Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی شهروندان افغانستان در ایران از روند سرشماری در آن کشور

شماری از پناهجویان افغانستان در ایران از روند سرشماری در ایران نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر تاریخ برگه‌های سرشماری شان تمدید نشود، با سرنوشت ناروشنی رو به رو خواهند شد.

پرویز امیری پناهجو، گفت:«پناهجویان از سرشماری می ترسند زیرا اطلاعات شان ثبت میشود و می ترسند که اخراج نشوند و دیگر اینکه صاحب کارشان همراه شان کمک نمیکند که فورمه ها را خانه پری کنند.»

در همین حال آصفه ستانکزی، فعال حقوق پناهجویان افغانستان در ایران، می گوید:«طرح شناسایی و سرشماری مهاجران افغانستان بدون مدرک در ایران با استقبال بسیاری از مهاجران در ایران مواجه شده است اما شماری هم استند که می ترسند چون که نگران اند که تاریخ برگه های سرشماری شان دوباره تمدید نشود.»

از سوی هم امارت اسلامی می‌گوید که هیاتی را برای بررسی اوضاع مهاجران و پناهجویان افغانستان در ایران به آن کشور فرستاده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«بلی موضوع مهاجران برای ما مهم بود و در این رابطه راپور ها هم موجود بودند به همین خاطر هیات روان کردیم که در این بخش همکاری داشته باشند انشالله با نتیجه مثبت بر می گردد.»

در این شماری دیگر از جوانان ادعا می کنند که ۳۰۰ جوان پناهجوی افغانستان از سوی دولت ترکیه بگونه اجباری اخراج شده اند.

محمد اسماعیل صافی، پناهجو، گفت:«ده ماه پیش ترکیه رفته بودیم دو ماه در زندان بودیم کسی پرسان ما را نمیکند ما می پرسیدیم که چی گناه کردیم. میگن شما حکومت ندارید دولت ندارید به همین خاطر.»

بسم الله، پناهجو، می گوید:«وضعیت ما خراب است پول نیست کار نیست فعلا پیش ما پول نیست که تا به ولایت خود ننگرهار بروم حتا کرایه تکسی را ندارم و همین جا همین گونه  ایستاد استم.»

با تحولات پسین در کشور شمار زیادی از شهروندان به علت های گونه گون افغانستان را ترک کردند اما بیشتر آنان اکنون با بی سرنوشتی رو به رو استند.

نگرانی شهروندان افغانستان در ایران از روند سرشماری در آن کشور

از سوی هم امارت اسلامی می‌گوید که هیاتی را برای بررسی اوضاع مهاجران و پناهجویان افغانستان در ایران به آن کشور فرستاده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از پناهجویان افغانستان در ایران از روند سرشماری در ایران نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که اگر تاریخ برگه‌های سرشماری شان تمدید نشود، با سرنوشت ناروشنی رو به رو خواهند شد.

پرویز امیری پناهجو، گفت:«پناهجویان از سرشماری می ترسند زیرا اطلاعات شان ثبت میشود و می ترسند که اخراج نشوند و دیگر اینکه صاحب کارشان همراه شان کمک نمیکند که فورمه ها را خانه پری کنند.»

در همین حال آصفه ستانکزی، فعال حقوق پناهجویان افغانستان در ایران، می گوید:«طرح شناسایی و سرشماری مهاجران افغانستان بدون مدرک در ایران با استقبال بسیاری از مهاجران در ایران مواجه شده است اما شماری هم استند که می ترسند چون که نگران اند که تاریخ برگه های سرشماری شان دوباره تمدید نشود.»

از سوی هم امارت اسلامی می‌گوید که هیاتی را برای بررسی اوضاع مهاجران و پناهجویان افغانستان در ایران به آن کشور فرستاده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«بلی موضوع مهاجران برای ما مهم بود و در این رابطه راپور ها هم موجود بودند به همین خاطر هیات روان کردیم که در این بخش همکاری داشته باشند انشالله با نتیجه مثبت بر می گردد.»

در این شماری دیگر از جوانان ادعا می کنند که ۳۰۰ جوان پناهجوی افغانستان از سوی دولت ترکیه بگونه اجباری اخراج شده اند.

محمد اسماعیل صافی، پناهجو، گفت:«ده ماه پیش ترکیه رفته بودیم دو ماه در زندان بودیم کسی پرسان ما را نمیکند ما می پرسیدیم که چی گناه کردیم. میگن شما حکومت ندارید دولت ندارید به همین خاطر.»

بسم الله، پناهجو، می گوید:«وضعیت ما خراب است پول نیست کار نیست فعلا پیش ما پول نیست که تا به ولایت خود ننگرهار بروم حتا کرایه تکسی را ندارم و همین جا همین گونه  ایستاد استم.»

با تحولات پسین در کشور شمار زیادی از شهروندان به علت های گونه گون افغانستان را ترک کردند اما بیشتر آنان اکنون با بی سرنوشتی رو به رو استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره