Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش کمک‌های بریتانیا به افغانستان

روزنامه گاردین به نقل از سازمان نجات کودکان نوشته است که بریتانیا کمک‌هایش در بخش‌های پشتیبانی از آموزش، بهداشت و زنان تجارت‌پیشه در افغانستان را کاهش داده است.

بربنیاد گزارش، سازمان نجات کودکان گفته است که دفتر امور خارجه، توسعه و مشترک المنافع بریتانیا بیش از ۷میلیون و ۳۰۰هزار دالر  از کمک‌هایش کاسته و تنها بیش از ۱میلیون و ۲۰۰هزار دالر برای پشتیبانی از زنان و دختران در افغانستان، پرداخت خواهد کرد.

گوین هاینز، رییس اجرایی سازمان نجات کودکان، گفته است: «کودکان افغان در حال حاضر از گرسنه‌گی و بیماری می‌میرند و حالا با برداشته شدن بودجه برای برنامه‌های خوراک، بهداشت و آموزش‌ها توسط حکومت بریتانیا روبه‌رو استند. تصمیم قطع میلیون‌ها دالر کمک مالی به کودکان افغانستان، پیامی جدی به جهان می‌رساند که بریتانیا از آسیب‌پذیرترین کودکان و خانواده‌ها که در یکی از چالش‌برانگیزترین شرایط جهان قرار دارند، رو گردانیده است.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از کشورهای کمک کننده و جامعه بین‌المللی این است که کمک‌های بشردوستانه را سیاسی نسازند و کمک‌ها باید به مردم افغانستان همچنان تداوم داشته باشند.»

گوین هاینز هشدار داده است که با  قطع کمک‌های بریتانیا، برنامه‌های آموزشی برای دختران و زنان در سراسر افغانستان تعطیل خواهد شد.

از سویی‌هم، شماری از بانوان تجارت‌پیشه از کاهش کمک‌های بریتانیا که برای بانوان در نظر گرفته شده بود، انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این کار چالش‌های بانوان را افزایش خواهد داد.

ممتاز یوسفزی، تجارت‌پیشه، در این باره گفت: «دوستان بین‌المللی و جامعه جهانی باید برای نهادها و کسانی‌که متشبث استند سکتورهای خصوصی این‌ها باید همکاری کنند تا بتوانند که این‌ها برای آنان زمینه حرفه و آموزش را فراهم بسازند.»

سلما، رییس اتاق تجارت زنان، می‌گوید: «اگر این کمک‌ها و امدادرسانی‌ها برای مردم بیش‌تر از پیش زمینه ساز نشود، این‌ها همکاری نکنند، موسسات را فکر می‌کنم کسانی‌که همچون من بشکل شخصی هم شروع کردند، ادامه داده نخواهد توانستیم.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در یک سال پسین ۵۶۰ زن تجارت‌پیشه در بخش‌های بازرگانی و تولیدی در این اتاق ثبت شده‌اند.

کاهش کمک‌های بریتانیا به افغانستان

از سویی‌هم، شماری از بانوان تجارت‌پیشه از کاهش کمک‌های بریتانیا که برای بانوان در نظر گرفته شده بود، انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

روزنامه گاردین به نقل از سازمان نجات کودکان نوشته است که بریتانیا کمک‌هایش در بخش‌های پشتیبانی از آموزش، بهداشت و زنان تجارت‌پیشه در افغانستان را کاهش داده است.

بربنیاد گزارش، سازمان نجات کودکان گفته است که دفتر امور خارجه، توسعه و مشترک المنافع بریتانیا بیش از ۷میلیون و ۳۰۰هزار دالر  از کمک‌هایش کاسته و تنها بیش از ۱میلیون و ۲۰۰هزار دالر برای پشتیبانی از زنان و دختران در افغانستان، پرداخت خواهد کرد.

گوین هاینز، رییس اجرایی سازمان نجات کودکان، گفته است: «کودکان افغان در حال حاضر از گرسنه‌گی و بیماری می‌میرند و حالا با برداشته شدن بودجه برای برنامه‌های خوراک، بهداشت و آموزش‌ها توسط حکومت بریتانیا روبه‌رو استند. تصمیم قطع میلیون‌ها دالر کمک مالی به کودکان افغانستان، پیامی جدی به جهان می‌رساند که بریتانیا از آسیب‌پذیرترین کودکان و خانواده‌ها که در یکی از چالش‌برانگیزترین شرایط جهان قرار دارند، رو گردانیده است.»

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «تقاضای ما از کشورهای کمک کننده و جامعه بین‌المللی این است که کمک‌های بشردوستانه را سیاسی نسازند و کمک‌ها باید به مردم افغانستان همچنان تداوم داشته باشند.»

گوین هاینز هشدار داده است که با  قطع کمک‌های بریتانیا، برنامه‌های آموزشی برای دختران و زنان در سراسر افغانستان تعطیل خواهد شد.

از سویی‌هم، شماری از بانوان تجارت‌پیشه از کاهش کمک‌های بریتانیا که برای بانوان در نظر گرفته شده بود، انتقاد می‌کنند و می‌گویند که این کار چالش‌های بانوان را افزایش خواهد داد.

ممتاز یوسفزی، تجارت‌پیشه، در این باره گفت: «دوستان بین‌المللی و جامعه جهانی باید برای نهادها و کسانی‌که متشبث استند سکتورهای خصوصی این‌ها باید همکاری کنند تا بتوانند که این‌ها برای آنان زمینه حرفه و آموزش را فراهم بسازند.»

سلما، رییس اتاق تجارت زنان، می‌گوید: «اگر این کمک‌ها و امدادرسانی‌ها برای مردم بیش‌تر از پیش زمینه ساز نشود، این‌ها همکاری نکنند، موسسات را فکر می‌کنم کسانی‌که همچون من بشکل شخصی هم شروع کردند، ادامه داده نخواهد توانستیم.»

بربنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در یک سال پسین ۵۶۰ زن تجارت‌پیشه در بخش‌های بازرگانی و تولیدی در این اتاق ثبت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره