تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان‌باخته‌گان حملۀ روزگذشته در کابل به‌گونۀ گروهی به‌خاک سپردند

جان‌باخته‌گان انفجارهای روز گذشته بر مکتب دخترانۀ سیدالشهدا در غرب کابل، امروز یک‌شنبه (۱۹ثور) به‌گونۀ گروهی در تپه‌های غرب کابل به‌خاک سپرده شدند.

در سه انفجار پس از چاشت روز گذشته که دانش‌آموزان این مکتب را آماج قرار داد، ۶۳ تن که بیشترشان دانش‌آموزان خُردسال دختر بودند جان باختند و در حدود ۱۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمد داوود، از بستگان قربانیان گفت: «بیست و شش شهید را در تپۀ معارف - که تازه نام‌گذاری شده، بیست شهید را در تپۀ روشنایی و هفده شهید دیگر را در تپۀ چهل دختران که در نزدیک محل رویداد است، دفت کردیم.»

خانواده‌های قربانیان می‌‎گویند که بیشتر این جان‌باخته‌گان دختران نوجوان دانش‌‎‎آموز بودند که با دشواری‌های بسیاری درس می‌خواندند.

آنان از حکومت انتقاد می‌کنند که توانایی تأمین امنیت شهروندان کشور را ندارد.

عاطفه که تنها سیزده سال داشت، یکی از قربانیان انفجارهای روز گذشته است.

محمد ناصر، پدر عاطفه که امروز پیکر دخترش را به‌خاک سپرد، می‌گوید عاطفه می‌خواست مهندس شود و زنده‌گی خانواده‌اش را تغییر دهد: «تا یازده بجه شب گشتم، اما دخترام را نیافتم، اما پس از یازده دخترم را از شفاخانۀ محمد علی جناح پیدا کردیم.»

گلثوم قربانی دیگری است که رویای تحصیل در خارج را داشت. بستگان او می‌گویند که آرزو داشتند گلثوم روزی معلم شود.

احسان‌الله، پدر گلثوم گفت: «من از بکس کتابش شناختم و کتاب‌های گلثوم داخل آن بود.»

برادر گلثوم نیز افزود: «مادرم به گثوم گفت مکتب نرو کمی کارش است باید انجام شود، اما در پاسخ به مادرم گفت: امروز می‌روم، فردا نمی‌روم. اما رفت و دیگر برنگشت.»

تمامی قربانیانی‌که امروز در یکی از تپه‌ها در غرب کابل‌ به‌خاک سپرده شدند، سیزده تا هژده سال داشتند و فرزندان پدران کارگر بودند.

این چندمین‌بار است قربانیان رویدادهای هراس‌افگنانه در مرکزهای آموزشی در غرب کابل، به‌گونه گروهی در تپه‌های غرب کابل به‌خاک سپرده می‌شوند.

جان‌باخته‌گان حملۀ روزگذشته در کابل به‌گونۀ گروهی به‌خاک سپردند

در سه انفجار پس از چاشت روز گذشته که دانش‌آموزان این مکتب را آماج قرار داد، ۶۳ تن که بیشترشان دانش‌آموزان خُردسال دختر بودند جان باختند و در حدود ۱۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

جان‌باخته‌گان انفجارهای روز گذشته بر مکتب دخترانۀ سیدالشهدا در غرب کابل، امروز یک‌شنبه (۱۹ثور) به‌گونۀ گروهی در تپه‌های غرب کابل به‌خاک سپرده شدند.

در سه انفجار پس از چاشت روز گذشته که دانش‌آموزان این مکتب را آماج قرار داد، ۶۳ تن که بیشترشان دانش‌آموزان خُردسال دختر بودند جان باختند و در حدود ۱۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

محمد داوود، از بستگان قربانیان گفت: «بیست و شش شهید را در تپۀ معارف - که تازه نام‌گذاری شده، بیست شهید را در تپۀ روشنایی و هفده شهید دیگر را در تپۀ چهل دختران که در نزدیک محل رویداد است، دفت کردیم.»

خانواده‌های قربانیان می‌‎گویند که بیشتر این جان‌باخته‌گان دختران نوجوان دانش‌‎‎آموز بودند که با دشواری‌های بسیاری درس می‌خواندند.

آنان از حکومت انتقاد می‌کنند که توانایی تأمین امنیت شهروندان کشور را ندارد.

عاطفه که تنها سیزده سال داشت، یکی از قربانیان انفجارهای روز گذشته است.

محمد ناصر، پدر عاطفه که امروز پیکر دخترش را به‌خاک سپرد، می‌گوید عاطفه می‌خواست مهندس شود و زنده‌گی خانواده‌اش را تغییر دهد: «تا یازده بجه شب گشتم، اما دخترام را نیافتم، اما پس از یازده دخترم را از شفاخانۀ محمد علی جناح پیدا کردیم.»

گلثوم قربانی دیگری است که رویای تحصیل در خارج را داشت. بستگان او می‌گویند که آرزو داشتند گلثوم روزی معلم شود.

احسان‌الله، پدر گلثوم گفت: «من از بکس کتابش شناختم و کتاب‌های گلثوم داخل آن بود.»

برادر گلثوم نیز افزود: «مادرم به گثوم گفت مکتب نرو کمی کارش است باید انجام شود، اما در پاسخ به مادرم گفت: امروز می‌روم، فردا نمی‌روم. اما رفت و دیگر برنگشت.»

تمامی قربانیانی‌که امروز در یکی از تپه‌ها در غرب کابل‌ به‌خاک سپرده شدند، سیزده تا هژده سال داشتند و فرزندان پدران کارگر بودند.

این چندمین‌بار است قربانیان رویدادهای هراس‌افگنانه در مرکزهای آموزشی در غرب کابل، به‌گونه گروهی در تپه‌های غرب کابل به‌خاک سپرده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید