Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیته حفاظت از خبرنگاران: امریکا خبرنگاران افغان را حمایت کند

کمیته حفاظت از خبرنگاران از ایالات متحده امریکا می خواهد که از سلامت خبرنگاران افغان اطمینان بدهد و به برای آنان خروج بیرون از کشور را به گونه امن با صدور ویزه های عاجل فراهم سازد. 

این کمیته می گوید که از امنیت صدها خبرنگار و کارمند رسانه یی در افغانستان نگران است و از آن جایی که طالبان حاکم شده اند، ممکن است آنان متضرر شوند.

جویل سایمون، رییس اجرایی کمیته حفاظت از خبرنگاران یا سی جی پی، گفت: «ایالات متحده یک مسوولیت ویژه دارد تا خبرنگاران افغان را که یک فضای فعال اطلاعات را در کشور شان به رسانه های جهانی به میان آورده بودند.»

او افزود: «اداره بایدن می تواند و باید همه چیز را در حد توان خود انجام دهد تا از آزادی بیان حفاظت کند و از حقوق گزارشگران، عکاسان و کارمندان رسانه یی در خطر، دفاع کند.»

این نهاد می گوید که پرونده نزدیک به سه صد خبرنگار را که می خواهند به جای امن بروند ثبت کرده است و اما می افزاید که صدها تن دیگر استند که پرونده های شان زیر بررسی است. 

به گفتۀ این نهاد، یک شمار معدود از خبرنگاران توانسته اند که به امریکا یا یک کشور سومی برای پروسس ویزه شان بروند. بیشترین خبرنگارانی که در تهدید استند، پنهان باقی مانده اند.

واشنگتن پوست گزارش داده است که خبرنگاران افغان که برای نیو یارک تایمز، واشنگتن پوست و وال استریت ژورنال کار می کردند نتوانسته اند به بیرون از کشور بروند.

این نهادهای خبری، در یک اعلامیه مشترک به رییس جمهور بایدن از امریکا خواستند تا برای تضمین مصوونیت آنان و بیرون شدن شان به بیرون از کشور تلاش بیشتر کنند تا خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را به بیرون از کشور ببرند.

آقای سایمون در ادامه گفت: «درک جامعه جهانی از چیزی که در افغانستان رخ می دهد متکی به ماندن چیزی که پیش از این مطبوعات در حال رشد بود، است، حتا اگر گزارشگی از بیرون از کشور انجام شود... درک و فهم خبرنگاران افغان نمی تواند جاگزین شود.»

این کمیته می گوید که از دیری به این سو برای ویزه های عاجل برای خبرنگارانی که در خطر اند داد خواهی می کند تا از رسیدن آسیب آنی به آنان جلوگیری شود.

کمیته حفاظت از خبرنگاران: امریکا خبرنگاران افغان را حمایت کند

این کمیته می گوید که از امنیت صدها خبرنگار و کارمند رسانه یی در افغانستان نگران است و از آن جایی که طالبان حاکم شده اند، ممکن است آنان متضرر شوند.

Thumbnail

کمیته حفاظت از خبرنگاران از ایالات متحده امریکا می خواهد که از سلامت خبرنگاران افغان اطمینان بدهد و به برای آنان خروج بیرون از کشور را به گونه امن با صدور ویزه های عاجل فراهم سازد. 

این کمیته می گوید که از امنیت صدها خبرنگار و کارمند رسانه یی در افغانستان نگران است و از آن جایی که طالبان حاکم شده اند، ممکن است آنان متضرر شوند.

جویل سایمون، رییس اجرایی کمیته حفاظت از خبرنگاران یا سی جی پی، گفت: «ایالات متحده یک مسوولیت ویژه دارد تا خبرنگاران افغان را که یک فضای فعال اطلاعات را در کشور شان به رسانه های جهانی به میان آورده بودند.»

او افزود: «اداره بایدن می تواند و باید همه چیز را در حد توان خود انجام دهد تا از آزادی بیان حفاظت کند و از حقوق گزارشگران، عکاسان و کارمندان رسانه یی در خطر، دفاع کند.»

این نهاد می گوید که پرونده نزدیک به سه صد خبرنگار را که می خواهند به جای امن بروند ثبت کرده است و اما می افزاید که صدها تن دیگر استند که پرونده های شان زیر بررسی است. 

به گفتۀ این نهاد، یک شمار معدود از خبرنگاران توانسته اند که به امریکا یا یک کشور سومی برای پروسس ویزه شان بروند. بیشترین خبرنگارانی که در تهدید استند، پنهان باقی مانده اند.

واشنگتن پوست گزارش داده است که خبرنگاران افغان که برای نیو یارک تایمز، واشنگتن پوست و وال استریت ژورنال کار می کردند نتوانسته اند به بیرون از کشور بروند.

این نهادهای خبری، در یک اعلامیه مشترک به رییس جمهور بایدن از امریکا خواستند تا برای تضمین مصوونیت آنان و بیرون شدن شان به بیرون از کشور تلاش بیشتر کنند تا خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را به بیرون از کشور ببرند.

آقای سایمون در ادامه گفت: «درک جامعه جهانی از چیزی که در افغانستان رخ می دهد متکی به ماندن چیزی که پیش از این مطبوعات در حال رشد بود، است، حتا اگر گزارشگی از بیرون از کشور انجام شود... درک و فهم خبرنگاران افغان نمی تواند جاگزین شود.»

این کمیته می گوید که از دیری به این سو برای ویزه های عاجل برای خبرنگارانی که در خطر اند داد خواهی می کند تا از رسیدن آسیب آنی به آنان جلوگیری شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره