Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه روند نصب کمره‌های امنیتی در شهر کابل

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که روند نصب کمره‌‌های امنیتی در شهر کابل به هدف بهبود در اوضاع امنیتی آغاز شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که بیش از ۲هزار کمره امنیتی از دو هفته بدینسو تنها در شهر کابل نصب شده‌اند و این روند در بخش‌های دیگر کابل نیز جریان دارد.

آقای زدران گفت: «این کار تنها سفارشی می‌باشد و جبری نیست که هر شهروند باید کمره نصب کند اما مسوولان شهرک‌های بزرگ مکلف هستند تا در کنار دروازه‌های خود کمره نصب کنند.»

محمد هادی، باشنده کابل، می‌گوید: «زمانیکه برق نباشد چه قسم کمره‌های امنیتی فعال شود و از رویدادها جلوگیری کنیم.»

میر احمد، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «کمره‌های امنیتی نیاز به پول دارد و اقتصاد مردم خراب است و آنقدر توان نمی‌باشد که پنج یا شش هزار افغانی را کمره خریداری کنند.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی نصب کمره‌های امنیتی را کار حکومت می‌داند.

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «نصب کمره‌های امنیتی کار و فعالیت آن مطابق قانون و عرف و فرهنگ مردم از مکلفیت‌های دولت است، خانه‌ها حریم‌های خصوصی استند.»

فرماندهی امنیته کابل می‌افزاید که در شهرک‌ها روند نصب کمره‌های امنیتی جبری و در دیگر بخش‌های شهر کابل اختیاری است.

حکومت پیشین افغانستان نیز در اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی برای تامین امنیت شهر کابل، روند نصب کمره‌های امنیتی را در جاده‌های کابل روی دست گرفته بود.

ادامه روند نصب کمره‌های امنیتی در شهر کابل

حکومت پیشین افغانستان نیز در اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی برای تامین امنیت شهر کابل، روند نصب کمره‌های امنیتی را در جاده‌های کابل روی دست گرفته بود.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که روند نصب کمره‌‌های امنیتی در شهر کابل به هدف بهبود در اوضاع امنیتی آغاز شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، می‌گوید که بیش از ۲هزار کمره امنیتی از دو هفته بدینسو تنها در شهر کابل نصب شده‌اند و این روند در بخش‌های دیگر کابل نیز جریان دارد.

آقای زدران گفت: «این کار تنها سفارشی می‌باشد و جبری نیست که هر شهروند باید کمره نصب کند اما مسوولان شهرک‌های بزرگ مکلف هستند تا در کنار دروازه‌های خود کمره نصب کنند.»

محمد هادی، باشنده کابل، می‌گوید: «زمانیکه برق نباشد چه قسم کمره‌های امنیتی فعال شود و از رویدادها جلوگیری کنیم.»

میر احمد، یک باشنده دیگر، می‌گوید: «کمره‌های امنیتی نیاز به پول دارد و اقتصاد مردم خراب است و آنقدر توان نمی‌باشد که پنج یا شش هزار افغانی را کمره خریداری کنند.»

شماری از آگاهان مسایل نظامی نصب کمره‌های امنیتی را کار حکومت می‌داند.

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «نصب کمره‌های امنیتی کار و فعالیت آن مطابق قانون و عرف و فرهنگ مردم از مکلفیت‌های دولت است، خانه‌ها حریم‌های خصوصی استند.»

فرماندهی امنیته کابل می‌افزاید که در شهرک‌ها روند نصب کمره‌های امنیتی جبری و در دیگر بخش‌های شهر کابل اختیاری است.

حکومت پیشین افغانستان نیز در اکتوبر سال ۲۰۲۰ میلادی برای تامین امنیت شهر کابل، روند نصب کمره‌های امنیتی را در جاده‌های کابل روی دست گرفته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره