تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خلیل‌زاد به طالبان: جهان مخالف تصاحب قدرت از راه نظامی است

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در دیدارهای جداگانه با مقام‌های حکومت افغانستان و سیاست‌گران کشور در بارۀ ایجاد اجماع سیاسی و موفقیت مذاکرات صلح گفت‌وگو کرده‌است و تأکید ورزیده است که جهان مخالف تلاش‌های گروه طالبان برای گرفتن قدرت از راه نظامی است.

درهمین حال، رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، تصمیم‌های ملی را در  بارۀ افغانستان، دولت و مردم افغانستان می‌گیرند و از طالبان می‌خواهد که تن به صلح بدهند در غیر آن حکومت  آمادۀ هر گونه شرایطی است.

اکنون که رهایی زندانیان طالبان یکی از بحث‌های مهم در روند صلح افغانستان است، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که تصمیم‌های ملی در داخل افغانستان و از سوی افغانان گرفته می شوند.

اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفت:«حالا که نیروهای خارجی می روند تصامیم ملی را مردم و دولت افغانستان می گیرند.»

از سویی هم یک مقام شورای عالی مصالحۀ ملی که روز گذشته با زلمی خلیل‌زاد دیداری داشت، می‌گوید که در آن دیدار به برگزاری پیروزمندانه نشست استانبول تآکید شد. 

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت:«در باره موجودیت نظام تاکید می کردند و بر حفظ نیروهای امنیتی و ارتش باید حفظ شوند.»

زلمی خلیل‌زاد در این سفر اش بر نیاز به ایجاد یک اجماع سیاسی همزمان با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرده‌است - اجماعی که افغانستان را در مذاکرات صلح نیز در جایگاه مناسب تری قرار خواهد داد.

ویس ناصری، آگاه روابط بین الملل در این باره گفت:«اگر این اجماع فقط نشستن چند رهبر سیاسی باشد، آن راه حل بنیادین نمی تواند باشد.»

ازسوی دیگر رییس‌جمهور درمقاله‌یی که درصفحه انترنتی فارین افیرس پخش شده‌است می‌گوید که اگر صلح تضمین شود، او آماده‌است پیش ازپایان دوره کار اش ازقدرت کنار رود.

آقای غنی نگاشته‌است که طرف‌های دخیل در روند صلح افغانستان باید در بارۀ دولت انتقالی بحث و تصمیم گیری كنند. به گفتۀ او ساختار جمهوری باید دست نخورده  بماند و تاکید کرده‌است که دولت انتقالی برای برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی به کارش ادامه دهد.

خلیل‌زاد به طالبان: جهان مخالف تصاحب قدرت از راه نظامی است

از سویی هم یک مقام شورای عالی مصالحۀ ملی که روز گذشته با زلمی خلیل‌زاد دیداری داشت، می‌گوید که در آن دیدار به برگزاری پیروزمندانه نشست استانبول تآکید شد. 

Thumbnail

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در دیدارهای جداگانه با مقام‌های حکومت افغانستان و سیاست‌گران کشور در بارۀ ایجاد اجماع سیاسی و موفقیت مذاکرات صلح گفت‌وگو کرده‌است و تأکید ورزیده است که جهان مخالف تلاش‌های گروه طالبان برای گرفتن قدرت از راه نظامی است.

درهمین حال، رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، تصمیم‌های ملی را در  بارۀ افغانستان، دولت و مردم افغانستان می‌گیرند و از طالبان می‌خواهد که تن به صلح بدهند در غیر آن حکومت  آمادۀ هر گونه شرایطی است.

اکنون که رهایی زندانیان طالبان یکی از بحث‌های مهم در روند صلح افغانستان است، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که تصمیم‌های ملی در داخل افغانستان و از سوی افغانان گرفته می شوند.

اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور گفت:«حالا که نیروهای خارجی می روند تصامیم ملی را مردم و دولت افغانستان می گیرند.»

از سویی هم یک مقام شورای عالی مصالحۀ ملی که روز گذشته با زلمی خلیل‌زاد دیداری داشت، می‌گوید که در آن دیدار به برگزاری پیروزمندانه نشست استانبول تآکید شد. 

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت:«در باره موجودیت نظام تاکید می کردند و بر حفظ نیروهای امنیتی و ارتش باید حفظ شوند.»

زلمی خلیل‌زاد در این سفر اش بر نیاز به ایجاد یک اجماع سیاسی همزمان با بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید کرده‌است - اجماعی که افغانستان را در مذاکرات صلح نیز در جایگاه مناسب تری قرار خواهد داد.

ویس ناصری، آگاه روابط بین الملل در این باره گفت:«اگر این اجماع فقط نشستن چند رهبر سیاسی باشد، آن راه حل بنیادین نمی تواند باشد.»

ازسوی دیگر رییس‌جمهور درمقاله‌یی که درصفحه انترنتی فارین افیرس پخش شده‌است می‌گوید که اگر صلح تضمین شود، او آماده‌است پیش ازپایان دوره کار اش ازقدرت کنار رود.

آقای غنی نگاشته‌است که طرف‌های دخیل در روند صلح افغانستان باید در بارۀ دولت انتقالی بحث و تصمیم گیری كنند. به گفتۀ او ساختار جمهوری باید دست نخورده  بماند و تاکید کرده‌است که دولت انتقالی برای برگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات پارلمانی به کارش ادامه دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره