Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلفات انفجارهای امروز در کابل به سه تن افزایش یافت

صبح امروز شنبه، کابل گواه چهار انفجار بود؛ انفجارهایی‌که در بخش‌های مختلف شهر کابل رخ دادند و جان سه تن را گرفتند.

در این انفجارها، چهارده تن دیگر زخمی شده‌اند.

نخست در پل سوخته در نزدیک حوزۀ ششم امنیتی، یک ماین کارگذاری شده، موتر رنجر  محمد مهدوی، معاون تیم امنیتی سرور دانش در مدیریت سیزدهم ریاست رجال برجسته را آماج قرار داد.

دفتر سرور دانش، معاون نخست‌ رییس‌جمهور تأیید می‌کند که محمد مهدوی در این انفجار جان باخته‌است.

ساعتی نگذشته بود که آواز انفجار از چمن حضوری کابل شنیده شد. گواهان می‌گویند که یک ماین در نزدیک یک غرفۀ پولیس ترافیک در این بخش کابل منفجر شد؛ اما تلفاتی نداشت.

لحظات بعدتر حوالی ساعت نُه صبح بود که انفجار نیرومندی حوزۀ سوم امنیتی کابل را تکان داد. این رویداد برخاسته از انفجار ماین جاسازی شده در یک رنجر پولیس بوده‌است که جان‌های دو تن را گرفت و چندین تن دیگر را زخمی کرد.

پس از این رویدادها باشنده‌گان ده سبز کابل از برخورد یک رنجر نیروهای ارتش با یک ماین کنار جاده خبر دادند که در آن سه نظامی زخم برداشته‌اند.

در همین حال، از نیمه‌های شب گذشته به این‌سو در منطقۀ ۳۱۵ خیرخانۀ کابل، نیروهای مشترک دولتی عملیات نظامی را راه اندازی کرده‌اند که جزییات آن همگانی نشده‌اند.

باشنده‌گان خیرخانه کابل می‌گویند که از آنان خواسته شده‌است که از خانه‌ها بیرون نشوند.

تاکنون اما نهادهای امنیتی دربارۀ هدف و انگیزۀ این عملیات چیزی نمی‌گویند.

هیچ گروهی مسؤولیت انفجاری‌های اخیر را در کابل نپذیرفته‌است و همان‌گونه که روزی دیگر از زنده‌گی پایتخت نشینان با دلهره شب می‌شود این رویدادهای خونین با رویداد تازه‌ دیگری از ذهن‌ها پاک می‌شوند؛ اما باشنده‌گان کابل به امید فردای بهتری به زنده‌گی ادامه می‌دهند.

تلفات انفجارهای امروز در کابل به سه تن افزایش یافت

در همین حال، از نیمه‌های شب گذشته به این‌سو در منطقۀ ۳۱۵ خیرخانۀ کابل، نیروهای مشترک دولتی عملیات نظامی را راه اندازی کرده‌اند که جزییات آن همگانی نشده‌اند.

تصویر بندانگشتی

صبح امروز شنبه، کابل گواه چهار انفجار بود؛ انفجارهایی‌که در بخش‌های مختلف شهر کابل رخ دادند و جان سه تن را گرفتند.

در این انفجارها، چهارده تن دیگر زخمی شده‌اند.

نخست در پل سوخته در نزدیک حوزۀ ششم امنیتی، یک ماین کارگذاری شده، موتر رنجر  محمد مهدوی، معاون تیم امنیتی سرور دانش در مدیریت سیزدهم ریاست رجال برجسته را آماج قرار داد.

دفتر سرور دانش، معاون نخست‌ رییس‌جمهور تأیید می‌کند که محمد مهدوی در این انفجار جان باخته‌است.

ساعتی نگذشته بود که آواز انفجار از چمن حضوری کابل شنیده شد. گواهان می‌گویند که یک ماین در نزدیک یک غرفۀ پولیس ترافیک در این بخش کابل منفجر شد؛ اما تلفاتی نداشت.

لحظات بعدتر حوالی ساعت نُه صبح بود که انفجار نیرومندی حوزۀ سوم امنیتی کابل را تکان داد. این رویداد برخاسته از انفجار ماین جاسازی شده در یک رنجر پولیس بوده‌است که جان‌های دو تن را گرفت و چندین تن دیگر را زخمی کرد.

پس از این رویدادها باشنده‌گان ده سبز کابل از برخورد یک رنجر نیروهای ارتش با یک ماین کنار جاده خبر دادند که در آن سه نظامی زخم برداشته‌اند.

در همین حال، از نیمه‌های شب گذشته به این‌سو در منطقۀ ۳۱۵ خیرخانۀ کابل، نیروهای مشترک دولتی عملیات نظامی را راه اندازی کرده‌اند که جزییات آن همگانی نشده‌اند.

باشنده‌گان خیرخانه کابل می‌گویند که از آنان خواسته شده‌است که از خانه‌ها بیرون نشوند.

تاکنون اما نهادهای امنیتی دربارۀ هدف و انگیزۀ این عملیات چیزی نمی‌گویند.

هیچ گروهی مسؤولیت انفجاری‌های اخیر را در کابل نپذیرفته‌است و همان‌گونه که روزی دیگر از زنده‌گی پایتخت نشینان با دلهره شب می‌شود این رویدادهای خونین با رویداد تازه‌ دیگری از ذهن‌ها پاک می‌شوند؛ اما باشنده‌گان کابل به امید فردای بهتری به زنده‌گی ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید