Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان و آموزگاران بار دیگر خواهان ادامه آموزش دختران شدند

دانش‌آموزان امروز (شنبه، ۱۱ سرطان) در حالی به سوی امتحان میانه سال رفتند که هنوزهم دروازه‌های مکتب‌های دختران برای صنف‌های هفت الی دوازده بسته استند.

شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه آموزش دختران را فراهم بسازد.

ذاکر، دانش‌آموز، گفت: خوش استیم که امتحان‌های مکتب ما شروع شده است. ما از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که مکتب را برای دختران هم باز کند.»

محمود، یک دانش‌آموز دیگر می‌گوید: تاحال زیاد درس هم نخواندیم. یگان ساعت درسی که سرمعلم بیکار می‌بود، ما را درس می‌داد.

در همین حال، شماری از دختران دانش‌آموز چشم به برایند نشست عالمان دین در کابل دوخته بودند؛ اما در نشست کابل هیچ اشاره‌یی به بازگشایی مکتب‌های دخترانه نشد.

دینا، پانزده ساله، می‌گوید که باور نمی‌کند دختران در عصر کنونی اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشند. 

دینا به طلوع‌نیوز گفت: «آرزویم تمامش به خاک یکسان شد، فکر نمی‌کردم چنین شود. فکر می‌کنم خواب می‌بینم که امارت آمده و من در خانه ماندم.»

فرخنده، دانش‌آموز دیگر می‌گوید: نزدیک به یک سال شد که مکتب ما شروع نشد، وقتی می‌بینم که از دیگران امتحان‌های چهارونیم ماه شان است، جگر می‌شوم و میگم که حق ما نیست که درس بخوانیم؟ آیا ما پیش از این اسلامی نبودیم؟ آیا ما پیش از امارت اسلامی حجاب نمی‌کردیم.»

در همین حال، یک آموز گار می‌گوید: «وقتی ما قران کریم را خواندیم، در قرآن نگفته که تنها باید طبقه ذکور درس بخواند. قرآن گفته است که طلب علم بر مرد و زن فرض است.»
 
 این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که ۲٨٨ روز است که دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران بسته استند.

دانش‌آموزان و آموزگاران بار دیگر خواهان ادامه آموزش دختران شدند

 این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که ۲٨٨ روز است که دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران بسته استند.

تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان امروز (شنبه، ۱۱ سرطان) در حالی به سوی امتحان میانه سال رفتند که هنوزهم دروازه‌های مکتب‌های دختران برای صنف‌های هفت الی دوازده بسته استند.

شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه آموزش دختران را فراهم بسازد.

ذاکر، دانش‌آموز، گفت: خوش استیم که امتحان‌های مکتب ما شروع شده است. ما از امارت اسلامی خواهش می‌کنیم که مکتب را برای دختران هم باز کند.»

محمود، یک دانش‌آموز دیگر می‌گوید: تاحال زیاد درس هم نخواندیم. یگان ساعت درسی که سرمعلم بیکار می‌بود، ما را درس می‌داد.

در همین حال، شماری از دختران دانش‌آموز چشم به برایند نشست عالمان دین در کابل دوخته بودند؛ اما در نشست کابل هیچ اشاره‌یی به بازگشایی مکتب‌های دخترانه نشد.

دینا، پانزده ساله، می‌گوید که باور نمی‌کند دختران در عصر کنونی اجازه رفتن به مکتب را نداشته باشند. 

دینا به طلوع‌نیوز گفت: «آرزویم تمامش به خاک یکسان شد، فکر نمی‌کردم چنین شود. فکر می‌کنم خواب می‌بینم که امارت آمده و من در خانه ماندم.»

فرخنده، دانش‌آموز دیگر می‌گوید: نزدیک به یک سال شد که مکتب ما شروع نشد، وقتی می‌بینم که از دیگران امتحان‌های چهارونیم ماه شان است، جگر می‌شوم و میگم که حق ما نیست که درس بخوانیم؟ آیا ما پیش از این اسلامی نبودیم؟ آیا ما پیش از امارت اسلامی حجاب نمی‌کردیم.»

در همین حال، یک آموز گار می‌گوید: «وقتی ما قران کریم را خواندیم، در قرآن نگفته که تنها باید طبقه ذکور درس بخواند. قرآن گفته است که طلب علم بر مرد و زن فرض است.»
 
 این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که ۲٨٨ روز است که دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران بسته استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره