Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان‌ باختن ده کودک بیجاشده به علت سردی هوا و کمبود مواد بهداشتی

مسوولان بهداشتی می‌گویند که در سه ماه پسین نزدیک به ده کودک در اردوگاه‌های بی‌جا شده‌گان در کابل به علت نبود امکانات بهداشتی و سردی هوا جان باخته اند.

مسوولان بهداشتی در این اردوگاه‌ها می‌گویند که پنجاه درصد کودکان این اردو‌گاهها با بیماری‌های گونه‌گون، به ویژه سو تغذیه، مبتلا شده اند.

شماری از مسوولان اردوگاهای کابل می‌گویند که با مشکلات شدید ناشی از سردی هوا و کمبود مواد طبی مواجه استند.

احمد خلیل مایان، مدیر برنامه روستای کودکان شمسه، گفت: «ما بودجه کافی نداریم. متاسفانه تمویل برابر با صفر است. عملیات‌های بانکی خیلی محدود استند. (بانک‌ها) تنها در هفته ۲۰۰ دالر پرداخت می‌کنند. بنا بر این چنین پروژه کلان با ۲۰۰ دالر اجرا شده نمی‌تواند.  چنانچه به پروژه می‌بینید این برای ما امکانپذیر نیست و ما در تهیه غذا و دیگر نیازمندی‌های کودکان با چالش‌ها رو به رو استیم.»

در همین حال، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بار دیگر از کشورهای جهان خواسته است که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک‌های بیشتر انسان‌دوستانه را فراهم بسازند.

از سویی هم، صندوق پشتیبانی از کودکان یا یونسیف خواهان کمک‌های بی‌درنگ مالی برای کودکانی است که با خطر روبرو استند.

جورج لاری ادجی، مسوول منطقه‌یی جنوب آسیای یونیسف، گفت: «حالا زمان آن است که اطمینان یابیم امکانات به آنان می‌رسد. زمان آن است که از غذا و تغذیه شان اطمینان یابیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم تا در دو ماه پیش رو ما را کمک کنند؛ پیش از آن‌که زمستان فرا برسد.»

این در حالی است، که بربنیاد گزارش‌ها هم اکنون هزاران کودک در افغانستان با گرسنگی و فقر شدید روبرو استند.

جان‌ باختن ده کودک بیجاشده به علت سردی هوا و کمبود مواد بهداشتی

مسوولان بهداشتی در این اردوگاه‌ها می‌گویند که پنجاه درصد کودکان این اردو‌گاهها با بیماری‌های گونه‌گون، به ویژه سو تغذیه، مبتلا شده اند.

Thumbnail

مسوولان بهداشتی می‌گویند که در سه ماه پسین نزدیک به ده کودک در اردوگاه‌های بی‌جا شده‌گان در کابل به علت نبود امکانات بهداشتی و سردی هوا جان باخته اند.

مسوولان بهداشتی در این اردوگاه‌ها می‌گویند که پنجاه درصد کودکان این اردو‌گاهها با بیماری‌های گونه‌گون، به ویژه سو تغذیه، مبتلا شده اند.

شماری از مسوولان اردوگاهای کابل می‌گویند که با مشکلات شدید ناشی از سردی هوا و کمبود مواد طبی مواجه استند.

احمد خلیل مایان، مدیر برنامه روستای کودکان شمسه، گفت: «ما بودجه کافی نداریم. متاسفانه تمویل برابر با صفر است. عملیات‌های بانکی خیلی محدود استند. (بانک‌ها) تنها در هفته ۲۰۰ دالر پرداخت می‌کنند. بنا بر این چنین پروژه کلان با ۲۰۰ دالر اجرا شده نمی‌تواند.  چنانچه به پروژه می‌بینید این برای ما امکانپذیر نیست و ما در تهیه غذا و دیگر نیازمندی‌های کودکان با چالش‌ها رو به رو استیم.»

در همین حال، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد بار دیگر از کشورهای جهان خواسته است که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان کمک‌های بیشتر انسان‌دوستانه را فراهم بسازند.

از سویی هم، صندوق پشتیبانی از کودکان یا یونسیف خواهان کمک‌های بی‌درنگ مالی برای کودکانی است که با خطر روبرو استند.

جورج لاری ادجی، مسوول منطقه‌یی جنوب آسیای یونیسف، گفت: «حالا زمان آن است که اطمینان یابیم امکانات به آنان می‌رسد. زمان آن است که از غذا و تغذیه شان اطمینان یابیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم تا در دو ماه پیش رو ما را کمک کنند؛ پیش از آن‌که زمستان فرا برسد.»

این در حالی است، که بربنیاد گزارش‌ها هم اکنون هزاران کودک در افغانستان با گرسنگی و فقر شدید روبرو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره