Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست «زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت بر افغانستان نیز تمرکز می‌کند

قرار است تا دو روز دیگر نشست ویژه زیر نام «زنان، صلح و امنیت» در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود.

نصیر احمدی فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، می‌گوید که در این نشست در باره اوضاع  افغانستان به ویژه زنان و دختران در این کشور، گفت‌وگو خواهد شد.

انتظار می‌رود که سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، نمانیده‌یی از دیدبان حقوق بشر و شماری دیگر در این نشست سخنرانی کنند.

نصیر احمدی فایق گفت: «در این جلسه برعلاوه اعضای شورای امنیت، کشورهای غیرعضو به شمول افغانستان نیز اشتراک و سخنرانی خواهند نمود موضوع وضعیت زنان افغانستان و نگرانی‌های که در این رابطه وجود دارد هم یکی از مسایل مورد بحث این جلسه خواهد بود.»

هیدر بار، مسوول زنان در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید: «دومین درخواست ما از سازمان ملل متحد این است که یک مکانیزم جداگانه‌یی برای پاسخگویی ایجاد کند تا جرم‌های که در افغانستان اتفاق می‌افتد جمع‌آوری شود سومین درخواست ما این است که نهادهای مددرسان از مدافعان حقوق زنان که خدمات نجات بخش انجام می‌دهند و در بخش بازگشایی مکاتب و بقیه خدمات برای زنان و دختران در افغانستان کار می‌کنند، پشتیبانی کنند.»

در همین حال، برخی از زنان که در حکومت پیشین کار می‌کردند از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

آی نور ازبیک، کارمند حکومت پیشین، گفت: «هویت زنان را به رسمیت بشناسند حقوق و امتیازات یعنی حق کار برای شان داده شود حق تحصیلات برای شان داده شود.»

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «امید است آجندا پیرامون باز شدن دوباره مکتب‌ها باشد پیرامون فعالیت زنان در عرصه‌های کار اجتماع و سیاست بوده باشد و امید است که تصاویب و فیصله‌ها بتواند در محور همین آجندا گنجانیده شود.»

امارت اسلامی می‌گوید که چالش و نگرانی درباره حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و حقوق شهروندان بربنیاد شریعت رعایت شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما در افغانستان در امارت اسلامی شکر حالا در باره چالش حقوق بشر نگرانی و مشکلات نداریم شهروندان افغانستان از حقوق خود در امارت اسلامی برخوردار شدند و بربنیاد چارچوپ شریعت اسلامی تمامی حقوق شهروندان تامین و محفوظ است.»

بربنیاد قطع‌نامه ۱۳۲۵ شواری امنیت سازمان ملل متحد، نشست زنان صلح و امنیت هر سال در ماه اکتوبر برگزار می‌شود.

نشست «زنان، صلح و امنیت» شورای امنیت بر افغانستان نیز تمرکز می‌کند

امارت اسلامی می‌گوید که چالش و نگرانی درباره حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و حقوق شهروندان بربنیاد شریعت رعایت شده است.

تصویر بندانگشتی

قرار است تا دو روز دیگر نشست ویژه زیر نام «زنان، صلح و امنیت» در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود.

نصیر احمدی فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، می‌گوید که در این نشست در باره اوضاع  افغانستان به ویژه زنان و دختران در این کشور، گفت‌وگو خواهد شد.

انتظار می‌رود که سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، نمانیده‌یی از دیدبان حقوق بشر و شماری دیگر در این نشست سخنرانی کنند.

نصیر احمدی فایق گفت: «در این جلسه برعلاوه اعضای شورای امنیت، کشورهای غیرعضو به شمول افغانستان نیز اشتراک و سخنرانی خواهند نمود موضوع وضعیت زنان افغانستان و نگرانی‌های که در این رابطه وجود دارد هم یکی از مسایل مورد بحث این جلسه خواهد بود.»

هیدر بار، مسوول زنان در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید: «دومین درخواست ما از سازمان ملل متحد این است که یک مکانیزم جداگانه‌یی برای پاسخگویی ایجاد کند تا جرم‌های که در افغانستان اتفاق می‌افتد جمع‌آوری شود سومین درخواست ما این است که نهادهای مددرسان از مدافعان حقوق زنان که خدمات نجات بخش انجام می‌دهند و در بخش بازگشایی مکاتب و بقیه خدمات برای زنان و دختران در افغانستان کار می‌کنند، پشتیبانی کنند.»

در همین حال، برخی از زنان که در حکومت پیشین کار می‌کردند از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

آی نور ازبیک، کارمند حکومت پیشین، گفت: «هویت زنان را به رسمیت بشناسند حقوق و امتیازات یعنی حق کار برای شان داده شود حق تحصیلات برای شان داده شود.»

ثریا پیکان، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «امید است آجندا پیرامون باز شدن دوباره مکتب‌ها باشد پیرامون فعالیت زنان در عرصه‌های کار اجتماع و سیاست بوده باشد و امید است که تصاویب و فیصله‌ها بتواند در محور همین آجندا گنجانیده شود.»

امارت اسلامی می‌گوید که چالش و نگرانی درباره حقوق بشر در افغانستان وجود ندارد و حقوق شهروندان بربنیاد شریعت رعایت شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما در افغانستان در امارت اسلامی شکر حالا در باره چالش حقوق بشر نگرانی و مشکلات نداریم شهروندان افغانستان از حقوق خود در امارت اسلامی برخوردار شدند و بربنیاد چارچوپ شریعت اسلامی تمامی حقوق شهروندان تامین و محفوظ است.»

بربنیاد قطع‌نامه ۱۳۲۵ شواری امنیت سازمان ملل متحد، نشست زنان صلح و امنیت هر سال در ماه اکتوبر برگزار می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره