Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید وزیر خارجه ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

در ادامه خواست‌ها برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، وزیر امور خارجه ایران در دیدار مجازی با وزیر خارجه نیوزیلند بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است.

به گفته آقای عبداللهیان، تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام از بسترهای مورد نیاز برای تامین صلح و ثبات در افغانستان است.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت: «تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام از بسترهای مورد نیاز برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان است.»

در همین حال، امارت اسلامی می‌گوید که در حکومت کنونی نماینده‌های تمام اقوام حضور دارند و از کشورها می‌خواهد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کدام تغییراتی که در بخش سیاسی و به سطح کابینه آمده تمام نماینده‌های اقوام در آن حضور دارد، پشتون در آن حضور دارد، تاجیک در آن حضور دارد، ازبیک در آن حضور دارد، ترکمن در آن حضور دارد، نورستانی در آن حضور دارد، بلوچ در آن حضور دارد. ما تمام این اقوام را در کابینه خود داریم، اگر فراگیر این باشد ما تمام آنها را داریم و اگر این باشد که احزاب سیاسی در نظام حضور داشته باشند که ما در بیست سال گذشته تجربه خوب از آنها نداریم در نظام شامل بسازیم آنها به نظام صدمه می‌رساند.»

از سویی هم، سیاست‌گران کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که حکومت را فراگیر بسازد و به نماینده‌های تمام اقوام جا دهد.

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی گفت: «در این جای شک نیست که حکومت افغان شمول نیست تمام اقوام در این اشتراک ندارد، این تصمیم را باید خود امارت اسلامی بگیرد، نه اینکه دیگر مملکت‌ها بر ما فرمایش بدهد که شما چه رقم حکومت داشته باشید.»

ایران درحالی خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان است که پیش از این پاکستان، چین و برخی از کشورهای دیگر به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و از امارت اسلامی خواسته بودند که بر ایجاد یک حکومت فراگیر در کشور تن دهد.

تاکید وزیر خارجه ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

به گفته آقای عبداللهیان، تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام از بسترهای مورد نیاز برای تامین صلح و ثبات در افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

در ادامه خواست‌ها برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، وزیر امور خارجه ایران در دیدار مجازی با وزیر خارجه نیوزیلند بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است.

به گفته آقای عبداللهیان، تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام از بسترهای مورد نیاز برای تامین صلح و ثبات در افغانستان است.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت: «تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام از بسترهای مورد نیاز برای استقرار صلح و ثبات در افغانستان است.»

در همین حال، امارت اسلامی می‌گوید که در حکومت کنونی نماینده‌های تمام اقوام حضور دارند و از کشورها می‌خواهد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کدام تغییراتی که در بخش سیاسی و به سطح کابینه آمده تمام نماینده‌های اقوام در آن حضور دارد، پشتون در آن حضور دارد، تاجیک در آن حضور دارد، ازبیک در آن حضور دارد، ترکمن در آن حضور دارد، نورستانی در آن حضور دارد، بلوچ در آن حضور دارد. ما تمام این اقوام را در کابینه خود داریم، اگر فراگیر این باشد ما تمام آنها را داریم و اگر این باشد که احزاب سیاسی در نظام حضور داشته باشند که ما در بیست سال گذشته تجربه خوب از آنها نداریم در نظام شامل بسازیم آنها به نظام صدمه می‌رساند.»

از سویی هم، سیاست‌گران کشور از امارت اسلامی می‌خواهند که حکومت را فراگیر بسازد و به نماینده‌های تمام اقوام جا دهد.

سید اسحاق گیلانی، رییس حزب نهضت همبستگی ملی گفت: «در این جای شک نیست که حکومت افغان شمول نیست تمام اقوام در این اشتراک ندارد، این تصمیم را باید خود امارت اسلامی بگیرد، نه اینکه دیگر مملکت‌ها بر ما فرمایش بدهد که شما چه رقم حکومت داشته باشید.»

ایران درحالی خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان است که پیش از این پاکستان، چین و برخی از کشورهای دیگر به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و از امارت اسلامی خواسته بودند که بر ایجاد یک حکومت فراگیر در کشور تن دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره