Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفیر اتحادیۀ اروپا: مجلس حق دارد سند بودجه را نقد کند

اتحادیۀ اروپا نقد بودجه را ازسوی مجلس نماینده‌گان افغانستان ازمسوولیت‌های قانونی این نهاد می‌داند. سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید که این مسوولیت حکومت است تا به یک شیوۀ سازنده پشتیبانی اکثریت اعضای مجلس نماینده‌گان را برای مسوده بودجه به دست آورد.

مجلس نماینده‌گان از بیش از یک ماه به این سو برسر آن چه که نبود توازن دربودجه سال مالی ۱۴۰۰ می‌گوید با حکومت در جدال است.

در حالی که با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰ مالی هنوز هم از سرنوشت مسوده این بودجه خبری نیست سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید که انتقاد مجلس از بودجه مسوولیت این نهاد‌است .

اندرس وان برنت، سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان در این باره بیان داشت:«این مسوولیت مجلس نماینده‌گان است که حکومت را نقد کند و این مسوولیت حکومت است که  پشتیبانی اکثریت اعضای مجلس نماینده‌گان را در بارۀ بودجه به دست آورد و این کار باید به یک شیوه حرفه‌یی و سازنده انجام شود.»

این دیپلومات اروپایی می‌گوید که نیاز است تا دراوضاع کنونی حکومت وپارلمان افغانستان برای این کشور کارنمایند.
 
اندرس وان برنت سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان می افزاید:«در شرایط کنونی افغانستان به اتحاد نیاز دارد اما به این معنی نیست که درباره هر چیز باید یک توافق باشد این کار باید با رویکردی انجام شود تا سبب توقف پیشرفت نگردد. من با رییسان هر دو مجلس گفت وگو کرده ام و این مهم است که مجلس نماینده گان نقش مشخص خودش را  انجام دهد.»

مجلس نماینده‌گان انتظار دارد که مسوده سوم بودجه سال ۱۴۰۰ مالی  با تعدیلات تازه به زودی از سوی وزارت مالیه برای تایید شدن به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود اما در نشست دیروز کابینه روی  مسوده بودجه هیچ بحثی نشده‌است.

اقبال صافی مجلس نماینده گان- کاپیسا گفت:«حکومت بخاطری که پارلمان زیر فشار بیاید  معاش مامورین را نمی پردازد در حالی که این یک فشار بالای ولسی جرگه است خواست ما این است که حکومت هر چه زودتر مسوده جدید را روان بکند و ما سرش تصمیم بگیریم.»

بکتاش ایشچی مجلس معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان گفت:«دیروز در کابینه در قسمت بودجه بحثی صورت نگرفته است و در قسمت تصویب بودجه در پارلمان بی علاقه است.»

در همین حال در اوج تنش ها میان حکومت و مجلس نماینده گان در باره پیش نویس بوده سال ۱۴۰۰ یک عضو مجلس نماینده‌گان فهرست هژه نوع گوشت را که ادارۀ امور ریاست‌جمهوری از تدارکات ملی درخواست کرده را پخش کرده‌است.

خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان- کابل گفت:«مردم افغانستان بیش از هفتاد و پنج درصد زیر خط فقر استند و در ریاست‌جمهوری هژده نوع گوشت که گوشت کبک و بودنه و انواع مختلف گوشت را استفاده می کنند این جفا است در حق مردمی که در این وطن زنده‌گی می‌کنند.»

ادارۀ امور ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید.

اما وزارت مالیه ازادامه کار روی مسوده سوم بودجه خبرمی دهد. 

مجلس نماینده‌گان افغانستان درحدود نزده مشکل را درمسوده بودجه برجسته ساخته‌است.

سفیر اتحادیۀ اروپا: مجلس حق دارد سند بودجه را نقد کند

در حالی که با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰ مالی هنوز هم از سرنوشت مسوده این بودجه خبری نیست سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید که انتقاد مجلس از بودجه مسوولیت این نهاد‌است .

Thumbnail

اتحادیۀ اروپا نقد بودجه را ازسوی مجلس نماینده‌گان افغانستان ازمسوولیت‌های قانونی این نهاد می‌داند. سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید که این مسوولیت حکومت است تا به یک شیوۀ سازنده پشتیبانی اکثریت اعضای مجلس نماینده‌گان را برای مسوده بودجه به دست آورد.

مجلس نماینده‌گان از بیش از یک ماه به این سو برسر آن چه که نبود توازن دربودجه سال مالی ۱۴۰۰ می‌گوید با حکومت در جدال است.

در حالی که با گذشت یک ماه از سال ۱۴۰۰ مالی هنوز هم از سرنوشت مسوده این بودجه خبری نیست سفیر اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید که انتقاد مجلس از بودجه مسوولیت این نهاد‌است .

اندرس وان برنت، سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان در این باره بیان داشت:«این مسوولیت مجلس نماینده‌گان است که حکومت را نقد کند و این مسوولیت حکومت است که  پشتیبانی اکثریت اعضای مجلس نماینده‌گان را در بارۀ بودجه به دست آورد و این کار باید به یک شیوه حرفه‌یی و سازنده انجام شود.»

این دیپلومات اروپایی می‌گوید که نیاز است تا دراوضاع کنونی حکومت وپارلمان افغانستان برای این کشور کارنمایند.
 
اندرس وان برنت سفیر تازه اتحادیه اروپا در افغانستان می افزاید:«در شرایط کنونی افغانستان به اتحاد نیاز دارد اما به این معنی نیست که درباره هر چیز باید یک توافق باشد این کار باید با رویکردی انجام شود تا سبب توقف پیشرفت نگردد. من با رییسان هر دو مجلس گفت وگو کرده ام و این مهم است که مجلس نماینده گان نقش مشخص خودش را  انجام دهد.»

مجلس نماینده‌گان انتظار دارد که مسوده سوم بودجه سال ۱۴۰۰ مالی  با تعدیلات تازه به زودی از سوی وزارت مالیه برای تایید شدن به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود اما در نشست دیروز کابینه روی  مسوده بودجه هیچ بحثی نشده‌است.

اقبال صافی مجلس نماینده گان- کاپیسا گفت:«حکومت بخاطری که پارلمان زیر فشار بیاید  معاش مامورین را نمی پردازد در حالی که این یک فشار بالای ولسی جرگه است خواست ما این است که حکومت هر چه زودتر مسوده جدید را روان بکند و ما سرش تصمیم بگیریم.»

بکتاش ایشچی مجلس معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان گفت:«دیروز در کابینه در قسمت بودجه بحثی صورت نگرفته است و در قسمت تصویب بودجه در پارلمان بی علاقه است.»

در همین حال در اوج تنش ها میان حکومت و مجلس نماینده گان در باره پیش نویس بوده سال ۱۴۰۰ یک عضو مجلس نماینده‌گان فهرست هژه نوع گوشت را که ادارۀ امور ریاست‌جمهوری از تدارکات ملی درخواست کرده را پخش کرده‌است.

خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان- کابل گفت:«مردم افغانستان بیش از هفتاد و پنج درصد زیر خط فقر استند و در ریاست‌جمهوری هژده نوع گوشت که گوشت کبک و بودنه و انواع مختلف گوشت را استفاده می کنند این جفا است در حق مردمی که در این وطن زنده‌گی می‌کنند.»

ادارۀ امور ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید.

اما وزارت مالیه ازادامه کار روی مسوده سوم بودجه خبرمی دهد. 

مجلس نماینده‌گان افغانستان درحدود نزده مشکل را درمسوده بودجه برجسته ساخته‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره