Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش نماینده‌گان به سخنان رییس مجلس در باره حکومت مؤقت

گفته های رییس مجلس نماینده گان درباره طرح ایجاد حکومت موقت امروز در نشست عمومی مجلس جنجال برانگیز شدند. 

شماری از اعضای مجلس ایجاد حکومت موقت را مخالف قانون میدانند و بر حفظ نظام جمهوریت تاکید می ورزند. 

اما رییس مجلس نماینده گان می گوید او از طرحی یاد کرده است که بر تداوم کار شورای ملی و حفظ نظام که شامل حکومت می شود تاکید کرده است و موضوع حکومت موقت تنها بخشی از آن بوده است. 

مجلس نماینده گان در حالی درگیر بحث صلح می شود که علت اصلی ادامه کار اعضای مجلس در این روزهای تعطیلات زمستانی، بحث بر سر بودجه سال مالی ۱۴۰۰ بود که در این نشست کمتر به آن پرداخته شد.

گفته های روز گذشته رییس مجلس نماینده گان در پیوند به طرح ایجاد حکومت موقت در نشست روز دوشنبه با واکنش هایی روبرو شده است. 

عبدالرووف اشپون، مجلس نماینده گان – ننگرهار، گفت: «در باره حکومت موقت از شما وضاحت می خواهم جناب رییس صاحب شما تنها برای کنترول مجلس استید.»

صادق قادری، مجلس نماینده گان – هرات، گفت: «مشکل شخصی خود را این جا از جایگاه خانه ملت یا از ریاست آنجا بیان کنی.»

گل رحمان همدرد، مجلس نماینده گان – بلخ، گفت: «شما هر وکیل را متهم می کنید که نماینده شورای امنیت استین او ( شورای امنیت) جاسوس پاکستان نیست جاسوس ایران نیست.»

اما شمار دیگری از اعضای مجلس می گویند نظام جمهوریت به معنی بودن چند تن در ارگ نیست، بل عملکرد این حکومت مخالف نظام جمهوریت است. 

عبدالروف انعامی، مجلس نماینده گان – بدخشان، گفت: «نوبت بلعیدن خود شان که آمده حالا وضعیت به این جا رسیده که منافع کشور در خطر است.»

فاطمه کوهستانی، مجلس نماینده گان - غور، گفت: «شما از کدام جمهوریت می خواهید دفاع بکنید جمهوریتی که مردم ما را قتل  عام می کند.»

نسیم مدبر، مجلس نماینده گان – بغلان، گفت: «بخاطر چند آدم آمده گی که در این وطن هیچ دلبستگی ندارند ما این احساسات را به خرچ ندهیم ما از جمهوریت حمایت می کنیم اما نه از فرد ویا کدام شخص.»

اما رییس و برخی از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که در نشست روز یک شنبه، آنان از طرحی صحبت کردند که در آن از حکومت موقت یا صلح صحبت شده است و به گفته آقای رحمانی، او از جمهوریت به شمول شورای ملی و نظام پشتیبانی کرده است. 

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «در آن طرح بقایی نظام کنونی و شورای ملی تذکر رفته است، گفتم استقبال می نمایم.»

وژمه صافی، مجلس نماینده گان – کنر، گفت: «ما وطن فروشان یا معامله گر نیستیم و نه معامله کرده ایم.»

از سوی دیگر در بیرون از نشست عمومی مجلس برخی از نماینده گان، خواهان ملغا شدن هیات صلح مجلس نماینده گان و سفرهای احتمالی آنان به بیرون شدند.

همایون شهید زاده، مجلس نماینده گان – فراه، گفت: «به نماینده گی از پاکستان اظهار اراده کردند و بیانات کردند که قبول نداریم.»

در همین حال برخی دیگر از اعضای مجلس این گروه را به عملی ساختن خواست های شورای امنیت متهم می کنند.

ضیا الدین آریایی نژاد، مجلس نماینده گان – سمنگان، گفت: «کسانی که می گویند صدای پاکستان بلند می شود آنها کسانی استند که خانه های شان هنوز هم در کمپ شمشتو است، یک چند تا یک چند میلیون افغانی از شورای امنیت گرفته همان ها استند، یک تعداد دیگر نه فهمیده در او مسیر با انها همراه شده است.»

کمال ناصر اصولی، مجلس نماینده گان – خوست، گفت: «اتهام شورای امنیت، ما از نیروهای امنیتی خود از ارگان های امنیتی خود از حکومت خود دفاع می کنیم.»

واکنش نماینده‌گان به سخنان رییس مجلس در باره حکومت مؤقت

شماری از اعضای مجلس ایجاد حکومت موقت را مخالف قانون میدانند و بر حفظ نظام جمهوریت تاکید می ورزند. 

Thumbnail

گفته های رییس مجلس نماینده گان درباره طرح ایجاد حکومت موقت امروز در نشست عمومی مجلس جنجال برانگیز شدند. 

شماری از اعضای مجلس ایجاد حکومت موقت را مخالف قانون میدانند و بر حفظ نظام جمهوریت تاکید می ورزند. 

اما رییس مجلس نماینده گان می گوید او از طرحی یاد کرده است که بر تداوم کار شورای ملی و حفظ نظام که شامل حکومت می شود تاکید کرده است و موضوع حکومت موقت تنها بخشی از آن بوده است. 

مجلس نماینده گان در حالی درگیر بحث صلح می شود که علت اصلی ادامه کار اعضای مجلس در این روزهای تعطیلات زمستانی، بحث بر سر بودجه سال مالی ۱۴۰۰ بود که در این نشست کمتر به آن پرداخته شد.

گفته های روز گذشته رییس مجلس نماینده گان در پیوند به طرح ایجاد حکومت موقت در نشست روز دوشنبه با واکنش هایی روبرو شده است. 

عبدالرووف اشپون، مجلس نماینده گان – ننگرهار، گفت: «در باره حکومت موقت از شما وضاحت می خواهم جناب رییس صاحب شما تنها برای کنترول مجلس استید.»

صادق قادری، مجلس نماینده گان – هرات، گفت: «مشکل شخصی خود را این جا از جایگاه خانه ملت یا از ریاست آنجا بیان کنی.»

گل رحمان همدرد، مجلس نماینده گان – بلخ، گفت: «شما هر وکیل را متهم می کنید که نماینده شورای امنیت استین او ( شورای امنیت) جاسوس پاکستان نیست جاسوس ایران نیست.»

اما شمار دیگری از اعضای مجلس می گویند نظام جمهوریت به معنی بودن چند تن در ارگ نیست، بل عملکرد این حکومت مخالف نظام جمهوریت است. 

عبدالروف انعامی، مجلس نماینده گان – بدخشان، گفت: «نوبت بلعیدن خود شان که آمده حالا وضعیت به این جا رسیده که منافع کشور در خطر است.»

فاطمه کوهستانی، مجلس نماینده گان - غور، گفت: «شما از کدام جمهوریت می خواهید دفاع بکنید جمهوریتی که مردم ما را قتل  عام می کند.»

نسیم مدبر، مجلس نماینده گان – بغلان، گفت: «بخاطر چند آدم آمده گی که در این وطن هیچ دلبستگی ندارند ما این احساسات را به خرچ ندهیم ما از جمهوریت حمایت می کنیم اما نه از فرد ویا کدام شخص.»

اما رییس و برخی از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که در نشست روز یک شنبه، آنان از طرحی صحبت کردند که در آن از حکومت موقت یا صلح صحبت شده است و به گفته آقای رحمانی، او از جمهوریت به شمول شورای ملی و نظام پشتیبانی کرده است. 

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «در آن طرح بقایی نظام کنونی و شورای ملی تذکر رفته است، گفتم استقبال می نمایم.»

وژمه صافی، مجلس نماینده گان – کنر، گفت: «ما وطن فروشان یا معامله گر نیستیم و نه معامله کرده ایم.»

از سوی دیگر در بیرون از نشست عمومی مجلس برخی از نماینده گان، خواهان ملغا شدن هیات صلح مجلس نماینده گان و سفرهای احتمالی آنان به بیرون شدند.

همایون شهید زاده، مجلس نماینده گان – فراه، گفت: «به نماینده گی از پاکستان اظهار اراده کردند و بیانات کردند که قبول نداریم.»

در همین حال برخی دیگر از اعضای مجلس این گروه را به عملی ساختن خواست های شورای امنیت متهم می کنند.

ضیا الدین آریایی نژاد، مجلس نماینده گان – سمنگان، گفت: «کسانی که می گویند صدای پاکستان بلند می شود آنها کسانی استند که خانه های شان هنوز هم در کمپ شمشتو است، یک چند تا یک چند میلیون افغانی از شورای امنیت گرفته همان ها استند، یک تعداد دیگر نه فهمیده در او مسیر با انها همراه شده است.»

کمال ناصر اصولی، مجلس نماینده گان – خوست، گفت: «اتهام شورای امنیت، ما از نیروهای امنیتی خود از ارگان های امنیتی خود از حکومت خود دفاع می کنیم.»

هم‌رسانی کنید