Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناپدید شدن شماری از مقام‌های حکومت پیشین

اعضای خانواده و نزدیکان شماری از مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که پس از آمدن طالبان، نزدیکان شان ناپدید اند و یا هم در اسارت طالبان به‌سر می‌برند.

از این میان، نزدیکان والی و فرمانده پولیس پیشین ولایت لغمان می‌گویند که این دو هنوزم در بند طالبان اند؛ در حالی که طالبان عفو عمومی را به کارمندان و نیروهای حکومت پیشین اعلام کرده‌اند.

عبدالولی واحدزی، والی پیشین لغمان و لطف‌الله کامران، فرمانده پیشین پولیس این ولایت پس از تسلیم شدن به طالبان، پنج روز پیش از سوی طالبان اسیر شدند.

عبدالغنی پکتین، از نزدیکان لطف‌الله کامران گفت: «طالبان تمام کارمندان دولت را آزاد کرده‌اند، اما لطف‌الله کامران آزاد نشده‌است.»

محمد هاشم غلجی، آمر پیشین حوزه اول پولیس غزنی، کسی دیگری است که به‌گفتۀ اعضای خانواده او پس از تسلیم شدن به طالبان، هفت روز می‌شود دربند طالبان است.

پسر محمد هاشم غلجی گفت: «پدرم را آزاد کنید حالا که شما عفو عمومی اعلام کرده‌اید.»

شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند تا به وعده شان برای عفو و رهایی همه کارمندان و مقام‌های پیشین حکومت عمل کنند.

صداقت، باشندۀ کابل بیان داشت: «حکومت زندانیان پلخرچی را که طالبان بودند آزاد کرد، اما طالبان هنوز هم بعضی زندانیان را رها نکرده‌اند.»

سخن‌گوی طالبان گفته است که آنان همه کسانی را که دربخش نظامی وغیرنظامی با حکومت پیشین کارکرده اند عفو کرده اند.

ناپدید شدن شماری از مقام‌های حکومت پیشین

شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند تا به وعده شان برای عفو و رهایی همه کارمندان و مقام‌های پیشین حکومت عمل کنند.

Thumbnail

اعضای خانواده و نزدیکان شماری از مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که پس از آمدن طالبان، نزدیکان شان ناپدید اند و یا هم در اسارت طالبان به‌سر می‌برند.

از این میان، نزدیکان والی و فرمانده پولیس پیشین ولایت لغمان می‌گویند که این دو هنوزم در بند طالبان اند؛ در حالی که طالبان عفو عمومی را به کارمندان و نیروهای حکومت پیشین اعلام کرده‌اند.

عبدالولی واحدزی، والی پیشین لغمان و لطف‌الله کامران، فرمانده پیشین پولیس این ولایت پس از تسلیم شدن به طالبان، پنج روز پیش از سوی طالبان اسیر شدند.

عبدالغنی پکتین، از نزدیکان لطف‌الله کامران گفت: «طالبان تمام کارمندان دولت را آزاد کرده‌اند، اما لطف‌الله کامران آزاد نشده‌است.»

محمد هاشم غلجی، آمر پیشین حوزه اول پولیس غزنی، کسی دیگری است که به‌گفتۀ اعضای خانواده او پس از تسلیم شدن به طالبان، هفت روز می‌شود دربند طالبان است.

پسر محمد هاشم غلجی گفت: «پدرم را آزاد کنید حالا که شما عفو عمومی اعلام کرده‌اید.»

شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند تا به وعده شان برای عفو و رهایی همه کارمندان و مقام‌های پیشین حکومت عمل کنند.

صداقت، باشندۀ کابل بیان داشت: «حکومت زندانیان پلخرچی را که طالبان بودند آزاد کرد، اما طالبان هنوز هم بعضی زندانیان را رها نکرده‌اند.»

سخن‌گوی طالبان گفته است که آنان همه کسانی را که دربخش نظامی وغیرنظامی با حکومت پیشین کارکرده اند عفو کرده اند.

هم‌رسانی کنید