Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده‎گی هند برای گفت‏‎وگو روی مشکلات مرزی با چین و پاکستان

حکومت هند که اخیرأ روابط اش با چین و پاکستان از بهر موضوعات مرزی خدشه دارشده است، میگوید که دهلی نو آماده است از طریق راه حلهای دیپلوماتیک، بر اختلاف هایش با این دو کشور پایان بدهد.

سخن‎گوی وزارت خارجه هند، می گوید که ارتش این کشور آماده است سربازانش را از بخش‎های مرزی چین بیرون سازد، اما در گام نخست باید برای حل این چالش، گفت‎وگوهایی صورت گیرد.

کوپل بگلی، سخن‎‏گوی وزارت خارجه هند می افزاید: «تا آن جا که نگرانی‎ها در بارۀ  موضوعات مرزی وجود دارند، راه های دیپلوماتیک ما بشمول سفارت خانه ها باز استند که باید از این راه حل‏ها، کار گرفته شود.»

در همین حال، او تأکید می ورزد که موقف پاکستان در بارۀ کشمیر روشن است، اما اگر پاکستان آجندایی برای گفت وگوها داشته باشد، دهلی نو با اسلام آباد گفت وگو خواهد کرد.

سخن‎گوی وزارت خارجه هند ادامه می‎دهد: «موقف حکومت روشن و استوار است، ما آمادۀ گفت وگو با پاکستان، بشمول موضوع کشمیر هستیم، اما باید آجندای مشترک وجود داشته باشد.»

این درحالی است که اخیرأ سربازان هند، بخش‏های مرزی با چین را نقض کرده اند و وارد این بخش ها شده اند، کاری که خشم حکومت چین را برانگیخته است و تاکنون چندین بار به حکومت هند هشدار داده است که بدون گفت وگوها، سربازانش را از خاک چین بیرون سازد.

آماده‎گی هند برای گفت‏‎وگو روی مشکلات مرزی با چین و پاکستان

پس از هشدار چین مبنی بر خروج سربازان هند از بخش‎های مرزی این کشور را هند، دهلی نو می‎گوید که این کشور آماده است که در بارۀ اختلاف های مرزی، نه تنها با چین که با پاکستان نیز  گفت و گو کند.

تصویر بندانگشتی

حکومت هند که اخیرأ روابط اش با چین و پاکستان از بهر موضوعات مرزی خدشه دارشده است، میگوید که دهلی نو آماده است از طریق راه حلهای دیپلوماتیک، بر اختلاف هایش با این دو کشور پایان بدهد.

سخن‎گوی وزارت خارجه هند، می گوید که ارتش این کشور آماده است سربازانش را از بخش‎های مرزی چین بیرون سازد، اما در گام نخست باید برای حل این چالش، گفت‎وگوهایی صورت گیرد.

کوپل بگلی، سخن‎‏گوی وزارت خارجه هند می افزاید: «تا آن جا که نگرانی‎ها در بارۀ  موضوعات مرزی وجود دارند، راه های دیپلوماتیک ما بشمول سفارت خانه ها باز استند که باید از این راه حل‏ها، کار گرفته شود.»

در همین حال، او تأکید می ورزد که موقف پاکستان در بارۀ کشمیر روشن است، اما اگر پاکستان آجندایی برای گفت وگوها داشته باشد، دهلی نو با اسلام آباد گفت وگو خواهد کرد.

سخن‎گوی وزارت خارجه هند ادامه می‎دهد: «موقف حکومت روشن و استوار است، ما آمادۀ گفت وگو با پاکستان، بشمول موضوع کشمیر هستیم، اما باید آجندای مشترک وجود داشته باشد.»

این درحالی است که اخیرأ سربازان هند، بخش‏های مرزی با چین را نقض کرده اند و وارد این بخش ها شده اند، کاری که خشم حکومت چین را برانگیخته است و تاکنون چندین بار به حکومت هند هشدار داده است که بدون گفت وگوها، سربازانش را از خاک چین بیرون سازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره