تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سقوط نخستین مرکز ولایت کشور به دست طالبان

تصویرهای  برداشته شده از شهر زرنج در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که طالبان مقام ولایت، فرماندهی پولیس وچندین بخش دیگر را گرفته‌اند.همزمان صدها تن ازباشنده‌گان نیمروز به طرف مرز ایران یورش بردند اما اجازه ورود به آن سوی مرز نیافتند.

درهمین حال تصویرهای فرار زندانیان از زندان نیمروز و نیز به تاراج رفتن تجهیزات ودارایی‌های نهادهای دولتی نیز پخش شده‌اند.

از سوی دیگر منابع امنیتی می‌گویند که پس از افتادن ولسوالی کنگ نیمروز به دست طالبان، این گروه نزدیک به سی تن نیروهای دولتی را  ازسیرگرفته وبه گونه فجیحی کشتند و اما طالبان با رد ادعای شکنجه نیروهای امنیتی می‌گویند که این نیروها درجنگ کشته شده‌اند.

باشنده‌گان شهر نیمروز می‌گویند که بیشتر بخش‌های این شهر بی درگیری به دست طالبان افتاده‌اند و شماری از شهروندان هم با استفاده از فرصت دارایی‌های عامه را به تاراج بردند.

به گفتۀ باشنده‌گان نیمروز، مقام  ولایت، فرماندهی پولیس ومیدان هوایی ازبخش‌های مهمی اند که به دست طالبان افتاده‌اند.

باشنده نیمروز گفت:«ده هزار نفر استیم همینجه سر پل استیم، مرد و زن و بچه کلگی اونجه افتاده. اوبر هم نمیگذاره راه را بسته کرده میگه داخل اردوگاه میبره.»

اما اوضاع امنیتی درنیمروز به دنبال افتادن مرکز ولسوالی کنگ به دست طالبان بدتر شد.

در همین حال، منابع امنیتی می‌گویند که عکس‌های برداشته شده ازجسدهای شماری از ازنیروهای امنیتی نشان می دهند که چشم‌های برخی ازاین جسدها بیرون کشیده شده اند وشمار ازپیکرهای دیگر هم قابل دید نیستند.
 
گل احمد نورزاد، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«

اما طالبان با رد هرگونه شکنجه وکشتن نیروهای امنیتی درنیمروز می‌گویند که این نیروها درجنگ با طالبان کشته شده‌اند. 

ذبیح فرهنگ، رییس نشرات و اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر  گفت:«رد این کشتارها و جنایت های که انجام میتن در میدان جنگ و مناطق تحت تصرف شان به معنی رفع مسوولیت به هیچ وجه بوده نمی تواند.»

مولوی مصباح، یک عالم دین در این باره گفت:«به هر دو طرف میگیم زمانی که پیغمبر ص و صحابه کرام اسرای کفر ره نکشته اسرای مسلمان حق بیشتر داره که اونا کشته نشه.»

نیروهای دولتی نیز گاه گاهی به نقض حقوق بشر درمیدان‌های جنگ ازجمله بی حرمتی به جسدهای طالبان متهم شده‌اند.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت:«براساس قوانین بین المللی این میتواند جرایم جنگی حساب شود، این عمل همچنان خلاف قوانین اسلامی هم است.»

ولایت نیمروز پنج ولسوالی دارد، سه ولسوالی آن به گونه کامل بدست طالبان افتاده اند، تنها ولسوالی چهاربرجک و بخش‌های از ولسوالی دلارام نزد حکومت مانده‌اند.

سقوط نخستین مرکز ولایت کشور به دست طالبان

به گفتۀ باشنده‌گان نیمروز، مقام  ولایت، فرماندهی پولیس ومیدان هوایی ازبخش‌های مهمی اند که به دست طالبان افتاده‌اند.

Thumbnail

تصویرهای  برداشته شده از شهر زرنج در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که طالبان مقام ولایت، فرماندهی پولیس وچندین بخش دیگر را گرفته‌اند.همزمان صدها تن ازباشنده‌گان نیمروز به طرف مرز ایران یورش بردند اما اجازه ورود به آن سوی مرز نیافتند.

درهمین حال تصویرهای فرار زندانیان از زندان نیمروز و نیز به تاراج رفتن تجهیزات ودارایی‌های نهادهای دولتی نیز پخش شده‌اند.

از سوی دیگر منابع امنیتی می‌گویند که پس از افتادن ولسوالی کنگ نیمروز به دست طالبان، این گروه نزدیک به سی تن نیروهای دولتی را  ازسیرگرفته وبه گونه فجیحی کشتند و اما طالبان با رد ادعای شکنجه نیروهای امنیتی می‌گویند که این نیروها درجنگ کشته شده‌اند.

باشنده‌گان شهر نیمروز می‌گویند که بیشتر بخش‌های این شهر بی درگیری به دست طالبان افتاده‌اند و شماری از شهروندان هم با استفاده از فرصت دارایی‌های عامه را به تاراج بردند.

به گفتۀ باشنده‌گان نیمروز، مقام  ولایت، فرماندهی پولیس ومیدان هوایی ازبخش‌های مهمی اند که به دست طالبان افتاده‌اند.

باشنده نیمروز گفت:«ده هزار نفر استیم همینجه سر پل استیم، مرد و زن و بچه کلگی اونجه افتاده. اوبر هم نمیگذاره راه را بسته کرده میگه داخل اردوگاه میبره.»

اما اوضاع امنیتی درنیمروز به دنبال افتادن مرکز ولسوالی کنگ به دست طالبان بدتر شد.

در همین حال، منابع امنیتی می‌گویند که عکس‌های برداشته شده ازجسدهای شماری از ازنیروهای امنیتی نشان می دهند که چشم‌های برخی ازاین جسدها بیرون کشیده شده اند وشمار ازپیکرهای دیگر هم قابل دید نیستند.
 
گل احمد نورزاد، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«

اما طالبان با رد هرگونه شکنجه وکشتن نیروهای امنیتی درنیمروز می‌گویند که این نیروها درجنگ با طالبان کشته شده‌اند. 

ذبیح فرهنگ، رییس نشرات و اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر  گفت:«رد این کشتارها و جنایت های که انجام میتن در میدان جنگ و مناطق تحت تصرف شان به معنی رفع مسوولیت به هیچ وجه بوده نمی تواند.»

مولوی مصباح، یک عالم دین در این باره گفت:«به هر دو طرف میگیم زمانی که پیغمبر ص و صحابه کرام اسرای کفر ره نکشته اسرای مسلمان حق بیشتر داره که اونا کشته نشه.»

نیروهای دولتی نیز گاه گاهی به نقض حقوق بشر درمیدان‌های جنگ ازجمله بی حرمتی به جسدهای طالبان متهم شده‌اند.

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت:«براساس قوانین بین المللی این میتواند جرایم جنگی حساب شود، این عمل همچنان خلاف قوانین اسلامی هم است.»

ولایت نیمروز پنج ولسوالی دارد، سه ولسوالی آن به گونه کامل بدست طالبان افتاده اند، تنها ولسوالی چهاربرجک و بخش‌های از ولسوالی دلارام نزد حکومت مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره