Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض افسران آموزش دیده در هند در پیوند به بی‌سرنوشتی شان

شماری از افسران ارتش حکومت پیشین که در برنامه‌های آموزشی گونه‌گون در هندوستان آموزش دیده‌اند، می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی در آن کشور به سر می‌برند.

این افسران ارتش حکومت پیشین که تعداد شان به بیش از ۱۸۰ تن می‌رسد، روز گذشته در یک گردهمایی اعتراضی خواهان رسیده‌گی به وضعیت شان شدند.

این افسران که در برابر وزارت خارجه هند گرد آمده بودند، با شکایت از بی‌سرنوشتی شان گفتند که دولت هند به وعده‌هایش به آنان عمل نکرده است.

یکی از اعتراض کننده‌گان گفت: «ما افسران اردوی ملی افغانستان که از اکادمی‌ها و کورس‌های مختلف در هندوستان فارغ شده‌ایم، مدت چهار ماه می‌شود که در وضعیت بد اقصتادی و روحی قرار داریم. هیچ نهادی نیست که صدای ما را بشنود. دولت هندوستان به عنوان کشور میزبان در مدتی که ما مشغول درس بودیم به ما وعده‌های زیادی داده است که تا کنون به هیچ کدام آن عمل نکرده است.»

یکی دیگر از اعتراض کننده‌گان گفت: «پس از سقوط حکومت پیشین به ما گفته شد که حکومت هندوستان به شما کمک می‌کند. چهار ماه می‌شود که ما به دهلی آمدیم و در این‌جا زنده‌گی می‌کنیم اما تا کنون از دولت هند چیزی نشنیده‌ایم. در چهار ماه گذشته، دولت هند ما را کاملا فراموش کرده است.»

این افسران تازه فارغ شده می‌گویند که چهارماه می‌شود که از اکادمی‌ها و دوره‌های آموزشی این کشور فارغ شده‌اند و به دهلی‌نو آمده‌اند، اما تا کنون دولت هند در باره سرنوشت آنان چیزی نگفته است.

این در حالیست که پس از سقوط حکومت پیشین، بیش‌تر افسران و نیروهای نظامی که برای آموزش به کشورهای خارجی رفته بودند، در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

اعتراض افسران آموزش دیده در هند در پیوند به بی‌سرنوشتی شان

این افسران ارتش حکومت پیشین از دولت هند می‌خواهند که به وعده‌هایش به آنان عمل کند و آنان را از بی‌سرنوشتی برهاند.

تصویر بندانگشتی

شماری از افسران ارتش حکومت پیشین که در برنامه‌های آموزشی گونه‌گون در هندوستان آموزش دیده‌اند، می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی در آن کشور به سر می‌برند.

این افسران ارتش حکومت پیشین که تعداد شان به بیش از ۱۸۰ تن می‌رسد، روز گذشته در یک گردهمایی اعتراضی خواهان رسیده‌گی به وضعیت شان شدند.

این افسران که در برابر وزارت خارجه هند گرد آمده بودند، با شکایت از بی‌سرنوشتی شان گفتند که دولت هند به وعده‌هایش به آنان عمل نکرده است.

یکی از اعتراض کننده‌گان گفت: «ما افسران اردوی ملی افغانستان که از اکادمی‌ها و کورس‌های مختلف در هندوستان فارغ شده‌ایم، مدت چهار ماه می‌شود که در وضعیت بد اقصتادی و روحی قرار داریم. هیچ نهادی نیست که صدای ما را بشنود. دولت هندوستان به عنوان کشور میزبان در مدتی که ما مشغول درس بودیم به ما وعده‌های زیادی داده است که تا کنون به هیچ کدام آن عمل نکرده است.»

یکی دیگر از اعتراض کننده‌گان گفت: «پس از سقوط حکومت پیشین به ما گفته شد که حکومت هندوستان به شما کمک می‌کند. چهار ماه می‌شود که ما به دهلی آمدیم و در این‌جا زنده‌گی می‌کنیم اما تا کنون از دولت هند چیزی نشنیده‌ایم. در چهار ماه گذشته، دولت هند ما را کاملا فراموش کرده است.»

این افسران تازه فارغ شده می‌گویند که چهارماه می‌شود که از اکادمی‌ها و دوره‌های آموزشی این کشور فارغ شده‌اند و به دهلی‌نو آمده‌اند، اما تا کنون دولت هند در باره سرنوشت آنان چیزی نگفته است.

این در حالیست که پس از سقوط حکومت پیشین، بیش‌تر افسران و نیروهای نظامی که برای آموزش به کشورهای خارجی رفته بودند، در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره