تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دزدان مسلح یک بازرگان را درکابل کشتند و دو تن دیگر را زخمی ساختند

دزدان مسلح بامداد امروز پنج‌شنبه یک بارزگان را در مربوطات حوزۀ اول پایتخت کشتند و دوتن دیگر را زخمی ساختند.

گواهان می‌گویند که دزدان مسلح محمد گل اکبر، از بارزگانان کشور را هنگامی در منطقۀ باغ قاضی آماج گلوله قرار دادند که او سرگرم خرید و فروش در فروشگاه بود.

به‌گفتۀ گواهان، در تیراندازی دزدان یک باشندۀ محل و یک کارگر این فروشگاه زخمی شده‌اند.

مجتبی، گواه رویداد گفت: «یک دکاندار شهید شد و دو تن دیگر در شفاخانه استند. در آن‌جا قطره‌های خون آن‌ها افتاده. تا ساعت‌ دوازده بجه نه امنیت آمده بود، نه حوزه؛ هیچ گپی نبود.»
سید نجیب، دگر گواه رویداد نیز افزود: «از آقای امرالله صالح خواهش می‌کنم خودرا جدی بگیر، خواب‌برده نگیر.»

باشنده‌گان حوزۀ اول پس از این رویداد، دست به اعتراض زدند و با ریختن به جاده‌ها، خواهان پی‌گیری جدی این رویداد شدند. دکان‌داران باغ قاضی، در پی این رویداد تمامی دکان‌های شان را که بیشتر مواد خوراکی دارند، بستند.

هیبت‌الله که خود نیز بازرگان است، یکی از این معترضان بود: «این‌جا قلب کابل است. پستۀ امنیتی، کارمندان امنیتی معاش می‌گیرند، وظیفه دارند. وظیفۀ آنان چه است؟ در روز روشن یک دزد می‌آید یک دکاندار را می‌کشد!»
 
در همین حال، اتحادیۀ بارزگان این منطقه هشدار می‌دهد که اگر امنیت بارزگانان تأمین نشود آنان کشور را ترک خواهند کرد.

رحمت‌الله خان، معاون اتحادیۀ بارزگانان مندوی باغ قاضی اظهار داشت: «اگر حکومت از ما پشتیبانی نکند، مثل تاجران بزرگ که کشور را ترک کردند، تاجران کوچک هم افغانستان را تکر خواهند کرد.»

باشنده‌گان باغ قاضی که فاصلۀ نزدیک با ارگ ریاست جمهوری دارد، می‌گویند که میزان رویدادهای جنایی در این بخش بسیار بلند است و پولیس در تأمین امنیت مردم بی‌پروایی نشان می‌دهد.

دزدان مسلح یک بازرگان را درکابل کشتند و دو تن دیگر را زخمی ساختند

گواهان می‌گویند که دزدان پس از گرفتن پول‌های این بازرگان موفق به فرار شدند.

تصویر بندانگشتی

دزدان مسلح بامداد امروز پنج‌شنبه یک بارزگان را در مربوطات حوزۀ اول پایتخت کشتند و دوتن دیگر را زخمی ساختند.

گواهان می‌گویند که دزدان مسلح محمد گل اکبر، از بارزگانان کشور را هنگامی در منطقۀ باغ قاضی آماج گلوله قرار دادند که او سرگرم خرید و فروش در فروشگاه بود.

به‌گفتۀ گواهان، در تیراندازی دزدان یک باشندۀ محل و یک کارگر این فروشگاه زخمی شده‌اند.

مجتبی، گواه رویداد گفت: «یک دکاندار شهید شد و دو تن دیگر در شفاخانه استند. در آن‌جا قطره‌های خون آن‌ها افتاده. تا ساعت‌ دوازده بجه نه امنیت آمده بود، نه حوزه؛ هیچ گپی نبود.»
سید نجیب، دگر گواه رویداد نیز افزود: «از آقای امرالله صالح خواهش می‌کنم خودرا جدی بگیر، خواب‌برده نگیر.»

باشنده‌گان حوزۀ اول پس از این رویداد، دست به اعتراض زدند و با ریختن به جاده‌ها، خواهان پی‌گیری جدی این رویداد شدند. دکان‌داران باغ قاضی، در پی این رویداد تمامی دکان‌های شان را که بیشتر مواد خوراکی دارند، بستند.

هیبت‌الله که خود نیز بازرگان است، یکی از این معترضان بود: «این‌جا قلب کابل است. پستۀ امنیتی، کارمندان امنیتی معاش می‌گیرند، وظیفه دارند. وظیفۀ آنان چه است؟ در روز روشن یک دزد می‌آید یک دکاندار را می‌کشد!»
 
در همین حال، اتحادیۀ بارزگان این منطقه هشدار می‌دهد که اگر امنیت بارزگانان تأمین نشود آنان کشور را ترک خواهند کرد.

رحمت‌الله خان، معاون اتحادیۀ بارزگانان مندوی باغ قاضی اظهار داشت: «اگر حکومت از ما پشتیبانی نکند، مثل تاجران بزرگ که کشور را ترک کردند، تاجران کوچک هم افغانستان را تکر خواهند کرد.»

باشنده‌گان باغ قاضی که فاصلۀ نزدیک با ارگ ریاست جمهوری دارد، می‌گویند که میزان رویدادهای جنایی در این بخش بسیار بلند است و پولیس در تأمین امنیت مردم بی‌پروایی نشان می‌دهد.

هم‌رسانی کنید