Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی ریچارد بنت از اوضاع حقوق بشری در افغانستان

ریچارد بنت، گزارش‌گر ويژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در دومین گزارش خود می‌گوید که اوضاع حقوق بشر در افغانستان بدتر شده است.

آقای بنت در این گزارش خواهان لغو فوری ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی در افغانستان شده است.

ریچارد بنت، نقش زنان را در کمک‌رسانی در افغانستان مهم خوانده است.

او گفته است: «در سپتمبر سال گذشته در گزارش خود از نگرانی در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشری سخن گفتم و گفتم که افغان‌ها در یک بحران حقوق بشری گیرمانده‌اند که به نظر می‌رسد دنیا به آن رسیدگی نمی‌تواند متاسفانه باید بگویم که نقض حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی بیان و فقر شتاب بیش‌تر پیدا کرده است.»

گزارش‌گر ويژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود همچنان نوشته است، هیچ کشوری که نیمی از جمعیت بزرگ‌سال‌اش در خانه زندانی باشند، نمی‌تواند کارآیی داشته باشد. گزارش افزوده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان‌ و دختران در درازمدت اثر مخرب بر تمام جمعیت افغانستان دارد.

نصير احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو نیز در این نشست گفته است که فرمان‌های امارت اسلامی، بحران‌های بشردوستانه و حقوق بشری در افغانستان را عمیق‌تر کرده است.

آقای اندیشه از اعضای حقوق بشر خواسته است تا تعامل با حکومت کنونی را مشروط به احترام به حقوق بشر، سازند.

نصير احمد اندیشه گفته است: «ما از همه اعضای این شورا می‌خواهیم تا مطمین بسازد که هر تعامل که با طالبان صورت می‌گیرد باید مشروط به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی مردم افغانستان باشد.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی، اطلاعات گزارش ریچارد بنت در‌باره‌ی اوضاع حقوق بشری افغانستان را رد می‌کند و می‌گوید که حقوق تمام شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت تامین شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه سازمان‌های بیرونی از مسایل واقعی کشور ما از جریانات که در کشور ما جریان دارد معلوماتی دقیق ندارد از همین خاطر به معلومات نادرست اتکا می‌کند.»

در همین حال، اتحادیه اروپا همراه با هفتاد کشور با پخش بیانیه مشترک گفته‌اند که فرمان تعلیق کار بانوان در نهادهای غیردولتی، میلیون‌ها افغان را که برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، در معرض خطر قرار می‌دهد.

نگرانی ریچارد بنت از اوضاع حقوق بشری در افغانستان

نماینده افغانستان در ژنو نیز در این نشست گفته است که فرمان‌های امارت اسلامی، بحران‌های بشردوستانه و حقوق بشری در افغانستان را عمیق‌تر کرده است.

تصویر بندانگشتی

ریچارد بنت، گزارش‌گر ويژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در دومین گزارش خود می‌گوید که اوضاع حقوق بشر در افغانستان بدتر شده است.

آقای بنت در این گزارش خواهان لغو فوری ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی در افغانستان شده است.

ریچارد بنت، نقش زنان را در کمک‌رسانی در افغانستان مهم خوانده است.

او گفته است: «در سپتمبر سال گذشته در گزارش خود از نگرانی در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشری سخن گفتم و گفتم که افغان‌ها در یک بحران حقوق بشری گیرمانده‌اند که به نظر می‌رسد دنیا به آن رسیدگی نمی‌تواند متاسفانه باید بگویم که نقض حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی بیان و فقر شتاب بیش‌تر پیدا کرده است.»

گزارش‌گر ويژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود همچنان نوشته است، هیچ کشوری که نیمی از جمعیت بزرگ‌سال‌اش در خانه زندانی باشند، نمی‌تواند کارآیی داشته باشد. گزارش افزوده است که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان‌ و دختران در درازمدت اثر مخرب بر تمام جمعیت افغانستان دارد.

نصير احمد اندیشه نماینده افغانستان در ژنو نیز در این نشست گفته است که فرمان‌های امارت اسلامی، بحران‌های بشردوستانه و حقوق بشری در افغانستان را عمیق‌تر کرده است.

آقای اندیشه از اعضای حقوق بشر خواسته است تا تعامل با حکومت کنونی را مشروط به احترام به حقوق بشر، سازند.

نصير احمد اندیشه گفته است: «ما از همه اعضای این شورا می‌خواهیم تا مطمین بسازد که هر تعامل که با طالبان صورت می‌گیرد باید مشروط به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی مردم افغانستان باشد.»

اما معاون سخنگوی امارت اسلامی، اطلاعات گزارش ریچارد بنت در‌باره‌ی اوضاع حقوق بشری افغانستان را رد می‌کند و می‌گوید که حقوق تمام شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت تامین شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه سازمان‌های بیرونی از مسایل واقعی کشور ما از جریانات که در کشور ما جریان دارد معلوماتی دقیق ندارد از همین خاطر به معلومات نادرست اتکا می‌کند.»

در همین حال، اتحادیه اروپا همراه با هفتاد کشور با پخش بیانیه مشترک گفته‌اند که فرمان تعلیق کار بانوان در نهادهای غیردولتی، میلیون‌ها افغان را که برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، در معرض خطر قرار می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره