تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نظرسنجی: موفقیت روند مذاکرات آتش‌بس است

در نشست همه‌گانی سازی یافته‌های یک نظر سنجی دانشگاۀ گوهرشاد امروز (دوشنبه ۳۱سنبله) درکابل نشان می‌دهد که از یک هزار و دو صد دانشجو، بیشتر دانشجویان موفقیت روند مذاکرات را میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان وابسته به آتش‌بس می‌دانند و ادامه خشونت‌ها را یکی از علت‌های احتمالی شکست این مذاکرات می‌گویند.

گفتگو شونده‌گان این نظر سنجی که شمار قابل ملاحظه آنان را دختران دانشجو می‌سازند، بر حفظ دست آوردهای دو دهه گذشته و حق تحصیل و کار تأکید می‌ورزند.

در نشست همگانی سازی این نظرسنجی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که توافق با طالبان دشوار خواهد بود، چون به گفته او دیدگاه‌های طالبان در باره آزادی‌های مذهبی، حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی‌های دیگر هنوز روشن نیستند.

وحیده احمدی، دانشجو می‌گوید که:"به زودترین فرصت باید صلح شود کشور آرام شود دیگر ما از جنگ خسته شده‌ایم."

زهرا حیدری، دانشجو می‌گوید که:" صدایی خانم‌ها را حق و حقوق خانم‌ها را نادیده نگیرید."

بربنیاد این نظرسنجی بیشتر گفتگو شونده‌گان برآتش بس عمومی، حفظ نظام جمهوری، تمدید کار مشاوران خارجی و ادامه پیمان امنیتی با امریکا تاکید کرده اند.

دراین نظرسنجی دانشجویان بر ادغام طالبان در نهادهای دولتی رای مثبت داده اند، اما مخالف هرگونه سهم بندی و دادن نهادها به طالبان استند.

محمد باقر ذکی، پژوهشگر می‌گوید که:" اکثریت محصلان به لزوم آتش بس رای موافق داده اند."

خلع سلاح طالبان، به کیفررسیدن مجرمان جنگ و حفظ نظام جمهوریت از خواست‌های دیگر دانشجویان را در این نظرسنجی می‌سازند.

اما ادامه خشونت‌ها، خواست‌های بیش ازحد طالبان و نیز نبود هماهنگی میان نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان از عوامل شکست احتمالی مذاکرات صلح با طالبان دانسته شده اند.

اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که:" راه دشوار و پیچیده‌یی پیش رو داریم ولی امید داریم که به صلح برسیم."

این نظر سنجی بربنیاد پرسش نامه‌هایی که ازسوی یک هزاردوصد دانشجو پاسخ داده شده اند، تهیه شده است و سه صد و بیست تن ازپاسخ دهنده‌گان نظرسنجی را بانوان می سازند.

نظرسنجی: موفقیت روند مذاکرات آتش‌بس است

این نظر سنجی بربنیاد پرسش نامه‌هایی که ازسوی یک هزاردوصد دانشجو پاسخ داده شده اند، تهیه شده است.

Thumbnail

در نشست همه‌گانی سازی یافته‌های یک نظر سنجی دانشگاۀ گوهرشاد امروز (دوشنبه ۳۱سنبله) درکابل نشان می‌دهد که از یک هزار و دو صد دانشجو، بیشتر دانشجویان موفقیت روند مذاکرات را میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان وابسته به آتش‌بس می‌دانند و ادامه خشونت‌ها را یکی از علت‌های احتمالی شکست این مذاکرات می‌گویند.

گفتگو شونده‌گان این نظر سنجی که شمار قابل ملاحظه آنان را دختران دانشجو می‌سازند، بر حفظ دست آوردهای دو دهه گذشته و حق تحصیل و کار تأکید می‌ورزند.

در نشست همگانی سازی این نظرسنجی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که توافق با طالبان دشوار خواهد بود، چون به گفته او دیدگاه‌های طالبان در باره آزادی‌های مذهبی، حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی‌های دیگر هنوز روشن نیستند.

وحیده احمدی، دانشجو می‌گوید که:"به زودترین فرصت باید صلح شود کشور آرام شود دیگر ما از جنگ خسته شده‌ایم."

زهرا حیدری، دانشجو می‌گوید که:" صدایی خانم‌ها را حق و حقوق خانم‌ها را نادیده نگیرید."

بربنیاد این نظرسنجی بیشتر گفتگو شونده‌گان برآتش بس عمومی، حفظ نظام جمهوری، تمدید کار مشاوران خارجی و ادامه پیمان امنیتی با امریکا تاکید کرده اند.

دراین نظرسنجی دانشجویان بر ادغام طالبان در نهادهای دولتی رای مثبت داده اند، اما مخالف هرگونه سهم بندی و دادن نهادها به طالبان استند.

محمد باقر ذکی، پژوهشگر می‌گوید که:" اکثریت محصلان به لزوم آتش بس رای موافق داده اند."

خلع سلاح طالبان، به کیفررسیدن مجرمان جنگ و حفظ نظام جمهوریت از خواست‌های دیگر دانشجویان را در این نظرسنجی می‌سازند.

اما ادامه خشونت‌ها، خواست‌های بیش ازحد طالبان و نیز نبود هماهنگی میان نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان از عوامل شکست احتمالی مذاکرات صلح با طالبان دانسته شده اند.

اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که:" راه دشوار و پیچیده‌یی پیش رو داریم ولی امید داریم که به صلح برسیم."

این نظر سنجی بربنیاد پرسش نامه‌هایی که ازسوی یک هزاردوصد دانشجو پاسخ داده شده اند، تهیه شده است و سه صد و بیست تن ازپاسخ دهنده‌گان نظرسنجی را بانوان می سازند.

هم‌رسانی کنید