تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده‌گی حکومت برای فصل آیندۀ جنگ؛ رهبری قول ‎اردوها تغییر می‌کند

وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته‌است تا در رهبری قول‌اردوها در کشور تغییراتی به‌جود بیاورد. در تازه‌ترین تصمیم، فرماندهان چهار قول‌اردو تغییر و تبدل شده‌اند.

جنرال هیبت الله علیزی به‌جای جنرال فرید احمدی همچون فرماندۀ تازۀ قول‌اردوی عملیات‌های خاص و دگروال محمد علی، فرماندۀ تازۀ لوای چهارم این قول‌اردو گماشته شده‌اند.

به‌همین ترتیب، جنرال مصطفی وردک به‌حیث فرمانده قول اردوی ۲۰۹شاهین و جنرال عبدالجبار به‌عنوان فرماندۀ تازۀ قول‌اردوی ۲۰۱ سیلاب گماشته شده‌اند.

در یک ماه گذشته جنرال سید سمیع سادات نیز به‌حیث فرماندۀ تازۀ قول اردوی ۲۱۵میوند و شفیق‌الله رسول‌زی هم‌چون فرماندۀ قول اردوی ۲۰۵ اتل به کارهای شان آغاز کرده‌اند.

وزارت دفاع ملی ایجاد تغییرات را در رهبری ارتش بخشی از اصلاحات و نیز آماده‌گی برای نبردها می‌گوید.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «هدف این تغییر و تبدیلی‌ها بلند بردن موثریت و کارایی هرچه بیشتر نیروهای دفاعی افغانستان در میدان‌های نبرد، اصلاحات هرچه بیشتر در وزارت دفاع افغانستان و آماده‌گی‌های هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای دفاع از جان و مال مردم است.»

رییس‌جمهور غنی نیز در سفر روز گذشته‌اش به ولایت ننگرهار در این باره اظهار داشت: «شام گذشته من فرماندۀ تازۀ قول اردو را گماشتم، جنرال صاحب جبار نام دارد و هدایت برای شان این است که ارتش و امنیت به تمام قوت در این ولسوالی کار کنند.»

این تغییرات تازه در حالی در رهبری ارتش به‌میان می‌آیند که حکومت از برنامه‌ریزی برای مقابله با احتمال آغاز جنگ تمام عیار طالبان در بهار آینده خبر داده‌است.

کریم اتل، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «زمانی که در صفوف نیروها تغییر می‌آید باید به اصل شایسته سالاری بیشتر توجه شود.»

شماری از نماینده‌گان مردم می‌گویند که اصلاحات در نهادهای امنیتی بربنیاد سلیقه و کنار زدن برخی‌ها نه بل به هدف بسیج بهتر نیروها بوجود آید.

ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز گفت: «در کنار این‌که برای استخدام کدرهای نظامی تجدید نظر می‌کنند باید به سیستم راهبردی اعمال نظامی هم تجدید نظر کنند.»

شمار نیروهای ارتش افغانستان به حدود دوصد هزارتن می‌رسد که در چارچوب قول‌اردوی‌های عملیات‌های خاص، نیروهای هوایی، سیلاب، شاهین، پامیر، ظفر، اتل و میوند فعالیت می‌کنند.

آماده‌گی حکومت برای فصل آیندۀ جنگ؛ رهبری قول ‎اردوها تغییر می‌کند

این تغییرات تازه در حالی در رهبری ارتش به‌میان می‌آیند که حکومت از برنامه‌ریزی برای مقابله با احتمال آغاز جنگ تمام عیار طالبان در بهار آینده خبر داده‌است.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته‌است تا در رهبری قول‌اردوها در کشور تغییراتی به‌جود بیاورد. در تازه‌ترین تصمیم، فرماندهان چهار قول‌اردو تغییر و تبدل شده‌اند.

جنرال هیبت الله علیزی به‌جای جنرال فرید احمدی همچون فرماندۀ تازۀ قول‌اردوی عملیات‌های خاص و دگروال محمد علی، فرماندۀ تازۀ لوای چهارم این قول‌اردو گماشته شده‌اند.

به‌همین ترتیب، جنرال مصطفی وردک به‌حیث فرمانده قول اردوی ۲۰۹شاهین و جنرال عبدالجبار به‌عنوان فرماندۀ تازۀ قول‌اردوی ۲۰۱ سیلاب گماشته شده‌اند.

در یک ماه گذشته جنرال سید سمیع سادات نیز به‌حیث فرماندۀ تازۀ قول اردوی ۲۱۵میوند و شفیق‌الله رسول‌زی هم‌چون فرماندۀ قول اردوی ۲۰۵ اتل به کارهای شان آغاز کرده‌اند.

وزارت دفاع ملی ایجاد تغییرات را در رهبری ارتش بخشی از اصلاحات و نیز آماده‌گی برای نبردها می‌گوید.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «هدف این تغییر و تبدیلی‌ها بلند بردن موثریت و کارایی هرچه بیشتر نیروهای دفاعی افغانستان در میدان‌های نبرد، اصلاحات هرچه بیشتر در وزارت دفاع افغانستان و آماده‌گی‌های هرچه بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای دفاع از جان و مال مردم است.»

رییس‌جمهور غنی نیز در سفر روز گذشته‌اش به ولایت ننگرهار در این باره اظهار داشت: «شام گذشته من فرماندۀ تازۀ قول اردو را گماشتم، جنرال صاحب جبار نام دارد و هدایت برای شان این است که ارتش و امنیت به تمام قوت در این ولسوالی کار کنند.»

این تغییرات تازه در حالی در رهبری ارتش به‌میان می‌آیند که حکومت از برنامه‌ریزی برای مقابله با احتمال آغاز جنگ تمام عیار طالبان در بهار آینده خبر داده‌است.

کریم اتل، نمایندۀ مردم هلمند در مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «زمانی که در صفوف نیروها تغییر می‌آید باید به اصل شایسته سالاری بیشتر توجه شود.»

شماری از نماینده‌گان مردم می‌گویند که اصلاحات در نهادهای امنیتی بربنیاد سلیقه و کنار زدن برخی‌ها نه بل به هدف بسیج بهتر نیروها بوجود آید.

ربانی ربانی، عضو شورای ولایتی کندز گفت: «در کنار این‌که برای استخدام کدرهای نظامی تجدید نظر می‌کنند باید به سیستم راهبردی اعمال نظامی هم تجدید نظر کنند.»

شمار نیروهای ارتش افغانستان به حدود دوصد هزارتن می‌رسد که در چارچوب قول‌اردوی‌های عملیات‌های خاص، نیروهای هوایی، سیلاب، شاهین، پامیر، ظفر، اتل و میوند فعالیت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید