Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت‌ شهروندان از نسخه‌های رمزی پزشکان

شماری از باشندگان کابل و دوافروشان از افزایش نسخه‌های رمزی از سوی پزشکان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که پزشکان باید برای بیماران شان نسخه‌های خوانا بنویسند.

یکی از این دوا فروشان در کابل می‌گوید که کم از کم بیست نسخه رمزی هر روز دریافت می‌کند.

عبدالعظیم، دوافروش، به طلوع‌نیوز گفت: «روزمره بیشتر از بیست نسخه است که تمامش شفر نوشته می‌شود قسمی داکتر صاحب های محترم نوشته می‌کنند که اصلاً خوانده نمی‌شود باعث سرگردانی ما حتا باعث سرگردانی مریضان می‌شود.»

احمد، دوا فروش، می‌گوید: «از طرف خود داکتر صاحب‌ها می‌باشد که با دواخانه‌های خود ارتباط دارند به حساب فیصدی می‌اندازند فیصدی خود دواخانه شان می‌باشد که بر خود یک فیصدی معین می‌کشند.»

برخی از باشندگان کابل هم از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در این زمینه توجه جدی کند.

عبدالرحیم، باشنده کابل، گفت: «خود داکترها باید ایماناً و وجداناً این کار خود را بند کنند و از وزارت صحت عامه و امارت اسلامی این تقاضا را دارم که توجه جدی کنند.

امید، یک باشنده دیگر، گفت: «کار خلاف است خلاف جامعه است یک خط غلط نوشته می‌کنند غیر که خودش بفهمد دیگر کسی خوانده نتواند.»

از سوی هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که برای رسید‌گی به این مشکل به ز‌ودی یک سازوکار موثر ایجاد خواهد شد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از سوی وزارت صحت عامه به ادارات مربوطه هدایت داده شده است که بر اساس فیصله باید نظارت صورت بگیرد تا مشکلات مردم حل و به خواست‌های شان رسیدگی صورت بگیرد.»

وزارت صحت به تازگی روی راهکاری کار می‌کند که بربنیاد آن جلو نسخه‌های رمزی گرفته خواهد شد؛ اما مسوولان این وزارت تا هنوز در باره این راهکار جزییات نداده‌اند.

شکایت‌ شهروندان از نسخه‌های رمزی پزشکان

از سوی هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که برای رسید‌گی به این مشکل به ز‌ودی یک سازوکار موثر ایجاد خواهد شد.

Thumbnail

شماری از باشندگان کابل و دوافروشان از افزایش نسخه‌های رمزی از سوی پزشکان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که پزشکان باید برای بیماران شان نسخه‌های خوانا بنویسند.

یکی از این دوا فروشان در کابل می‌گوید که کم از کم بیست نسخه رمزی هر روز دریافت می‌کند.

عبدالعظیم، دوافروش، به طلوع‌نیوز گفت: «روزمره بیشتر از بیست نسخه است که تمامش شفر نوشته می‌شود قسمی داکتر صاحب های محترم نوشته می‌کنند که اصلاً خوانده نمی‌شود باعث سرگردانی ما حتا باعث سرگردانی مریضان می‌شود.»

احمد، دوا فروش، می‌گوید: «از طرف خود داکتر صاحب‌ها می‌باشد که با دواخانه‌های خود ارتباط دارند به حساب فیصدی می‌اندازند فیصدی خود دواخانه شان می‌باشد که بر خود یک فیصدی معین می‌کشند.»

برخی از باشندگان کابل هم از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در این زمینه توجه جدی کند.

عبدالرحیم، باشنده کابل، گفت: «خود داکترها باید ایماناً و وجداناً این کار خود را بند کنند و از وزارت صحت عامه و امارت اسلامی این تقاضا را دارم که توجه جدی کنند.

امید، یک باشنده دیگر، گفت: «کار خلاف است خلاف جامعه است یک خط غلط نوشته می‌کنند غیر که خودش بفهمد دیگر کسی خوانده نتواند.»

از سوی هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که برای رسید‌گی به این مشکل به ز‌ودی یک سازوکار موثر ایجاد خواهد شد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از سوی وزارت صحت عامه به ادارات مربوطه هدایت داده شده است که بر اساس فیصله باید نظارت صورت بگیرد تا مشکلات مردم حل و به خواست‌های شان رسیدگی صورت بگیرد.»

وزارت صحت به تازگی روی راهکاری کار می‌کند که بربنیاد آن جلو نسخه‌های رمزی گرفته خواهد شد؛ اما مسوولان این وزارت تا هنوز در باره این راهکار جزییات نداده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره