غم انگیز است زیرا آنان به دلیل همه گیری ویروس کرونا و جنگی که شرایط اقتصادی را به شدت وخیم کرده است ، به زیر خط فقر رسیده اند و وضعیت این خانواده را مانند بسیاری از خانواده های دیگر در یمن بدتر می کند.»

ازاین میان، بیش ازدومیلیون کودک یمنی ازسوی تغذیه رنج می برند.

سازمان ملل متحد برای فراهم سازی کمک های بشری برای سال آینده به یمن، خواستار سه اعشاریه چهارمیلیارد الرکمک شده است.

عبدالله، شهروند یمن، گفت: «بعضی اوقات برای شام چیزی برای خوردن نداریم. هزینه های اساسی زندگی وازجمله هزینه  غذا افزایش یافته است. قیمت ها هر روز در حال افزایش اند. ما نمی توانیم اینگونه زنده بمانیم.»

یمن درسال ۲۰۱۴ پس ازآن درگیرجنگ داخلی شد که حکومت سنی مذهب این کشور ازسوی شورشیان حوثی طرفدار ایران سرنگون شد.

ازآن زمان تاکنون ایتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی با شورشیان حوثی درجنگ است، جنگی که بیش از صد هزار کشته برجا گذاشته است.

هم‌رسانی کنید